p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Femoral artery occlusion secondary to a spontaneously “migrated” hip prosthesis: case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 177-180

Femoral artery occlusion secondary to a spontaneously “migrated” hip prosthesis: case report

Deniz Necdet Tihan1, Halil Alış2, Murat Aksoy1, Recep Güloğlu1, Mehmet Kurtoğlu1, Fatih Dikici3
1Department Of General Surgery, Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Bakirkoy Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Orthopedics And Traumatology, Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

A 77-year-old male patient was admitted to the hospital with a worsening acute ischemia of the left lower extremity. The patient, who had a coxarthrosis and was being followed by the orthopedic clinic, had undergone a total hip prosthesis, with a revision performed at the sixth month of its placement. The physical examination revealed the absence of the femoral, popliteal and distal pulses of the left lower extremity. The left hip movements were painful and limited in external rotation posture. Doppler ultrasonography showed an acute occlusion of the left common femoral artery due to the dislocated hip prosthesis, and right-to-left femorofemoral expanded polytetrafluoroethylene graft bypass was carried out. After successful surgery and an uneventful postoperative period with palpable femoral and popliteal pulses, the patient was put on low molecular weight heparin and referred to orthopedics once the ischemia had subsided with the intervention. Case reports regarding occlusions due to migration of total hip prosthesis are rare in the literature. The emphasis of this case report is to describe one such case.

Keywords: Femorofemoral bypass, hip prosthesis dislocation; lower extremity acute ischemia; total hip prosthesis; vascular occlusion.

Kendiliğinden “yer değiştiren” kalça protezine bağlı gelişen femoral arter oklüzyonu: Olgu sunumu

Deniz Necdet Tihan1, Halil Alış2, Murat Aksoy1, Recep Güloğlu1, Mehmet Kurtoğlu1, Fatih Dikici3
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yetmiş yedi yaşındaki erkek hasta hastaneye sol alt ekstremitede giderek kötüleşen akut iskemi bulgularıyla başvurdu. Hastanın hikayesinden, ortopedi kliniğinde koksartroz tanısıyla total eklem protezi uygulandığı ve altı ay sonra protezinin revize edildiği öğrenildi. Fiziksel incelemede sol alt ekstremite distal nabızlarının femoral arter düzeyinden itibaren alınamadığı saptandı. Sol kalça hareketleri ağrılı ve dış rotasyon duruşu sınırlı idi. Doppler ultrasonografide sol ortak femoral arterde akut tıkanıklık olduğu saptandı ve hastaya sağdan sola femoro-femoral politetrafloroetilen greft ile baypas uygulandı. Başarılı cerrahi ve sorunsuz ameliyat sonrası palpabl femoral ve popliteal atımlı hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin verildi; hasta ortopedi kliniğine tedavisinin devamı için sevk edildi. Literatürde total kalça protezinin yer değiştirmesine bağlı vasküler oklüzyonlar ile ilgili bildirilmiş olgu sunumlarının nadir olması nedeniyle bu ilginç olguyu ve uyguladığımız cerrahi girişimimizin sonuçlarını paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Femoro-femoral baypas, kalça protezi dislokasyonu; alt ekstremite akut iskemisi; total eklem protezi; vasküler oklüzyon.

Deniz Necdet Tihan, Halil Alış, Murat Aksoy, Recep Güloğlu, Mehmet Kurtoğlu, Fatih Dikici. Femoral artery occlusion secondary to a spontaneously “migrated” hip prosthesis: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 177-180

Corresponding Author: Deniz Necdet Tihan, Türkiye
Manuscript Language: English