p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Posterior segment intraocular foreign bodies: the effect of weight and size, early versus late vitrectomy and outcomes [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 496-502 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.03608

Posterior segment intraocular foreign bodies: the effect of weight and size, early versus late vitrectomy and outcomes

Zafer Öztaş1, Serhad Nalçacı1, Filiz Afrashi1, Tansu Erakgün2, Jale Menteş1, Cumali Değirmenci1, Cezmi Akkın1
1Department Of Ophthalmology, Ege University Faculty Of Medicine, Izmir
2Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

BACKGROUND: The objective of this study was to identify the effects of weight and size characteristics of posterior segment intraocular foreign bodies (IOFBs) in open globe injuries.
METHODS: Fifty-eight eyes of 58 patients with posterior segment IOFBs were enrolled in the study. All IOFBs were removed by pars plana vitrectomy. Factors including age, gender, best corrected visual acuity (BCVA), nature of IOFBs, weight and dimensions of IOFBs, initial ocular features, timing of IOFB removal, entry site of IOFBs, interventions and complications were evaluated.
RESULTS: Mean age of the patients was 32.7±14.2 years, and mean follow up period was 18±13.3 months. Weight, length, width and thickness of IOFBs were found negatively correlated with initial and final BCVA levels (p<0.05). Weight of IOFBs was significantly greater in eyes with initial hyphema, vitreous hemorrhage, retinal hemorrhage, retinal detachment, and uveal prolapse (p<0.05). Width and thickness of IOFBs were significantly greater in eyes with hyphema, vitreous hemorrhage, retinal hemorrhage and uveal prolapse (p<0.05). Length of IOFBs was significantly longer in eyes with hyphema (p<0.05). Presence of initial or subsequent retinal detachment was associated with poor final BCVA (p<0.05). There was no association between the timing of IOFB removal and incidence of endophthalmitis.
CONCLUSION: Greater weight and size of posterior segment IOFBs were associated with worse outcomes in open globe injuries. Protective eyewear has a crucial importance to avoid work-related injuries. In our study, early or late vitrectomy for an IOFB removal had no significant effect on anatomic and visual outcomes. Therefore, vitrectomy can be postponed until optimal conditions are obtained.

Keywords: Endophthalmitis, intraocular foreign bodies; pars plana vitrectomy; retinal detachment.

Arka segment göz içi yabancı cisimleri: Ağırlık ve boyut etkisi, erken veya geç vitrektomi ve sonuçlar

Zafer Öztaş1, Serhad Nalçacı1, Filiz Afrashi1, Tansu Erakgün2, Jale Menteş1, Cumali Değirmenci1, Cezmi Akkın1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

AMAÇ: Arka segment göz içi yabancı cisim (GİYC) ağırlık ve boyut özelliklerinin açık glob yaralanmalarındaki etkilerini belirlemek.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya arka segment GİYC bulunan 58 hastanın 58 gözü dahil edildi. Tüm GİYC’ler pars plana vitrektomi ile çıkarıldı. Yaş, cins, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), GİYC niteliği, ağırlığı ve çapları, başlangıçtaki göz bulguları, GİYC çıkarılma zamanı, GİYC giriş alanı, yapılan müdaheleler ve komplikasyonları içeren faktörler incelendi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 32.7±14.2 yıl ve ortalama takip süresi 18±13.3 ay idi. Göz içi yabancı cisim ağırlık, boy, en ve kalınlıkları başlangıç ve final EİDGK seviyeleri ile negatif korele bulundu (p<0.05). Başlangıçta hifema, vitreus hemorajisi, retina hemorajisi, retina dekolmanı ve üveal prolapsus bulunan olgulardaki GİYC’ler önemli ölçüde daha ağır bulundu (p<0.05). Hifema, vitreus hemorajisi, retina hemorajisi, retina dekolmanı ve üveal prolapsus bulunan olgulardaki GİYC’ler önemli ölçüde daha enli ve kalın bulundu (p<0.05). Hifemalı gözlerdeki GİYC’ler anlamlı olarak daha uzun bulundu (p<0.05). Başlangıçta veya daha sonra retina dekolmanının olması düşük final görme ile ilşkili bulundu (p<0.05). Göz içi yabancı cisim çıkarılma zamanı ile endoftalmi insidansı arasında ilişki yoktu.
TARTIŞMA: Daha ağır ve büyük arka segment GİYC’leri ile birlikte olan açık glob yaralanmaları daha kötü sonuçlara ilişkilidir. İş kazalarından korunmak için koruyucu gözlük kullanımı kritik bir öneme sahiptir. Bizim çalışmamızda GİYC’nin erken veya geç çıkarılmasının anatomik ve görsel sonuçlar üzerine önemli bir etkisi saptanmamıştır. Bu nedenle uygun koşullar elde edilene kadar vitrektomi ertelenebilir.

Anahtar Kelimeler: Endoftalmi, göz içi yabancı cisimleri; pars plana vitrektomi; retina dekolmanı.

Zafer Öztaş, Serhad Nalçacı, Filiz Afrashi, Tansu Erakgün, Jale Menteş, Cumali Değirmenci, Cezmi Akkın. Posterior segment intraocular foreign bodies: the effect of weight and size, early versus late vitrectomy and outcomes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 496-502

Corresponding Author: Zafer Öztaş, Türkiye
Manuscript Language: English