p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery THE COMPLICATIONS OF NEGATIVE LAPAROTOMY AT BLUNT AND PENETRATING ABDOMINAL INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 48-51

THE COMPLICATIONS OF NEGATIVE LAPAROTOMY AT BLUNT AND PENETRATING ABDOMINAL INJURIES

İhsan Diler Özaçmak1, Mustafa Baloğlu1, Atalay Işık1, Hasan Lice1, Coşkun Polat1, Atilla Yılmaz1
Taksim Hastanesi I. Cerrahi Servisi

It is still an issue of debate that just how much the rate of negative laparotomy should be in cases of blunt and penetrating abdominal injuries. The rate of explorative laparotomy with negative findings is especially high in patients with minimal symptoms and signs where the existence of an actual organic injury is doubt. Recently, routine preoperative invasive and non-invasive tests and application of various techniques of intraabdominal visualization have caused a significant drop in the rate of negative laparotomy. But this may create a false feeling of security and may cause a rise in the morbidity and mortality through neglection. Being conservative may be hazardous in some as being invasive yet in another. Therefore at the Surgery Clinic of Taksim Hospital out of a pool of 358 patients with blunt and penetrating abdominal injuries we followed the occurrence of early morbidity and mortality in a total of 53 patients with negative laparotomy. 31 patients had blunt and 22 penetrating trauma. 22 patients (%38) had additional systematic and organic injuries. Patients were divided in two groups: one with pure abdominal and another with abdominal and extraabdominal injuries. Both groups were compared in relation to the occurence of major complications such as atelectasis, pneumonia and intestinal obstruction and minor ones such as phlebitis and wound infection. Results were analyzed with the Fisher's exact t test. The use of local exploration and peritoneal lavage in penetrating and peritoneal lavage and computed tomography in blunt injuries have caused a dramatic decrease in the rate of negative laparotomy. But in patients with especially blunt trauma who poses some signs of intraabdominal injury the easiest and the most quick method of evaluation is explorative laparotomy. The morbidity of this procedure is measurable and minimal.

Keywords: LAPAROTOMY, TRAUMA, NEGATIVE, UNNECESSARY

KÜNT VE PENETRAN ABDOMİNAL YARALANMALARDA NEGATİF LAPAROTOMİ KOMPLİKASYONLARI

İhsan Diler Özaçmak1, Mustafa Baloğlu1, Atalay Işık1, Hasan Lice1, Coşkun Polat1, Atilla Yılmaz1
Taksim Hastanesi I. Cerrahi Servisi

Künt ve penetran abdominal travmalarda, negatif laparotominin kabul edilebilirliliğinin, ne oranda olması gerektiği halen tartışıla gelen bir konudur. Özellikle organ yaralanması bulgularının minimal olduğu ve yaralanmanın şüpheli kaldığı olgularda rutin araştırıcı laparotomi tatbiki yüksek negatif laparotomi ile birliktedir. Bu hastalarda laparotomi öncesi invaziv ve noninvaziv testler ve görüntüleme yöntemleri uygulanmakla negatif oranında önemli bir azalma olmuştur. Buna karşılık bu testlerin yaratabileceği güven ortamı, gözden kaçabilecek yaralanmalar nedeni ile, morbidite ve mortalitede artışa yol açabilir. Dolayısıyla kunt ve penetran yaralanmalarda laparotomi uygulamak gibi konservatif kalmak da bir risk taşımaktadır. Bu nedenle biz Taksim Hastanesi I. Cerrahi Kliniği'nde erken morbidite ve mortalite açısından, 358 künt ve penetran travmalı olgu içinden, 53 negatif laparotomi uygulanan hastayı 2-33 aylık süre içinde takip ettik. 31 'i penetran, 22 'si künt travmaya karşı kalan hastaların 22 (%38) 'sinde ilave sistem ve organ yaralanması mevcuttu. Hastalar saf abdominal yaralanmak ve abdomen dışı yaralanma da mevcut olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar atelektazi, pnömoni ve intestinal obstrüksiyon (majör), flebitis ve yara infeksiyonu (minör) gibi komplikasyonlar gelişimi yönünden kıyaslandı. Sonuçlar Fisherin exact t testi ile değerlendirildi. Penetran yaralanmalarda lokal eksplorasyon ve peritoneal lavaj, künt travmalarda, peritoneal lavaj ve bilgisayarlı tomografinin uygulanması ile negatif laparotomi sayılarında önemli bir azalma olmuştur. Fakat intraabdominal organ yaralanması bulguları olan yaralanmalarda, özellikle künt travmalarda batın içi yaralanmanın ekarte edilmesinin en kolay ve hızlı yöntemi araştırıcı laparotomidir. Bu olayın morbiditesi ölçülebilir ve minimaldir.

Anahtar Kelimeler: LAPAROTOMİ, TRAVMA, NEGATİF, GEREKSİZ

İhsan Diler Özaçmak, Mustafa Baloğlu, Atalay Işık, Hasan Lice, Coşkun Polat, Atilla Yılmaz. THE COMPLICATIONS OF NEGATIVE LAPAROTOMY AT BLUNT AND PENETRATING ABDOMINAL INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 48-51