p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Esophageal dilation through bouginage or balloon catheters in children, as the treatment of benign esophageal strictures: results, considering the etiology, and the methods [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 574-581 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.03881

Esophageal dilation through bouginage or balloon catheters in children, as the treatment of benign esophageal strictures: results, considering the etiology, and the methods

Ender Fakıoglu1, Lütfi Hakan Güney1, İbrahim Ötgün2
1Department of Pediatric Surgery, Başkent University, Ankara-Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, Memorial Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Corrosive substance ingestion, history of esophageal surgery, and reflux esophagitis are the main causes of benign esophageal strictures in children. Esophageal dilation is the first treatment option. Bougies and balloons are the most frequently used dilation tools. The literature record on esophageal dilation methods and their results is mostly composed of data gathered from adults, who differ from children in many terms, including etiology, indications, and results. This study aims to evaluate esophagial dilation in children; comparing the two mentioned modalities; and considering the impact of different diseases on dilation success.
METHODS: The benign esophageal stricture cases who had undergone esophageal dilation between 2001 and 2009, at two tertiary health-care centers of a university were evaluated retrospectively with regard to stricture etiology, treatment methods, and their results. In addition, balloon and bougie dilations were compared.
RESULTS: Fifty-four cases were dilated in 447 sessions. The strictures were due to corrosive ingestion or anastomoses in 72.2% of the cases. Of the dilation sessions, 52.6% were performed with Savary-Gilliard bougies, and the rest with balloon dilators. No guidewire was needed in 53.2% of the bougie sessions. Fluoroscopy was used during balloon dilation sessions as a routine part of the method, while it was needed only to check the guide location when needed during the bougie dilation sessions. The complication rates of balloon and bougie dilation sessions were 2.4% and 2.1%, respectively. The mean session length was 26.2±11.8 and 42.6±13.7 min, for bougie and balloon, respectively. Success rate was 93.7% for the balloon, while 98.2% of the bougie sessions. Balloon catheters used were disposable.
CONCLUSION: Savary-Gilliard bougies have advantages over balloon catheters with less need of fluoroscopy, shorter duration of sessions, and lower cost. Both methods are equivalently safe with close complication rates.

Keywords: Balloon dilation, benign esophageal stricture; bougie dilatation; esophageal dilation in children; pediatric; savary-gilliard.

Çocuklarda benign özofagus darlıklarının tedavisinde bujinaj veya balonla özofagus dilatasyonu: Etiyoloji ve yöntemlere göre sonuçlar

Ender Fakıoglu1, Lütfi Hakan Güney1, İbrahim Ötgün2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Memorial Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Korozif madde yutma, özofagus cerrahisi, reflü özofajiti çocuklarda benign özofagus darlığının başlıca sebepleridir. Özofagus dilatasyonu ilk tedavi seçeneğidir. Bujiler ve balonlu kateterler en sık kullanılan dilatasyon araçlarıdır. Özofagus dilatasyonunun etkin ve güvenli olduğu belirtilmesine rağmen, özofagus dilatasyonu yöntemlerine ve sonuçlarına dair literatür bilgisi daha çok erişkin yaş grubuna ilişkindir. Bu çalışmada, buji ve balon dilatasyon yöntemlerinin karşılaştırılması; benign özofagus darlığı sebeplerinin, dilatasyon sonuçlarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bir üniversitenin iki adet 3. derece sağlık merkezinde, 2001-2009 arasında, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nca özofagus dilatasyonu uygulanmış benign özofagus darlığı olguları, retrospektif olarak; özofagus darlığı sebepleri, tedavileri ve sonuçları, balon ve buji dilatas-yonlarının karşılaştırması temelinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Elli dört benign özofagus darlığı olgusuna 447 dilatasyon seansı uygulanmıştır. Darlıklar, olguların %72.2’sinde korozif madde yutma ve anastomoz nedenlidir. Dilatasyonların %52.6’sı Savary-Gilliard bujilerle, geri kalanı balonla gerçekleştirilmiştir. Bujiyle yapılmış dilatasyon seanslarının %53.2’sinde kılavuz tele ihtiyaç olmamıştır. Balonla dilatasyonlarda, işlemin olağan bir parçası olarak fluoroskopiden yararlanılmış, bujiyle dilatasyonlarda sadece ihtiyaç halinde, kılavuz telin yerini kontrol etme amaçlı fluoroskopi kullanılmıştır. Balon ve buji dilatasyonlarında komplikasyon oranları sırasıyla %2.4 ve %2.1’dir. Bujiyle ve balonla yapılmış seanslar, sırasıyla ortalama 26.2±11.8 dakika ve 42.6±13.7 dakika sürmüştür. Seansların başarı oranları balonla %93.7; bujiyle %98.2’dir. Balonlar tek kullanım için üretilmiştir.
TARTIŞMA: Dilatasyon aracı olarak Savary-Gilliard bujiler, balonlara göre daha az fluoroskopi ihtiyacı, daha kısa işlem süresi, daha düşük maliyetle daha avantajlıdır. Her iki yöntem, komplikasyon oranları açısından birbirine denktir.

Anahtar Kelimeler: Benign özofagus darlığı, çocuklarda özofagus dilatasyonu; balon dilatasyonu; buji dilatasyonu; Savary-Gilliard; pediatrik.

Ender Fakıoglu, Lütfi Hakan Güney, İbrahim Ötgün. Esophageal dilation through bouginage or balloon catheters in children, as the treatment of benign esophageal strictures: results, considering the etiology, and the methods. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 574-581

Corresponding Author: Ender Fakıoglu, Türkiye
Manuscript Language: English