p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The protective effect of roflumilast and ibuprofen on testicular ischemia reperfusion injury: An experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 730-735 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.01361

The protective effect of roflumilast and ibuprofen on testicular ischemia reperfusion injury: An experimental study

Berat Cem Özgür1, Hatice Surer2, Cem Nedim Yücetürk1, Tolga Karakan1, Elif Özer3, Elmas Ogus2
1Department of Urology, University of Health Sciences, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Biochemistry, University of Health Sciences, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Pathology, University of Health Sciences, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study is to investigate the efficiency of roflumilast and ibuprofen in an experimental rat testicular ischemia reperfusion injury model in the light of histological and biochemical data.
METHODS: A total of 32 prepubertal male rats were randomly divided into four groups as G1: Control Group (testicular torsion/detorsion + saline (0.9% of 2 ml) was applied). G2: Sham Group only right scrotal incision was performed; G3: Ibuprofen Group (tes-ticular torsion/detorsion + ibuprofen administration); and G4 Roflumilast Group (testicular torsion/detorsion + roflumilast adminis-tration). Oxidative markers such as malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase (MPO), total sulfhydryl (TSH), and nitrite (NO) levels as well as histopathological changes were analyzed.
RESULTS: Tissue MPO, MDA, and NO levels were significantly higher and TSH levels significantly lower in control group compared to sham group (p<0.001). The histopathologic scores of drug groups (Groups 3 and 4) were significantly lower than group 1 (p<0.001). In comparison of Group 3 and Group 4 with each other, the mean values of MPO and MDA were statistically significantly lower in Group 4 (p<0.001). A higher mean value of TSH was found in Group 3 without statistically significance (p=0.32). There was also an insignificant decrease in mean NO values of Group 3 compared to Group 4 (p=0.44). In comparison of drug groups, Group 4 had statistically insignificant better scores.
CONCLUSION: Our results indicate that administrating ibuprofen and roflumilast reduced testicular ischemia reperfusion injury in rat testis torsion model. In comparison, roflumilast is found to be more beneficial.

Keywords: Ibuprofen, ischaemia reperfusion; oxidative stress; roflumilast; testis.

Roflumilast ve ibuprofenin testis iskemi reperfüzyon hasarına etkisi: Deneysel bir çalışma

Berat Cem Özgür1, Hatice Surer2, Cem Nedim Yücetürk1, Tolga Karakan1, Elif Özer3, Elmas Ogus2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ibuprofen ve roflumilastın testis iskemi reperfüzyon hasarına olan etkilerini bir sıçan modelinde histolojik ve biyokim-yasal veriler ışığında araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 32 puberte öncesi erkek sıçan rastgele şu şekilde gruba ayrıldı: G1: Kontrol Grubu (testis torsiyonu / detorsiyonu + salin (2 ml %0.9) uygulandı) G2: Sham Group sadece sağ skrotal insizyon yapıldı; G3: İbuprofen Grubu (testis torsiyonu / detorsiyonu + ibuprofen intraperitoneal ve oral uygulama); G4: Roflumilast Grubu (testiküler torsiyon / detorsiyon + roflumilast intraperitoneal ve oral uygulama). Her grupta malondialdehit (MDA), miyeloperoksidaz (MPO), total sülfhidril (TSH) ve nitrit seviyeleri gibi oksidatif belirteçler ile histopatolojik değişik-likler analiz edildi.
BULGULAR: Kontrol grubunda sham grubuna göre doku MPO, MDA ve nitrit düzeyleri anlamlı olarak yüksek ve TSH düzeyleri anlamlı olarak düşüktü (p<0.001). Grup 1 ile karşılaştırıldığında tüm bu parametreler ilaç gruplarında anlamlı farklıydı. İlaç gruplarının (grup 3 ve 4) histopatolojik skorları, grup 1’den anlamlı olarak düşüktü (p<0.001). Grup 3 ve Grup 4 birbirleriyle karşılaştırıldığında, MPO ve MDA ortalamaları Grup 4’te anlamlı derecede düşüktü (p değerleri; <0.001). Grup 3’te anlamlı olmayan daha yüksek bir TSH ortalama değeri bulundu (p=0.32). Grup 4’e göre grup 3’ün ortalama nitrit değerlerinde de anlamsız bir düşüklük mevcuttu (p=0.44). İlaç grupları karşılaştırıldığında, Grup 4 anlamsız daha iyi histopatolojik puanlara sahipti.
TARTIŞMA: Sonuçlarımız, ibuprofen ve roflumilast uygulamasının sıçan testis torsiyon modelinde iskemi reperfüzyon hasarını azalttığını göstermek-tedir. Her iki ajan karşılaştırıldığında, roflumilast’ın daha faydalı olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İbuprofen, iskemi reperfüzyon; oksidatif stres; roflumilast; testis.

Berat Cem Özgür, Hatice Surer, Cem Nedim Yücetürk, Tolga Karakan, Elif Özer, Elmas Ogus. The protective effect of roflumilast and ibuprofen on testicular ischemia reperfusion injury: An experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 730-735

Corresponding Author: Berat Cem Özgür, Türkiye
Manuscript Language: English