p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery PENIL FRACTURE AND RESULTS OF TREATMENT [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 93-95

PENIL FRACTURE AND RESULTS OF TREATMENT

Yılmaz Aksoy1, İsa Özbey1, Okan Biçgi1, Özkan Polat1, Azam Demirel1, Güray Okyar1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad

Fifteen patients with fracture of the penis were treated conservatively or surgically between June 1991-October 1998 at our clinic. Average age of the patients was 29.8 years, with range from 21 to 49 years. Ten of patients were treated surgically, immediately after the diagnosis was established, whereas 5 were treated conservatively. Postoperative complications were 10% in surgical group such as wound infection and 40 % in conservative group such as penil curvature and fibrous plaque. The duration of hospital stay in surgically treated patients ranged from 2 to 5 days (average: 4.1 days), in conservatively treated patients ranged from 5 to 14 days (average: 8.6 days). In conclusion, we think that early surgical treatment is useful, effective, short hospitalisation duration and has low complication ratio in penil fracture management.

Keywords: PENIS, FRACTURE, TREATMENT

PENİS FRAKTÜRÜ VE TEDAVİ SONUÇLARI

Yılmaz Aksoy1, İsa Özbey1, Okan Biçgi1, Özkan Polat1, Azam Demirel1, Güray Okyar1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ad

Haziran 1991-Ekim 1998 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen 15 penis fraktürlü hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 29.8 yıl (21-49 yıl) idi. On olguya erken cerrahi, 5 olguya konservatif tedavi uygulandı. Postoperatif komplikasyon oranları cerrahi grupta % 10 (yara enfeksiyonu gibi) ve konservatif grupta ise % 40 (penil kurvatür ve fibröz plak gibi) idi. Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda hastanede kalış süreleri 2-5 gün (ortalama: 4.1 gün), konservatif tedavi uygulanan hastalarda ise 5-14 gün (ortalama: 8.6 gün) olarak tespit edildi. Sonuç olarak penis fraktürü tedavisinde erken cerrahinin uygun, etkili hastanede kalış süresi kısa ve komplikasyon oranı düşük bir tedavi modalitesi olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: PENİS,FRAKTÜR, TEDAVİ

Yılmaz Aksoy, İsa Özbey, Okan Biçgi, Özkan Polat, Azam Demirel, Güray Okyar. PENIL FRACTURE AND RESULTS OF TREATMENT. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 93-95