p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The analysis of scoring systems predicting mortality in geriatric emergency abdominal surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 182-186 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.05046

The analysis of scoring systems predicting mortality in geriatric emergency abdominal surgery

Murat Özban, Onur Birsen, Mahmut Şenel, Akın Özden, Burhan Kabay
Department Of Surgery, Pamukkale University, Denizli, Turkey

BACKGROUND: Accurate measurement of surgical outcomes, proper evaluation of hospitals and surgeons regardless of case can be performed by mortality prediction models. The aim of this study was to analyze factors affecting mortality, present our clinical experience and patient profile and evaluate different scoring systems in use of these patients.
METHODS: A retrospective review of one hundred and twelve geriatric patients who underwent major abdominal emergency surgery between 2004 and 2008 was performed. APACHE II, ODIN, SAPS II expanded, P-POSSUM, Manheim peritonitis and Charlson comorbidity index, Goldman and ASA scores were calculated using patient data. Sensitivity, positive predictive value and Odd’s ratio were calculated to predict the mortality for these scoring systems.
RESULTS: The overall mortality rate for our patients was found 33.9%. The factors affecting mortality in this study were found to be the duration of initial complaint, requirement of intensive care unit, requirement of mechanical ventilation and its duration, the presence of coexisting disease and peritonitis.
CONCLUSION: According to our study, in this particular group of patients, APACHE II scoring system is more valid and accurate in estimating the mortality risk when compared to other scoring systems.

Keywords: Emergency surgery, geriatrics, scoring system.

Geriatrik abdominal acil cerrahide mortaliteyi öngörmede skorlama sistemlerinin analizi

Murat Özban, Onur Birsen, Mahmut Şenel, Akın Özden, Burhan Kabay
Pamukkale Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Cerrahi sonuçların doğru ölçümü, hastane ve cerrahın doğru değerlendirilmesi, olgudan bağımsız olarak mortalite tahmin yöntemleri tarafından yapılır. Bu çalışmanın amacı, mortaliteyi etkileyen faktörleri analiz etmek, klinik deneyimimizi ve hasta profilimizi sunmak ve bu hastalarda farklı skorlama sistemlerinin kullanımını araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2004-2008 yılları arasında majör abdominal acil cerrahi geçirmiş 112 yaşlı hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. APACHE II, ODIN, SAPS II genişletilmiş, P-POSSUM, Manheim peritonit skoru, Charlson komorbidite indeksi, Goldman ve ASA skorları hesaplandı. Bu skorlama sistemlerinin mortaliteyi öngörme açısından duyarlılık, pozitif prediktif değer ve odds oranları hesaplandı.
BULGULAR: Hastalarımız için tüm mortalite oranı %33.9 oldu. Bu çalışmada mortaliteyi etkileyen faktörler başlangıç şikayeti, yoğun bakım ihtiyacı, mekanik ventilasyon ihtiyacı ve süresi, peritonit varlığı ve eşlik eden hastalık durumu olarak belirlendi.
TARTIŞMA: Buna göre, bizim çalışmamızda APACHE II skorlama sisteminin bu grup hastalarda mortalite riskini öngörmede daha gerçekçi sonuçlar verdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, geriatri, skorlama sistemi.

Murat Özban, Onur Birsen, Mahmut Şenel, Akın Özden, Burhan Kabay. The analysis of scoring systems predicting mortality in geriatric emergency abdominal surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 182-186

Corresponding Author: Murat Özban, Türkiye
Manuscript Language: English