p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effects of garlic oil (allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats: Garlic oil and experimental colitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 503-508 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.01284

Effects of garlic oil (allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats: Garlic oil and experimental colitis

Yusuf Tanrıkulu1, Ceren Şen Tanrıkulu2, Fahriye Kılınç3, Murat Can4, Fürüzan Köktürk5
1Department of General Surgery, KTO Karatay University Faculty of Medicine, Konya-Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Konya-Turkey
3Department of Pathology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Turkey
4Department of Biochemistry, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey
5Department of Biostatistics, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey

BACKGROUND: Inflammatory bowel disease (IBD) is an important health problem. The most important hypotheses for the pathogenesis of this disease are the deterioration of immune responses and loss of tolerance against bacteria in the enteric flora. Although IBD has been widely investigated, its treatment remains difficult. This study aims to investigate the effects of garlic oil (GO) on an experimental colitis model.
METHODS: Twenty-eight rats were randomly divided into four equal groups as follows: group 1 (sham), group 2 (control), group 3 (topical treatment) and group 4 (topical and systemic treatment). An acetic acid-induced colitis model was produced in groups 2, 3 and 4 and was administered normal saline, topical GO and topical and systemic GO, respectively.
RESULTS: Hydroxyproline levels were lower in the treatment groups than in the control group. TNF-α levels were significantly lower in group 3 than in group 2. Macroscopic scores were significantly lower in group 4 than in group 2. Significant differences were observed between the treatment and control groups according to their epithelial loss.
CONCLUSION: GO can reduce colonic damage and inflammation in the acetic acid-induced colitis model, with effects on both local and systemic treatments, but with a more pronounced effect in local treatment.

Keywords: Acetic acid, colitis; diallyl sulphide; garlic oil; inflammatory bowel disease; TNF-α.

Sıçanlarda asetik asitle indüklenen kolit üzerine sarımsak yağının etkileri: Sarımsak yağı ve deneysel kolit

Yusuf Tanrıkulu1, Ceren Şen Tanrıkulu2, Fahriye Kılınç3, Murat Can4, Fürüzan Köktürk5
1KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya
4Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
5Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak

AMAÇ: Enflamatuvar bağırsak hastalığı (EBD) önemli bir sağlık sorunudur. Hastalığın patogenezinde ileri sürülen en önemli hipotezler bağırsak florasındaki bakterilere karşı tolerans kaybı ve immün yanıtın bozulmasıdır. Çok geniş araştırmalara rağmen, EBD’nin tedavisi hala zordur. Bu çalışmada deneysel kolit modelinde sarımsak yağının (GO) etkilerinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi sekiz sıçan rastgele dört eşit gruba ayrıldı; grup 1 (sham), grup 2 (kontrol), grup 3 (topikal tedavi grubu) ve grup 4 (topikal ve sistemik tedavi grubu). Grup 2, 3 ve 4’te asetik asitle indüklenen kolit modeli oluşturuldu. Grup 2’ye salin, grup 3’e topikal GO ve grup 4’e topikal ve sistemik GO verildi.
BULGULAR: Hidroksiprolin seviyeleri tedavi gruplarında kontrol grubundan daha düşüktü. Grup 3’teki TNF-α seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Makroskopik skorları grup 4’te kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktü. Tedavi grupları ve kontrol grubu arasında epiteliyal kayba göre anlamlı fark gözlendi.
TARTIŞMA: Sarımsak yağı asetik aside bağlı kolit modelinde kolonik hasarı ve enflamasyonu azaltır. Bu etki, topikal uygulamada daha belirgin olmakla birlikte hem topikal hem de sistemik uygulamada ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Asetik asit, dialil sülfit; enflamatuvar bağırsak hastalığı; kolit; sarımsak yağı; TNF-α.

Yusuf Tanrıkulu, Ceren Şen Tanrıkulu, Fahriye Kılınç, Murat Can, Fürüzan Köktürk. Effects of garlic oil (allium sativum) on acetic acid-induced colitis in rats: Garlic oil and experimental colitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 503-508

Corresponding Author: Yusuf Tanrıkulu, Türkiye
Manuscript Language: English