p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Staged repair of severe open abdomens due to high-energy gunshot injuries with early vacuum pack and delayed tissue expansion and dual-sided meshes [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 457-462 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.05942

Staged repair of severe open abdomens due to high-energy gunshot injuries with early vacuum pack and delayed tissue expansion and dual-sided meshes

Doğan Alhan1, İsmail Şahin2, Serbülent Güzey3, Andaç Aykan2, Fatih Zor2, Serdar Öztürk2, Mustafa Nışancı4, İsmail Hakkı Özerhan5
1Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Eskisehir Military Hospital, Eskisehir
2Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara
3Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kasimpasa Military Hospital, Istanbul
4Aesthetic Surgery Centre, Ankara
5Department Of General Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara

BACKGROUND: Open abdomen is a salvage procedure that prevents catastrophes after severe intraabdominal traumas. However, following this life saving attempt, it is mostly not feasible to close the abdomen immediately after the recovery of intraabdominal injuries. Consequently, a staged reconstruction is required, and the first stage is usually a temporary closing approach. At the end of this stage, resulting giant “ventral hernia” is a burden for both the patient and the surgeon. Therefore a permanent repair is subsequently needed. Although there are many treatment modalities described for this goal, etiologies like high-energy gunshots may cause an exactly nuisance scene which can limit treatment options and reduce final success. Herein, it was the objective of this study to present our staged protocol to restore the abdominal wall defect and strategy for optimizing the results in such conundrum cases.
METHODS: Treatment was performed on nine male patients suffering from severe open abdomen due to high-energy gunshot injury. In all patients, temporary closure was provided by negative pressure wound treatment applied directly to the viscera and followed by skin grafting. Late permanent closure was performed with the lamination of expanded abdominal skin and dual-sided meshes.
RESULTS: The follow-up period ranged between 24 months to 4.5 years (mean, 3 years). During this period, no recurrence of ventral hernia, enteric fistula formation, abdominal infection and seroma formation was observed in any patient.
CONCLUSION: In this study, NPWT, tissue expansion and dual-sided mesh were used together as a staged procedure for optimizing the results in the clinical scenario of an open abdomen due to high-energy gunshot wound. Results were highly satisfactory for patients and acceptable aesthetically.

Keywords: Dual meshes, gunshot injury; open abdomen; tissue expansion; vacuum assisted closure.

Yüksek enerjili ateşli silah yaralanmalarına bağlı açık karın olgularının tedavisinde erken dönem vakum uygulaması ile geç dönem doku genişletme ve çift taraflı yama

Doğan Alhan1, İsmail Şahin2, Serbülent Güzey3, Andaç Aykan2, Fatih Zor2, Serdar Öztürk2, Mustafa Nışancı4, İsmail Hakkı Özerhan5
1Eskişehir Asker Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Eskişehir
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Kasımpaşa Asker Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Estetik Cerrahi Merkezi, Ankara
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Açık karın; ciddi abdominal travmalar sonrası ortaya çıkabilecek katastrofilerden kaçınılması amacıyla uygulanan bir koruyucu prosedürdür. Fakat, açık karın olgularında yaralanma sonrası abdominal iyileşme sağlansa bile erken dönemde defekt alanının kapatılması çok kolay olmamaktadır. Bu nedenle açık karın olgularının tedavisinde aşamalı onarım ihtiyacı bulunurken, birinci aşama geçici kapamadır. Bu aşamanın sonrasında ortaya çıkan dev boyutlu ventral herni ise hem cerrah hem de hasta açısından büyük sıkıntı oluşturmaktadır. Oluşan bu tablo nedeniyle kalıcı bir onarım kaçınılmazdır. Her ne kadar bu amaçla birçok farklı tedavi yaklaşımları tanımlanmış olsa da ateşli silah yaralanması gibi yüksek enerjili travmalar nihai sonucu etkileyebilen, tedavi seçeneklerini kısıtlayan karmaşık tabloların oluşumuna neden olabilir. Bu çalışmada abdominal duvar defekti bulunan komplike olguların onarımında uyguladığımız aşamalı tedavi yaklaşımı sunuldu.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ateşli silah yaralanmasına bağlı açık karın bulunan dokuz erkek hastada aşamalı tedavi uygulandı. Bütün hastalarda geçici kapatma direkt visera üzerine yerleştirilen negatif basınçlı yara bakım uygulaması ve sonrasında gerçekleştirilen cilt grefti yardımıyla sağlandı. Geç dönemdeki kalıcı onarım ise ekspanse edilen abdominal duvarın laminasyonu ve iki taraflı yama sayesinde gerçekleştirildi.
BULGULAR: Hastaların takip süreleri 24 ay ile 4.5 yıl arasında (ortalama üç yıl) değişmekteydi. Bu periyot dahilinde hiçbir hastada ventral hernide nüks, enterik fistül, abdominal enfeksiyon ve seroma oluşumu gözlenmedi.
TARTIŞMA: Bu çalışmada yüksek enerjili ateşli silah yaralanmalarına bağlı açık karın olgularının tedavisinde negatif basınçlı yara terapisi, doku genişletici ve çift taraflı yama uygulamaları aşamalı olarak kullanılmıştır. Sonuçlar hastalar açısından son derece memnuniyet verici olup estetik sonuçlar ise kabul edilebilir düzeydedir.

Anahtar Kelimeler: Açık karın, ateşli silah yaralanması; çift taraflı mesh; doku genişletici; vakum yardımlı kapatma.

Doğan Alhan, İsmail Şahin, Serbülent Güzey, Andaç Aykan, Fatih Zor, Serdar Öztürk, Mustafa Nışancı, İsmail Hakkı Özerhan. Staged repair of severe open abdomens due to high-energy gunshot injuries with early vacuum pack and delayed tissue expansion and dual-sided meshes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 457-462

Corresponding Author: Serbülent Güzey, Türkiye
Manuscript Language: English