p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The frequency of type 2 second-degree and third-degree atrioventricular block induced by blunt chest trauma in the emergency department: A multicenter study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 193-196 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.04763

The frequency of type 2 second-degree and third-degree atrioventricular block induced by blunt chest trauma in the emergency department: A multicenter study

Banu Şahin Yıldız1, Mehmet Ali Astarcıoğlu2, Nazire Başkurt Aladağ1, Ahmet Çağrı Aykan3, Hakan Hasdemir4, Alparslan Şahin5, Mustafa Yıldız3
1Department Of Internal Medicine, Dr Lutfi Kırdar Kartal Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Cardiology, Dumlupınar University Evliya Celebi Educational And Research Hospital, Kutahya, Turkey
3Department Of Cardiology, Kartal Kosuyolu Yüksek Ihtisas Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department Of Cardiology, Dr. Sadi Konuk Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Conduction disturbances including type 2 second-degree atrioventricular block (Mobitz II) and third-degree atrioventricular block following blunt chest trauma are probably rare. Moreover, the pathophysiological mechanisms responsible for this rare dysrhythmia following trauma are not well understood yet. In this study, it was aimed to identify the frequency of this dysrhythmia associated with trauma.
METHODS: Two hundred and fifty-three consecutive Mobitz II block and third-degree atrioventricular block patients admitted to the Emergency Department of Internal Medicine between January 2012 and March 2013 were evaluated. Only four patients with Mobitz II block and third-degree atrioventricular block associated with trauma were enrolled into the present study. The level of atrioventricular block was defined according to electrocardiographic characteristics.
RESULTS: Only four (mean age: 40.2±19.7 years, two male) of 253 patients were associated with trauma. All patients had normal coronary arteries in coronary angiography or multislice computed tomography. Permanent pacemaker was performed in two patients with third-degree atrioventricular block. None of the patients had coronary artery disease or hypertension.
CONCLUSION: Rare clinical cases in the literature confirm that blunt chest trauma can cause conduction defects, which are usually transient. However, patients with blunt chest trauma must need an electrocardiographic evaluation for atrioventricular block upon admission and in the follow-up period.

Keywords: Blunt chest trauma, electrocardiography, third-degree atrioventricular block, Type 2 second-degree atrioventricular block (Mobitz II).

Acil serviste künt göğüs travmasına bağlı tip 2 ikinci derece ve üçüncü derece atriyoventriküler blok sıklığı: Çok merkezli çalışma

Banu Şahin Yıldız1, Mehmet Ali Astarcıoğlu2, Nazire Başkurt Aladağ1, Ahmet Çağrı Aykan3, Hakan Hasdemir4, Alparslan Şahin5, Mustafa Yıldız3
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya
3Kartal Kosuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Dr. Siyami Ersek Kardiyovasküler Ve Torasik Cerrahi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
5Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Künt göğüs travmasını takiben tip 2 ikinci derece atriyoventriküler blok (Mobitz II) ve üçüncü derece atriyoventriküler blok iletim bozuklukları oldukça nadirdir. Dahası, travmayı takiben oluşan bu disritmilerden sorumlu patofizyolojik mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Biz travma ile ilişkili bu disritmilerin sıklığını tespit etmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Acil servise başvuran ardışık Mobitz II ve üçüncü derece atriyoventriküler bloklu 253 hasta, Ocak 2012 ile Mart 2013 tarihleri arasında değerlendirildi. Mobitz II ve üçüncü derece atriyoventriküler blok ve travma ile ilişkili sadece dört hasta mevcut çalışmaya alındı. Atriyoventriküler blok düzeyi elektrokardiyografik özelliklere göre tanımlandı.
BULGULAR: 253 hastanın sadece dördü (ortalama yaş: 40.2±19.7 yıl, iki erkek) travma ile ilişkili bulundu. Tüm hastaların koroner anjiyografi veya çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile koroner arterleri normal saptandı. Kalıcı kalp pili üçüncü derece atriyoventriküler bloğu olan iki hastaya takıldı. Hastaların hiçbirinde koroner arter hastalığı ve hipertansiyon yoktu.
TARTIŞMA: Literatürde künt göğüs travmasına bağlı iletim kusurları nadir görülen klinik olgulardır ve genellikle geçici olmaktadır. Bu nedenle künt göğüs travması olan hastaların başvuru sırasında ve takiplerde atriyoventriküler blok açısından elektrokardiyografik değerlendirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, künt göğüs travması, üçüncü derece atriyoventrikü, ler blok; tip 2 ikinci derece atriyoventriküler blok (Mobitz II).

Banu Şahin Yıldız, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Nazire Başkurt Aladağ, Ahmet Çağrı Aykan, Hakan Hasdemir, Alparslan Şahin, Mustafa Yıldız. The frequency of type 2 second-degree and third-degree atrioventricular block induced by blunt chest trauma in the emergency department: A multicenter study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 193-196

Corresponding Author: Banu Şahin Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: English