p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Determinants of mortality in patients with traumatic brain injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 219-224 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.03453

Determinants of mortality in patients with traumatic brain injury

Soheil Saadat, Hesam Akbari, Reza Khorramirouz, Roza Mofid, Vafa Rahimi Movaghar
Sina Trauma And Surgery Research Center, Tehran University Medical Sciences, Tehran, Iran

BACKGROUND
We aimed to determine factors associated with mortality rates in patients with traumatic brain injury (TBI).
METHODS
Registered data of a national trauma project conducted in eight major cities in Iran during a five-year period were used. Patients with a TBI were identified and both univariate and multivariate analyses were performed.
RESULTS
2274 brain-injured patients including 1794 males (78.9%) were identified. The mean age of the patients was 30.1 ± 19.11 years. The age of 345 patients was less than 12, while 137 patients were older than 65. 383 patients (16.9%) died as a result of their injury. Univariate analysis showed a significant association between mortality and the following factors: age, sex, Glasgow Coma Scale (GCS), Injury Severity Score (ISS), systolic, diastolic and mean arterial blood pressure (BP), and respiratory rate (RR) (p<0.05). The logistic regression analysis revealed a statistically significant association between death and age (odds ratio [OR]=1.04), GCS (OR=0.59), ISS (OR=1.03), mean arterial BP (OR=0.71), and RR (OR=0.82) one-half hour after hospital arrival.
CONCLUSION
Our results demonstrated that age, GCS, ISS, BP, and RR as prognostic factors in patients with TBI indicate those that need special care during the initial management in the emergency department.

Keywords: Mortality, outcome; prognosis; traumatic brain injury.

Travmatik beyin hasarı olan hastalarda mortalite belirleyicileri

Soheil Saadat, Hesam Akbari, Reza Khorramirouz, Roza Mofid, Vafa Rahimi Movaghar
Tahran Üniversitesi Tıp Bilimleri, Öğrenci Bilimsel Araştırma Merkezi (ÖBAM) Sina Travma ve Cerrahi Araştırma Merkezi, Tahran, İran.

AMAÇ
Travmatik beyin hasarı (TBH) bulunan hastalarda mortalite ile ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
İran’da beş yıllık bir periyot boyunca 8 büyük kentte yürütülen ulusal travma projesinin veri kayıtları kullanıldı. TBH’li hastalar belirlendi, tek değişkenli ve çok değişkenli analizler yapıldı.
BULGULAR
Beyin yaralanması geçirmiş 2274 hasta kaydına ulaşıldı (1794 erkek, 480 kadın). Hastaların ortalama yaşı 30,1±19,11 yıl idi, 345 hastanın yaşı 12’den küçük, 137 hastanın yaşı 65’den büyüktü. Hastaların 383’ü (%16,9) bir yaralanmaya bağlı ölmüştü. Tek değişkenli analiz; mortalite ile şu faktörler arasında anlamlı bir birliktelik bulunduğunu gösterdi: Yaş, cinsiyet, Glasgow koma skoru (GKS), yaralanma ciddiyeti skoru (YCS), sistolik, diyastolik ve ortalama arteriyel kan basıncı (KB) ve solunum oranı (SO) (p<0,05). Lojistik regresyon analizi, hastaneye varıştan yarım saat sonrasından itibaren ölüm ile aşağıdakiler arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu gösterdi: Yaş (OR=1,04), GKS (OR=0,59), YCS (OR=1,03), ortalama arteriyel KB (OR=0,71) ve SO (OR=0,82).
SONUÇ
Bizim sonuçlarımız, acil servis bölümünün ilk tedavisi süresince özel bakım gerektiren TBH’li hastalarda prognostik faktörlerin yaş, GKÖ, YCS, KB ve SO olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, sonuç; prognoz; travmatik beyin hasarı

Soheil Saadat, Hesam Akbari, Reza Khorramirouz, Roza Mofid, Vafa Rahimi Movaghar. Determinants of mortality in patients with traumatic brain injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 219-224

Corresponding Author: Vafa Rahimi Movaghar, Iran
Manuscript Language: English