p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of surgical techniques and results for emergency or elective femoral hernia repair [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 611-615 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.04524

Comparison of surgical techniques and results for emergency or elective femoral hernia repair

Enver Kunduz1, İsmail Cem Sormaz2, Yunus Yapalak1, Huseyin Kazim Bektasoglu1, Ali Fuatkaan Gok2
1Department of General Surgery, Bezmialem University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Inguinal hernia affects 3–8% of the population. Femoral hernias are only a small number of groin hernias; however, femoral hernias are very important because these operations are generally emergency procedures, and bowel resections are frequently necessary. This study aims to compare surgical outcomes of patients with femoral hernias using different techniques under emergency or elective conditions.
METHODS: Between April 2013 and November 2017, 52 patients with femoral hernias were admitted to the emergency department of the General Surgery Clinics at two university hospitals in Istanbul. The medical files of all the patients who underwent surgery with a diagnosis of a femoral hernia were retrospectively evaluated. The demographic data, hernia side information, sac contents, surgical technique, length of hospital stay, recurrence according to the last outpatient clinic and complications were retrospectively analyzed.
RESULTS: The sex distribution of the cases was as follows: 88.5% (n=46) of the patients were female, and 11.5% (n=6) were male. The mean age was 62.9±16.49 years (31–91 years). There were no significant differences between the two groups, according to the hernia side (p=0.282). Thirteen of the elective cases (52%) were operated using open techniques, and 12 cases (48%) were operated using laparoscopic techniques.
CONCLUSION: For the comparison of surgical techniques and outcomes, prospective randomized studies should be designed to standardize broad-based surgical techniques.

Keywords: Emergency surgery, femoral hernia; laparoscopy.

Acil veya elektif uygulanmış femoral herni tamirinin cerrahi tekniği ve sonuçlarının karşılaştırılması

Enver Kunduz1, İsmail Cem Sormaz2, Yunus Yapalak1, Huseyin Kazim Bektasoglu1, Ali Fuatkaan Gok2
1Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

AMAÇ: Kasık fıtığı popülasyonun %3–8’ini etkiler. Femoral herniler nadiren görülmekle birlikte genellikle acil cerrahi müdehale gerektirir ve sıklıkla bağırsak rezeksiyonu gerekebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, acil veya efektif koşullar altında farklı teknikler kullanarak femoral herni olgularının cerrahi sonuçlarını karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Nisan 2013 ile Kasım 2017 arasında, İstanbul’daki iki üniversite hastanesinin genel cerrahi kliniklerinin acil servisine 52 femoral herni olgusu başvurdu. Femoral herni tanısı ile ameliyat edilen tüm hastaların tıbbi dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Demografik veriler, taraf bilgisi, kesenin içeriği, cerrahi teknik, hastanede kalış süresi, son polikliniğe göre rekürrens ve komplikasyonlar geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Olguların cinsiyet dağılımı %88.5 (n=46) idi, kadın %11.5 (n=6) idi. Ortalama yaş 62.9±16.49 yıl (31–91 yıl) idi. İki grup arasında fıtık tarafına göre anlamlı fark yoktu (p=0.282). Elektif olguların 13’ü (%52) açık teknikle, 12’si (%48) laparoskopik teknikle ameliyat edildi.
TARTIŞMA: Cerrahi tekniklerin ve sonuçların karşılaştırılması için, geniş tabanlı cerrahi teknikleri standart hale getirmek için ileriye yönelik randomize çalışmalar tasarlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, femoral herni; laparoskopi.

Enver Kunduz, İsmail Cem Sormaz, Yunus Yapalak, Huseyin Kazim Bektasoglu, Ali Fuatkaan Gok. Comparison of surgical techniques and results for emergency or elective femoral hernia repair. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 611-615

Corresponding Author: Enver Kunduz, Türkiye
Manuscript Language: English