p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery TRAUMATIC VASCULAR INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 106-110

TRAUMATIC VASCULAR INJURIES

Muhip Kanko1, Celal Öztop1
Devlet Hastanesi Gkdc Kliniği-Sakarya

The aim of this study is to discuss the data consisting of the causes, diagnostic methods and outcomes of the patients that we have hospitalized and treated. Through a 45 months of period the data of 82 cases with vascular injury were assessed retrospectively. Ten cases of these 82 cases had venous injuries only. The rest of the cases had arterial and/or venous injury of vascular system. The most frequent type of damages were cutting/penetrating machines(47,5%). Diagnostic conventional angiography was applied in only (12%).Treatment was autogenous vein interpositioning in 28 (34%) cases, reanastomosis in 21 cases (27%). The mortality and amputation rates were (8,5%). Immediate diagnosis and proper treatment were important in vascular injuries in order to protect the patient life and the related extremity functions. In conclusion, in some centers that haw limited facilities, proper diagnosis and treatment may be available, without a detailed assesment.

Keywords: TRAUMA, VASCULAR INJURY

TRAVMATİK DAMAR YARALANMALARI

Muhip Kanko1, Celal Öztop1
Devlet Hastanesi Gkdc Kliniği-Sakarya

Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde tedavi edilen damar yaralanması olgularının nedenleri, teşhis metodları, tedavisi ve sonuçlarına ait verileri tartışmaktır. Yaklaşık 45 aylık dönemde kliniğimize 82 damar olgusu başvurmuş olup, bu olgulara ait veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların 10 tanesinde sadece venöz yaralanma mevcuttu. Diğer olgularda ise arteriyel ve/veya venöz yaralanma tesbit edildi. Yaralanma nedenleri arasında ilk sırayı (%47,5) kesici delici alet yaralanması almaktaydı. Tanısal amaçlı girişimlerden konvansiyonel anjiografi, sadece 10 olguda (%12) kullanıldı. Tedavide ise, 28 (%34) olguda otojen interpozisyonu, 22 (%27)olguda reanastomoz uygulandı. Olgularımızın mortalite ve amputasyon oranı %8.5 idi. Damar yaralanmalarında,erken teşhis ile birlikte uygun tedavi hasta yaşamının ve ilgili ekstremitenin fonksiyonlarının korunması açısından önemlidir. Yeterli tanı imkanları olmayan merkezlerde bile, vasküler travma durumlarında birçok olguda ayrıntılı tanı teknikleri gereksinimi olmadan, uygun tanı ve tedavi uygulanabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, DAMAR YARALANMASI

Muhip Kanko, Celal Öztop. TRAUMATIC VASCULAR INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 106-110