p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effects of catheter orifice configuration (triple-hole versus end-hole) in continuous infraclavicular brachial plexus block on analgesia after upper limb surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 620-627 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.03302

Effects of catheter orifice configuration (triple-hole versus end-hole) in continuous infraclavicular brachial plexus block on analgesia after upper limb surgery

Mehmet Burak Eskin1, Ayşegül Ceylan2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Gülhane Faculty of Medicine, Ankara -Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: The configuration of a nerve block catheter may affect the local anesthetic spread in epidural analgesia and continuous peripheral nerve blocks. This prospective and randomized study aims to compare the multi-orifice nerve block catheter with an end-hole catheter in ultrasound-guided continuous infraclavicular brachial plexus block (BPB) in terms of providing postoperative analgesia for the orthopedic upper limb surgery below the shoulder. The primary outcome measure was mean pain scores. Secondary outcome measures were the consumption of rescue analgesic and the amount of local anesthetics delivered by a Patient-Controlled Analgesia (PCA) device.
METHODS: A total of 58 adult patients who underwent orthopedic upper limb surgery below the shoulder were randomly assigned into two groups: group end-hole catheter (EHC) (n=31) and group multi-orifice catheter (MOC) (n=27). All patients received a single-shot infraclavicular BPB using 100 mg lidocaine 2% and 75 mg bupivacaine 0.5% administrated through a Tuohy needle. Then, a multi–orifice (triple-hole) nerve catheter was placed in the group MOC and an end-hole (one-hole) catheter in the group EHC at the same location. Bupivacaine 0.125% was infused through the catheters via PCA (infusion rate: 2 mlh-1, automated regular bolus: 5 mlh-1, patient-controlled bolus: 3 ml, lock-out time: 1 hour, 4 hours limit: 40 ml). Pain intensity was evaluated using a visual analogue scale (VAS).
RESULTS: Mean VAS scores were higher in group EHC than group MOC in the first postoperative day (p=0.001). Mean rescue analgesic consumption, the number of bolus demand on PCA, PCA bolus demand dose, and total PCA dose were higher in group EHC than group MOC during the first postoperative day (p<0.05).
CONCLUSION: It is concluded that the use of MHC is more effective than EHC for continuous infraclavicular brachial plexus blocks in providing postoperative pain relief during the first 24 hours.

Keywords: Brachial plexus block, catheter; infraclavicular; postoperative analgesia; ultrasound.

Sürekli infraklaviküler brakial pleksus bloğunda kateter ucu konfigürasyonunun (üç delikliye karşı uçtan delikli) üst ekstremite cerrahisi sonrası analjeziye etkisi

Mehmet Burak Eskin1, Ayşegül Ceylan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: Sinir bloğu kateterinin konfigürasyonu epidural analjezi ve sürekli periferik sinir bloklarında lokal anestezik yayılımını etkileyebilmektedir. Bu ileriye yönelik ve randomize çalışmanın amacı, omuz seviyesinin altında gerçekleştirilen üst ekstremite cerrahilerinde, ultrason rehberliğinde yapılan sürekli infraklaviküler brakiyal pleksus bloğunda (BPB) üç delikli sinir bloğu kateteri ile tek delikli kateterin ameliyat sonrası analjezik etkinliklerini karşılaştırmaktır. Primer sonuç ölçümleri ortalama ağrı skorlarıydı. Sekonder sonuç ölçümleri, kurtarıcı analjezik tüketimi ve hasta kontrollü analjezi (PCA) cihazı tarafından gönderilen lokal anestezik miktarlarıydı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Omuz seviyesinin altında üst ekstremite cerrahisi uygulanan toplam 58 erişkin hasta rastgele iki gruba ayrıldı: Tek delikli kateter (EHC) grubu (n=31) ve çok delikli kateter (MOC) grubu (n=27). Tüm hastalara, Tuohy iğnesi ile 100 mg %2 lidokain and 75 mg %0.5 bupivakain ile tek doz infraklaviküler BPB uygulandı. Daha sonra MOC grubuna çok delikli (üç delikli) bir sinir kateteri ve EHC grubuna aynı seviyeden uçtan delikli (tek delikli) kateter yerleştirildi. PCA yoluyla %0.125 bupivakain, kateterlerden infüzyon edildi (infüzyon hızı: 2 ml/sa, otomatik düzenli bolus: 5 ml/sa, hasta kontrollü bolus: 3 ml, kilitleme süresi: 1 saat, 4 saatlik limit: 40 ml). Ağrı şiddeti görsel analog skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: VAS skorları ameliyat sonrası ilk gün grup EHC’de, grup MOC’den daha yüksekti (p=0.001). Ortalama kurtarma analjezik tüketimi, PCA üzerindeki bolus sayısı, PCA bolus dozu ve toplam PCA dozu, grup EHC’de ameliyat sonrası ilk gün grup MOC’dan daha yüksekti (p<0.05).
TARTIŞMA: Infraklavikular sürekli sinir bloğunda MHC kullanımının, ilk 24 saat ameliyat sonrası ağrıyı azaltmada EHC’den daha etkili olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası analjezi, brakiyal pleksus bloğu; infraklavikular; kateter; ultrason.

Mehmet Burak Eskin, Ayşegül Ceylan. Effects of catheter orifice configuration (triple-hole versus end-hole) in continuous infraclavicular brachial plexus block on analgesia after upper limb surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 620-627

Corresponding Author: Mehmet Burak Eskin, Türkiye
Manuscript Language: English