p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Supp : 3 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acute biliary pancreatitis during pregnancy and in the post-delivery period [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 253-258 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.03846

Acute biliary pancreatitis during pregnancy and in the post-delivery period

Semih Hot, Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Dursun Özgür Karakaş
Department of General Surgery, University of Health Science İstanbul Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute pancreatitis has an incidence of approximately 1 in 1000 to 5000 pregnancies, and is most often seen in the third trimester or the postpartum period. The most common cause of pregnancy-related acute pancreatitis is cholelithiasis, which accounts for more than 65% of cases. The aim of this study was to present a detailed analysis of 4 years of experience with cases of acute biliary pancreatitis related to pregnancy from a single center.
METHODS: The medical records of 55 consecutive patients who were hospitalized in the emergency surgery clinic for acute biliary pancreatitis related to pregnancy between January 1, 2014 and January 1, 2018 were examined in this single-center, retrospective study.
RESULTS: Fifty-five patients with acute biliary pancreatitis related to pregnancy were included in the study. Of the 55 women, 13 (24%) were in the pregnant group, 28 (51%) in the postpartum (6 weeks) group, and 14 (25%) were in the 1-year (6 weeks-1 year) group. There was no statistically significant difference between the 3 groups. The most appropriate treatment for each patient was targeted. Six (10%) patients had recurrent acute pancreatitis. There was no maternal or fetal mortality or morbidity.
CONCLUSION: Acute biliary pancreatitis related to pregnancy is not limited to pregnant women, and the incidence of these cases was greater than expected. Acute biliary pancreatitis related to pregnancy can be successfully managed with conservative treatment because it usually has a mild to moderate clinical course. However, the surgeon should keep an early cholecystectomy in mind for patients other than those in the first trimester.

Keywords: Acute pancreatitis, management; pregnancy; prognosis.

Gebelikte ve doğum sonrası dönemde akut biliyer pankreatit

Semih Hot, Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Dursun Özgür Karakaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Okmeydanı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Akut pankreatit, özellikle üçüncü trimesterde veya doğum sonrası dönemde, 1000–5000 gebelikte yaklaşık bir oranında görülür. Gebeliğe bağlı akut pankreatitin en yaygın nedeni, olguların %65’inden fazlasını oluşturan kolelitiazistir. Bu çalışma, gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatit olgularında tek bir merkezin dört yıllık deneyiminin detaylı bir analizini sunmayı amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu tek merkez geriye dönük çalışmada, acil cerrahi kliniğinde 1 Ocak 2014–1 Ocak 2018 tarihleri arasında gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatit nedeniyle hastaneye yatırılan 55 ardışık hastanın tıbbi kayıtları incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatitli elli beş hasta dahil edildi. Elli beş kadından 13’ü (%24) hamile, 28’i (%51) doğum sonrası (altı hafta), 14’ü (%25) bir yıl (6 hafta–1) grubuydu. Üç grup arasında istatistik olarak anlamlı fark yoktu. Her hasta için en uygun tedavi hedef alındı. Altı hastada (%10) tekrarlayan akut pankreatit vardı. Anne veya fetal mortalite ve morbidite yoktu.
TARTIŞMA: Gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatit sadece hamile kadınları içermez ve bu olguların görülme sıklığı beklenenden daha yüksektir. Gebeliğe bağlı akut biliyer pankreatit konservatif tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir, çünkü genellikle hafif-orta şiddette bir klinik ile seyreder. Ancak, cerrah ilk trimester dışındaki hastalar için erken kolesistektomiyi akılda tutmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, gebelik; prognoz; yönetim.

Semih Hot, Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Dursun Özgür Karakaş. Acute biliary pancreatitis during pregnancy and in the post-delivery period. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 253-258

Corresponding Author: Semih Hot, Türkiye