p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The factors affecting the development of phthisis bulbi after penetrating eye injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 317-320 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.02223

The factors affecting the development of phthisis bulbi after penetrating eye injuries

Mesut Coşkun1, Mustafa Ataş2, Ali Akal2, Özgür İlhan1, Uğurcan Keskin1, Esra Ayhan Tuzcu1
1Mustafa Kemal University, Medical Faculty, Department Of Ophthalmology, Hatay, Turkey
2Kayseri Training And Research Hospital, Department Of Ophthalmology, Kayseri, Turkey

BACKGROUND
We aimed to investigate the factors affecting the development of phthisis bulbi after penetrating eye injuries.
METHODS
The medical records of 132 patients admitted to our clinic between 2000-2006 with the diagnosis of penetrating eye injury were collected. The records of the eight patients who developed phthisis bulbi were evaluated retrospectively. The aspects of anatomic localization, type of trauma, associated events, and development of phthisis bulbi were also investigated.
RESULTS
The mean age of the eight patients (5 males, 3 females) was 7.12±4.70 years (range: 2-16 years) and the mean follow-up time was 2.06±1.47 years (range: 6 months–5 years). Three of eight patients developed post-perforation endophthalmitis. Three patients had zone 2-3 scleral perforation and associated retinal detachment and the remaining two patients had proliferative vitreoretinopathy according to the trauma; all eight patients eventually developed phthisis bulbi. The mean time for the development of phthisis bulbi was 5.5±2.13 months (range: 3-10 months).
CONCLUSION
After penetrating eye injuries, visual prognosis and development of phthisis bulbi were affected significantly by the factors including anatomic localization, size of the injury, associated anterior or posterior segment pathologies, and endophthalmitis secondary to the trauma.

Keywords: Penetrating eye injury, endophthalmitis; phthisis bulbi.

Delici göz küresi yaralanmalarından sonra fitizis bulbi gelişiminde etkili olan faktörler

Mesut Coşkun1, Mustafa Ataş2, Ali Akal2, Özgür İlhan1, Uğurcan Keskin1, Esra Ayhan Tuzcu1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Kayseri, Türkiye

AMAÇ
Delici göz küresi yaralanmalarından sonra fitizis bulbi gelişimine etki eden faktörler araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
2000-2006 yılları arasında delici göz küresi yaralanması nedeni ile tedavisi ve takipleri yapılan 132 hastanın kayıtları derlenerek, bunlar arasından fitizis bulbi gelişen 8 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Olgular, yaralanmanın tipi, niteliği, anatomik yeri, eşlik eden ön/arka segment patolojileri ve fitizis bulbi gelişimi yönünden incelendi.
BULGULAR
Ortalama takip süreleri 2,06±1,47 (dağılım, 6 ay -5 yıl) olan 5 erkek, 3 kız toplam 8 fitizis bulbi gelişen olgunun yaş ortalaması 7,12±4,70 (dağılım, 2-16 yaş) idi. Fitizis bulbi olguların 3’ünde (%37,5) kapalı perforasyonu takiben gelişen endoftalmi nedeniyle, 3’ünde (%37,5) sklera gerisine uzanan zon 2-3 skleral perforasyon ve eşlik eden retina dekolmanı nedeniyle, 2 olguda (%25) da travmanın neden olduğu proliferatif vitreoretinopatiye bağlı gelişmişti. Ortalama fitizis bulbi gelişme süresi 5,5±2,13 (dağılım, 3-10 ay) idi.
SONUÇ
Delici göz küresi yaralanmalarından sonra, görme prognozu ve fitizis bulbi gelişimini etkileyen en önemli faktörlerin yaralanmanın büyüklüğü ve anatomik yeri, eşlik eden ön ve arka segment patolojileri ile travmaya ikincil endoftalmi gelişimi olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Delici göz küresi yaralanması, endoftalmi; fitizis bulbi.

Mesut Coşkun, Mustafa Ataş, Ali Akal, Özgür İlhan, Uğurcan Keskin, Esra Ayhan Tuzcu. The factors affecting the development of phthisis bulbi after penetrating eye injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 317-320

Corresponding Author: Mesut Coşkun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish