p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY (USG) AND DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE (DPL) IN DIAGNOSIS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 145-150

BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY (USG) AND DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE (DPL) IN DIAGNOSIS

Ragıp Taş1, İrfan Coşkun1, A Rahmi Hatipoğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Diagnostic peritoneal lavage and ultrasonography are widely used two methods in the diagnosis of blunt abdominal trauma. 31 (25 male, 6 female) patients admitted to our clinic due to blunt abdominal trauma who had abdominal signs between the period of January 1991 and January 1994. The value of USG and DPL was compared in the diagnosis of blunt abdominal trauma. All patients were hemodynamically stable when first seen at the emergency department. Mean age was 31.4. The most frequent cause of blunt abdominal trauma was traffic accident which was seen in 27 (%87.1) patients. The signs most often seen were abdominal pain and defense musculare during palpation. Firstly USG was done to all patients and then DPL. According to results 26 patients (%84) were operated and 5 cases (%16) were closely observed. At the end of the period of operation and observation DPL was found true positive in 25 cases (%80.6), true negative in 5 cases (%16) and false positive in 1 case (%3.2). USG was true positive in 24 cases (%77.4), true negative in 3 cases (%9.7), false positive in 3 cases and false negative in 3 cases. Sensitivity, specificity and accuracy rate were found %100, %83,3 and %96.7 for DPL and %96, %50 and %87 for USG respectively. In conclusion, diagnostic peritoneal lavage was found more valuable than ultrasonography in the diagnosis of the blunt abdominal trauma.


KÜNT KARIN TRAVMALARI: TANIDA ULTRASONOGRAFİ VE DİYAGNOSTİK PERİTON LAVAJININ YERİ

Ragıp Taş1, İrfan Coşkun1, A Rahmi Hatipoğlu1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Diagnostik periton lavajı ve ultrasonografi künt karın travmalı olguların tanısında yaygın olarak kullanılan iki tanı yöntemidir. Ocak 1991-Ocak 1994 tarihleri arasında künt karın travması nedeniyle kliniğimize getirilen ve şüpheli karın bulguları olan 31 olguda (25 erkek, 6 kadın) DPL ve USG'nin tanıdaki yerini karşılaştıran bir çalışma yapılmıştır. Tüm olgular ilk değerlendirmede hemodinamik olarak stabildi. Yaş ortalaması 31.4 idi. Künt karın travmasının en sık nedeni 27 (%87.1) olguda görülen trafik kazası idi. Karında hassasiyet ve defans en çok saptanan fizik muayene bulguları idi. Olgulara önce ultrasonografi (USG) ve sonrada diyagnostik periton lavajı (DPL) yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre 31 olgunun 26'sı (%84) ameliyat edilmiş, 5 olgu ise yakın takibe alınmıştır. Ameliyat bulguları ve takip sonuçlarına göre DPL ile 25 olguda (%80) doğru pozitif, 5 olguda (%16) doğru negatif ve 1 olguda da (%3.2) yanlış pozitif sonuç bulunmuştur. USG'de ise 24 olguda (%77.4) doğru pozitif, 3 olguda (%9.67) doğru negatif, 3 olguda yanlış pozitif ve l olguda da yanlış negatif sonuçlar elde edilmiştir. Duyarlılık, seçicilik ve doğruluk oranları DPL için sırasıyla %100, %83.3 ve %96.7, USG için ise %96, %50 ve %87 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak diagnostik periton lavajı künt karın travmalı olguların tanısında ultrasonografiden daha üstün görülmektedir.


Ragıp Taş, İrfan Coşkun, A Rahmi Hatipoğlu. BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY (USG) AND DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE (DPL) IN DIAGNOSIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 145-150