p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery PROCEDURES WITHOUT COLOSTOMY IN THE SURGICAL EMERGENT TREATMENT OF COLONIC INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 42-47

PROCEDURES WITHOUT COLOSTOMY IN THE SURGICAL EMERGENT TREATMENT OF COLONIC INJURIES

Cavit Çöl1, Mete Dolapçı1, Adnan Yılmaz1
Sb. Ankara Numune Hastanesi 5. Cerrahi Kliniği

In this study; The records of 57 patients with traumatic colon injuries treated at the Ankara Numune Hospital-Emergency Surgery Department during a 5 year period from 1990 to 1995, were retrospectively reviewed. Twenty-three patients of 57 (40%) had gunshot wounds, 22 (39%) had stab-wounds and 12 (21%) had blunt colonic injuries. Right colon injuries were found in 17 patients (30%), transverse colon injuries in 18 patients (31%), and left colon injuries in 22 patients (39%). Primary repair, including suture repair and resection with anastomosis, was performed in 44 patients (77%) and colostomy in 13 (23%). Patients were evaluated according to the risk factors such as location of colonic injury, associated visceral injuries, penetrating abdominal trauma index (PATI), colonic injury severity scale (CISS), the time from injury operation, hemodynamical status and estimated blood loss. Mortality rate was 14% and hemodynamic instability, long acting shock, delaying time between injury and operation, and multiple visceral injuries were found co-efficient factors to prognosis.

Keywords: COLON INJURY, PRIMARY REPAIR

KOLON YARALANMALARININ ACİL CERRAHİ TEDAVİSİNDE KOLOSTOMİSİZ PROSEDÜRLER

Cavit Çöl1, Mete Dolapçı1, Adnan Yılmaz1
Sb. Ankara Numune Hastanesi 5. Cerrahi Kliniği

Bu çalışmada 1990-1995 yılları arasındaki 5 yıllık periyod içinde Ankara Numune Hastanesi Acil Cerrahi Servisinde tedavi edilen 57 travmatik kolon yaralanmak hasta retrospektif olarak incelendi. 57 hastanın 23'ü (%40) ateşli silah yaralanması (ASY), 22'si (%39) delici kesici alet Yaralanması (DKAY) ve 12'si de (%21) künt travmaya bağlı kolon yaralanması idi. Hastaların 17'sinde (%30) sağ kolon, 18'inde (%31) transvers kolon ve 22'sinde de (%39) sol kolon yaralanması tespit edildi. Hastaların 44'üne (%77) primer onarım (primer sütür ve/veya rezeksiyon + anastomoz), 13'üne de (%23) kolostomi uygulandı. Hastalar kolon yaralanmasının lokalizasyonu, eşlik eden organ yaralanması, penetran abdominal travma indeksi (PATI), Colonic Injury Severity Scale (CISS), yaralanma ile ameliyat arasında geçen süre, hemodinamik durum ve tahmini kaybedilen kan miktarı gibi risk faktörlerine göre değerlendirildi. Mortalite oranı %44 idi ve hemodinamik instabilite, uzun süre devam eden sok, yaralanma ile ameliyat arasında geçen sürede gecikme, yaralanan organ sayısının fazlalığı prognozu etkileyen faktörler olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: KOLON YARALANMASI, PRİMER ONARIM

Cavit Çöl, Mete Dolapçı, Adnan Yılmaz. PROCEDURES WITHOUT COLOSTOMY IN THE SURGICAL EMERGENT TREATMENT OF COLONIC INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 42-47