p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Fixation of distal femoral fractures: Restoration of the knee motion [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 197-203 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.00490

Fixation of distal femoral fractures: Restoration of the knee motion

Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud
Orthopaedic Department, Sohag Teaching Hospital, General Organization For Teaching Hospitals And Institutes

BACKGROUND: Most of healed lower femoral fractures resulted in various degree of loss of the knee motion. Flexion deficit is a serious problem for the Eastern persons that are where squatting and sitting on the ground are necessary for daily activities. The aims of this study were to compare outcomes of using condylar buttress plate and dynamic condylar screw (DCS) in treatment of distal femoral fractures. Secondly, we present our clinical experience for optimizing the technical application of the studied implants.
METHODS: Two groups (plate and DCS) of 57 patients were treated for 59 lower femoral fractures with condylar buttress plate or DCS and followed prospectively for 24 months.
RESULTS: Plate group reported adequate reduction in 67% and varus angulation in 13.3% of the fractures. DCS group reported adequate reduction in 72.4% and posterior angulations in 17% of the fractures. Other reasons for inadequacy of reduction were reported in both groups. Full knee motion range was achieved in 50% of plate group and in 55% of DCS group. 75% and 90 % satisfactory functional outcomes were reported in the plate and DCS groups respectively.
CONCLUSION: Both implants nearly achieved equal results concerning restoration of knee motion range. The condylar buttress plate and DCS are liable for technical optimization.

Keywords: Condylar buttress plate, dynamic condylar screw, fracture; knee motion; lower femur.

Distal femoral fraktürlerin fiksasyonu: Diz kinematiğinin restorasyonu

Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud
Sohag Eğitim Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Eğitim Hastaneleri Ve Enstitüleri Genel Organizasyonu, Sohag, Mısır

AMAÇ: İyileşmiş distal femur kırıkları diz hareketlerinde çeşitli derecelerde kayıplara neden olmaktadır. Günlük aktiviteler için yere çömelme ve oturma gereği duyan Doğu toplumları için ciddi bir sorundur. Bu çalışmanın amacı, distal femur kırıklarında kondil destek plağı ve dinamik kondil vidası (DKV) kullanımının sonuçlarını karşılaştırmaktı. İncelenen implantların teknik uygulamasının optimizasyonunda klinik deneyimlerimizi sunduk.
GEREÇ VE YÖNTEM: İki gruba ayrılmış (plak ve DCS) 57 hastanın 59 distal femur kırıkları kondil destek plağı veya DKV ile tedavi edilmiş ve ileriye yönelik olarak 24 ay izlenmiştir.
BULGULAR: Plak grubu için kırıkların %67’sinde yeterli redüksiyon ve %13.3’ünde varus angülasyonu bildirilmiştir. DKS grubunda kırıkların %72.4’ünde yeterli redüksiyon ve %17’sinde posteriyor angülasyon bildirilmiştir. Her iki grupta redüksiyon yetersizliğinin diğer nedenleri de rapor edilmiştir. Plak grubundakilerin %50 ve DKS grubundakilerin %55’inde tam olarak diz hareket erimi gerçekleşmiştir. Plak ve DKS grubunda sırasıyla %75 ve %90 oranında tatmin edici fonksiyonel sonuçlar bildirilmiştir.
TARTIŞMA: Diz kinematiğinin restorasyonu açısından her iki implant ile hemen hemen benzer sonuçlar elde edilmiştir. Kondil destek plağı ve DKS teknik açıdan optimal düzeye getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Dinamik kondil vidası, distal femur, diz motilitesi; fraktür; kondil destek plağı.

Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud. Fixation of distal femoral fractures: Restoration of the knee motion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 197-203

Corresponding Author: Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud, Egypt
Manuscript Language: English