p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 8 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of the functional and radiological results of the conservatively and surgically treated displaced acetabulum fractured patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1170-1179 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.00310

Comparison of the functional and radiological results of the conservatively and surgically treated displaced acetabulum fractured patients

Eren Alpaydın1, Murat Erem2, Cem Çopuroğlu2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Hopa State Hospital, Artvin-Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne-Türkiye

BACKGROUND: The purpose of the study was to compare the functional and radiological results of the conservatively and surgically treated displaced acetabular fractured patients.
METHODS: The study included 61 patients with a displaced acetabulum fracture over the age of 18, who have been treated con-servatively or surgically for acetabular fractures, between 2000 and 2014. Patients were divided into two groups according to their treatment type. Group 1 consisted of conservatively treated 31 between 2000 and 2010 patients and Group 2 consisted of surgically treated 30 patients between 2010 and 2014. The fractures were classified according to Judet and Letournel classification. Clinical evaluation of the patients was conducted according to Modified Merle D’Aubigne Score, SF-36, and Harris Hip Score. Radiological evaluation was evaluated according to Matta’s Radiological Evaluation Criteria. Kolmogorov–Smirnov, t-test, Mann–Whitney U-test, and two Wilcoxon paired sample tests were used for statistical analysis. The significance limit was chosen as p<0.05.
RESULTS: The mean follow-up time was 10 years for the conservative group and 5.5 years for the surgery group. There was no statistically significant difference in functional scores between both groups (p>0.05), Matta’s radiological staging score was significantly higher in the operated group (p=0.023).
CONCLUSION: Radiological scores are not directly correlated with the functional capacity. We obtained good radiological and functional scores in the surgical group, operative treatment should be considered when absolute indications are there. The outcome of conservatively managed fractures is not bleak. We think that there is an alternative to surgical treatment in displaced acetabular fractures and that similar functional results can be obtained in selected cases.

Keywords: Acetabulum fracture, conservative treatment; surgical treatment.

Konservatif ve cerrahi tedavi edilen deplase asetabulum kırıklı hastaların fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması

Eren Alpaydın1, Murat Erem2, Cem Çopuroğlu2
1Hopa Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Artvin
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Çalışmanın amacı, konservatif ve cerrahi olarak tedavi edilen deplase asetabulum kırıklı hastaların fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını karşılaştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya, 2000–2014 yılları arasında asetabulum kırıkları nedeniyle konservatif veya cerrahi olarak tedavi edilen 18 yaş üstü yer değiştirmiş asetabulum kırığı olan 61 hasta alındı. Hastalar tedavi şekline göre iki gruba ayrıldı. Grup 1, 2000–2010 yılları arasında konservatif tedavi gören 31 hastadan, grup 2 ise 2010–2014 yılları arasında cerrahi tedavi gören 30 hastadan oluşuyordu. Kırıklar Judet ve Letournel sınıflandırmasına göre sınıflandırıldı. Hastaların klinik değerlendirmesi Modifiye Merle D’Aubigne Skoru, SF-36 ve Harris Kalça Skoruna göre yapıldı. Radyolojik değerlendirme Matta’nın Radyolojik Değerlendirme Kriterlerine göre değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Kolmogorov Smirnov, t-testi, Mann-Whitney U-testi ve iki Wilcoxon eşleştirilmiş örnek testi kullanıldı. Anlamlılık sınırı p<0.05 olarak seçildi.
BULGULAR: Ortalama takip süresi konservatif grup için 10 yıl, cerrahi grup için 5.5 yıldı. Her iki grup arasında fonksiyonel skorlarda istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05), ameliyat edilen grupta Matta’nın radyolojik evreleme skoru anlamlı olarak yüksekti (p=0.023).
TARTIŞMA: Radyolojik skorlar, fonksiyonel kapasite ile doğrudan ilişkili değildir. Cerrahi grupta iyi radyolojik ve fonksiyonel skorlar elde ettik, mutlak endikasyonlar mevcut olduğunda cerrahi tedavi düşünülmelidir. Konservatif olarak yönetilen kırıkların sonucu kasvetli değildir. Yer değiştirmiş asetabular kırıklarda cerrahi tedaviye bir alternatif olduğunu ve seçilmiş olgularda benzer fonksiyonel sonuçların alınabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Asetabulum kırığı, cerrahi tedavi; konservatif tedavi.

Eren Alpaydın, Murat Erem, Cem Çopuroğlu. Comparison of the functional and radiological results of the conservatively and surgically treated displaced acetabulum fractured patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1170-1179

Corresponding Author: Eren Alpaydın, Türkiye
Manuscript Language: English