p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery TENSION PNEUMOPERICARDIUM AFTER BLUNT CHEST TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 281-283

TENSION PNEUMOPERICARDIUM AFTER BLUNT CHEST TRAUMA

Şerife Tubaliman1, Tamer Altıok1, Ayşin Alper1, İ Cüneyt Kurul1, A İrfan Taştepe1
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Tension pneumopericardium after blunt chest trauma is a rare pathology. We present one of these cases here. Pneumopericardium occurred after blunt chest trauma was diagnosed with his characteristic clinical, hemodynamic and radiological findings. Because of the bilateraly pneumothoraces sequentially bilateraly chest tubes inserted to the patient and then tension pneumopericardium and pneumopericardium reggressed without needing any intervention.


KÜNT TORAKS TRAVMASINA BAĞLI SEKONDER TANSİYON PNÖMOPERİKARDİYUM

Şerife Tubaliman1, Tamer Altıok1, Ayşin Alper1, İ Cüneyt Kurul1, A İrfan Taştepe1
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Künt toraks travması sonrasında gelişen tansiyon pnömoperikardiyum nadir gözlenen bir patolojidir. Burada künt toraks travması sonrasında gelişen göğüs patolojilerine ek olarak klinik, hemodinamik ve radyolojik olarak tanısı karakteristik bulgularla konan bir pnömoperikardiyum vakası sunulmaktadır. Önce Sağ daha sonra sol pnömotoraks oluşması nedeniyle ardışık olarak yerleştirilen iki taraflı toraks tüpleriyle, muhtemelen pleuroperikardiyal laserasyona bağlı olarak gelişen pnömoperikardiyum ve tamponad bulguları perikarda müdahaleye gerek kalmadan gerilemiştir.


Şerife Tubaliman, Tamer Altıok, Ayşin Alper, İ Cüneyt Kurul, A İrfan Taştepe. TENSION PNEUMOPERICARDIUM AFTER BLUNT CHEST TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 281-283