p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery EVALUATION OF TRAUMA SEVERITY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 132-137

EVALUATION OF TRAUMA SEVERITY

M Salih Arslan1, A Şevki Karakayalı1, Bülent Demirbaş1, Tanju Acar1, Raci Aydın1
Dr.M.Ü. Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

Quantitative and objective characterisation of injury was essential for evaluation of accomplishment of management of trauma in this study, injury severity of 312 trauma patients admitted to Emergency Aid and Traumatology Hospital from October 1995 to October 1996 were estimated and probability of survival (Ps) was defined based on TRISS methodology. Conclusions were compared with Major Trauma Outcome Study (MTOS) results by Z and M statistics. Mathematically unexpected deaths and unexpected survivors were denoted on pre - charts. 31 cases of 312 patients died and 7 of them were unexpected (Ps>%50) deaths. There were no differences between study and MTOS results by Z and M statistics.

Keywords: TRAUMA SCORING, TRAUMA SEVERITY, INJURY SCORES

TRAVMA ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

M Salih Arslan1, A Şevki Karakayalı1, Bülent Demirbaş1, Tanju Acar1, Raci Aydın1
Dr.M.Ü. Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

Travmaya yaklaşımdaki başarının değerlendirilebilmesi için yaralanma şiddetinin objektif ve kantitatif olarak saptanması gerekir. Bu çalışmada Ekim 1995 1996 tarihleri arasında Acil Yardım Hastanesi'ne başvuran 312 travma hastasının yaralanma şiddeti TRISS yöntemine göre ölçüldü ve yaşama olasılıkları hesaplandı. Sonuçlar Amerika'da Majör Travma Outcome Study grubunun elde ettiği sonuçlarla Z ve M istatistikleri kullanılarak karşılaştırıldı. Ayrıca matematiksel olarak beklenmeyen ölümler ve sağkalımlar ön-kartlarda gösterildi ve nedenleri incelendi. Çalışmaya dahil edilen 312 hastanın 31 tanesi kaybedildi ve bunların 7si beklenmeyen (yaşama olasılığı % 50'nin üzerinde) ölümlerdi. MTOS grubunun sonuçlarıyla çalışma grubunun sonuçları arasında Z ve M istatistikleri ile anlamı bir fark bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA SKORLAMASI, TRAVMA ŞİDDETİ, YARALANMA SKORLARI

M Salih Arslan, A Şevki Karakayalı, Bülent Demirbaş, Tanju Acar, Raci Aydın. EVALUATION OF TRAUMA SEVERITY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 132-137