p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Preventive effect of fucoxanthin administration on intra-abdominal adhesion: An experimental animal study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 743-750 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.04134

Preventive effect of fucoxanthin administration on intra-abdominal adhesion: An experimental animal study

Erkan Dalbaşı1, Abidin Tüzün2, Neval Berrin Arserim3, Filiz Özcan4, Elif Doğan5, Alpay Çetin6
1Department of General Surgery, Memorial Hospital, Diyarbakır-Turkey
2Department of General Surgery, Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır-Turkey
3Department of Microbiology, Dicle University Faculty of Veterinary Medicine, Diyarbakır-Turkey
4Department Fisheries and Diseases, Dicle University Faculty of Veterinary Medicine, Diyarbakır-Turkey
5Department of Biochemistry, Dicle University Faculty of Veterinary Medicine, Diyarbakır-Turkey
6Department of Pathology, Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır-Turkey

BACKGROUND: The most common cause of intra-abdominal adhesion (IAA) is previous abdominal surgery and mortality. IAA can cause serious complications such as chronic abdominal pain, ileus, and infertility. Approximately 3% of all laparotomies are related to adhesions. IAA reduces the quality of life of the patient, causes morbidity, and increases health expenditures. In this study, we aimed to investigate the preventive effect of fucoxanthin (Fx) on IAA in the intra-abdominal surgical adhesion model that experimentally created in rats.
METHODS: This study used 21 Sprague-Dawley rats divided into three groups. After anesthesia, the abdomen was opened, the cecum and right abdominal wall were damaged with a sterile toothbrush until petechiae bleeding was seen. No additional action was taken to the control group. In the sham group, 5 cc saline solution was released into the peritoneum before the abdomen was closed. In the Fx group, 35 mg/kg Fx was instilled intraperitoneally and the abdomen was closed. On the 21st post-operative day, all subjects were anesthetized with standard anesthesia. Macroscopic adhesions were quantitatively evaluated according to the Mazuji classifica-tion. The cecum anterior wall and parietal peritoneum were excised for pathological sampling. A pathologist, unaware of the groups, evaluated inflammation, fibroblastic activity, and vascular proliferation. In addition, serum tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and interleukin-10 levels were measured.
RESULTS: No rat was lost during the study period. Congenital adhesion was not observed in any of the subjects at the first laparo-tomy. Adhesion was significantly less macroscopically in the Fx group compared to the control and sham group (p<0.001 and p<0.001). Fibroblastic activity was found to be significantly less in the Fx group compared to the sham and control groups (p<0.001 and p<0.001). Vascular proliferation was found to be significantly less in the Fx group than in the sham and control groups (p<0.001 and p<0.001). The inflammation score was significantly lower in the Fx group compared to the other two groups (p<0.001 and p<0.001). The inflam-mation score in the sham group was lower than the control group and was statistically significant (p<0.001). TNF-α level was found to be statistically significantly lower in the Fx group compared to the sham and control groups (p<0.001 and p<0.001).
CONCLUSION: As a result of experimental study, we can say that Fx is effective in preventing IAAs and decreases the level of TNF-α, a pro-inflammatory cytokine.

Keywords: Adhesion, intra-abdominal adhesion; fucoxanthin; pro-inflammatory cytokine.

Fukoksantin uygulamasının karın içi yapışma üzerindeki önleyici etkisi: Deneysel hayvan çalışması

Erkan Dalbaşı1, Abidin Tüzün2, Neval Berrin Arserim3, Filiz Özcan4, Elif Doğan5, Alpay Çetin6
1Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
2Sağlık Bilimleri Üiversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
5Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır
6Sağlık Bilimleri Üiversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Diyarbakır

AMAÇ: İntraabdominal adhezyon (İAA), periton kavitesinde travma, iskemi, enflamasyon ve enfeksiyon gibi sebeplerle mezotelyal tabakada oluşan hasarlanmanın sonucunda ortya çıkar. İAA’nın en sık sebebi geçirilmiş karın cerrahileridir. Ameliyat sonrası yapışıklıklar ince bağırsak tıkanıklığının birincil sebebidir ve bağırsak tıkanıklığı için başvuruların %70’ini oluşturur. Tüm laparotomilerin yaklaşık %3’ü adezyonlarla ilgilidir. Fukoksantin (FK) antienflamatuvar, antitümör, antiviral etkili bir karotenoiddir. Bu çalışmada, sıçanlarda deneysel olarak oluşturan karın içi cerrahi yapışıklık modelinde FK’nın İAA üzerine önleyici etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada her biri yedi denekten oluşan üç ayrı grup oluşturuldu. Standart anestezi ve sterilizasyon sağlandıktan sonra karın orta hat açılarak çekum ortaya kondu. Steril bir diş fırçası ile çekumda ve karın duvarı sağ yanda peteşial kanama görülene kadar hasar oluşturuldu. Reaksiyonu arttırmak için 5/0 vikrille çekuma dikiş atıldı. Kontrol grubuna ek işlem yapılmadı. Sham grubunda 5 cc serum fizyolojik periton içine bırakıldı. FK grubunda ise 35 mg/kg FK periton içine bırakıldı ve karın kapatıldı. Tüm denekler 21 gün yaşatıldı. Ameliyat sonrası 21. günde deneklere anestezi uygulandı. Makroskopik olarak Majuzi skorlama sistemine göre adezyonlar skorlandı. Sonrasında çekum duvarı ve hasarlı peritondan histo-patolojik inceleme için kesit alındı. Enflamasyon skoru, fibroblastik aktivite ve vasküler proliferasyon histopatolojik olarak değerlendirildi. İntrakardi-yak kan aspirasyonu ile denekler sakrifiye edildi. Alınan kan santrifüj edilerek serumda proenflamatuvar sitokin tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) ve antienflamatuvar sitokin interlökin 10 (IL-10) düzeyine bakıldı.
BULGULAR: Makroskopik incelemede Majuzi skorlama sistemine göre FK grubunda belirgin olarak diğer gruplara göre adezyon daha az görüldü (p<0.001, p<0.001). Histopatolojik incelemede fibroblastik aktivite, enflamasyon skoru ve vasküler proliferasyon FK grubunda diğer gruplara göre anlamlı düzeyde düşüktü (p<0.001, p<0.001). Ayrıca enflamasyon skoru sham grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olacak düzeyde düşüktü (p<0.001). TNF-α düzeyi kontrol ve sham grubuna göre düşüktü ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001, p<0.001). IL-10 düzeyinde ise gruplar arasında anlamlı fark görülmedi.
TARTIŞMA: Cerrahi sonrası karın içi yapışıklıklar yapılan birçok çalışmaya rağmen günümüzde önemli bir sağlık sorunu olmaya ve sağlık harcamalarını arttırmaya devam etmektedir. Daha kapsamlı ve çok merkezli çalışmalar sonucunda Fukoksantinin adezyon önleyici ve antienflamatuvar etkili yeni bir etken madde olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Adhezyon, fukoksantin; karın içi yapışıklık; proenflamatuvar sitokin.

Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün, Neval Berrin Arserim, Filiz Özcan, Elif Doğan, Alpay Çetin. Preventive effect of fucoxanthin administration on intra-abdominal adhesion: An experimental animal study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 743-750

Corresponding Author: Erkan Dalbaşı, Türkiye
Manuscript Language: English