p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 23 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Fournier’s gangrene: A retrospective analysis of 25 patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 400-404 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.01678

Fournier’s gangrene: A retrospective analysis of 25 patients

Metin Yücel1, Adnan Özpek1, Fatih Başak1, Ali Kılıç1, Ethem Ünal1, Sema Yüksekdağ1, Aylin Acar1, Gürhan Baş2
1Department of General Surgery, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Fournier’s gangrene is a surgical emergency that progresses rapidly and insidiously and results in high morbidity and mortality rates unless it is immediately diagnosed and managed. Here we analyze the outcomes of patients who were followed up and treated for Fournier’s gangrene.
METHODS: We conducted a retrospective analysis of the medical data of 25 patients operated on for Fournier’s gangrene between January 2010 and June 2015. The diagnosis of Fournier’s gangrene was made by performing a physical examination. Patients who had genital, perineal, and perianal tenderness; induration; cyanosis; gangrene; and subcutaneous crepitation were considered as having Fournier’s gangrene. Following resuscitation, aggressive surgical debridement was performed and vacuum-assisted closure (VAC) was conducted in addition to debridement in select patient. Repeat debridements were performed as requirement.
RESULTS: This study included 25 patients. Fourteen patients (56%) were females and 11 (44%) were males. The mean age of the patients was 54.3 years (range: 27–82 years). The mean duration of hospital stay was 21.4 days; the mean number of debridements performed was 2.4. Thirteen patients (52%) had perianal abscesses, and 20 (80%) had diabetes mellitus. All patients underwent extensive debridement; 16 patients (64%) underwent VAC in addition to debridement. Patients undergoing VAC had significantly longer durations of hospital stay and a higher mean number of debridements performed (p=0.004 and p=0.048, respectively). An ostomy was made in one patient, and one patient died.
CONCLUSION: In Fournier’s gangrene, early diagnosis, effective resuscitation, aggressive debridement, and VAC application in suitable cases may reduce the morbidity and mortality rates and the need for an ostomy.

Keywords: Aggressive surgical debridement, Fournier’s gangrene, vacuum-assisted closure.

Fournier gangreni: 25 hastanın geriye dönük analizi

Metin Yücel1, Adnan Özpek1, Fatih Başak1, Ali Kılıç1, Ethem Ünal1, Sema Yüksekdağ1, Aylin Acar1, Gürhan Baş2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Fournier gangreni akut gelişen, hızlı ve sinsi ilerleyen, tanı ve tedavide geç kalındığında yüksek oranda morbidite ve mortalite ile sonuçlanan acil cerrahi bir hastalıktır. Bu çalışma ile kliniğimizde Fournier gangreni tanısı ile takip ve tedavi edilen hastaların sonuçlarını irdelemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, 2010–2015 yılları arasında Fournier gangreni tanısıyla ameliyat edilen hastaların geriye dönük taranması ile yapıldı. Hastaların tanısı fizik muayene ile konuldu. Genital, perineal ve perianal bölgede hassasiyet, endurasyon, siyanoz, gangren ve cilt altı krepitasyon saptanan olgular Fournier gangreni olarak kabul edildi. Resussitasyonu takiben agresif cerrahi debritman ve seçilmiş olgularda debritmana ilave olarak ‘Vacuum Assisted Closure’ (VAC) uygulandı. Gerekli durumlarda mükerrer debritmanlar yapıldı. Hastaların takip ve tedavi sonuçları analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 25 hasta dahil edildi. Bunlardan 14’ü (%56) kadın, 11’i (%44) erkek olup yaş ortalaması 54.3 (dağılım, 27–82) idi. Kadınların yaş ortalaması istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0.001). Hastanede ortalama yatış süresi 21.4 gün, ortalama debritman sayısı 2.4 kez idi. Hastaların 13’ünde (%52) perianal bölgede apse ve 20’sinde (%80) diabetes mellitus tespit edildi. Hastaların tümünde geniş debritman, 16’sında (%64) ise debritmana ilave olarak VAC uygulaması yapıldı. VAC uygulanan hastalarda hastanede ortalama yatış süresi ve ortalama debridman sayısı istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla, p=0.004, p=0.048). Bir hastaya ostomi açıldı ve bir hasta mortal seyretti.
TARTIŞMA: Fournier gangreninde erken tanı, etkili resüsitasyon, agresif debritman ve uygun olgularda debritmana ilave olarak VAC uygulanması ostomi ihtiyacını, morbidite ve mortaliteyi azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Agresif cerrahi debritman, Fournier gangreni, vakum yardımlı kapama.

Metin Yücel, Adnan Özpek, Fatih Başak, Ali Kılıç, Ethem Ünal, Sema Yüksekdağ, Aylin Acar, Gürhan Baş. Fournier’s gangrene: A retrospective analysis of 25 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 400-404

Corresponding Author: Metin Yücel, Türkiye
Manuscript Language: English