p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 5 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Prediction of clinical outcomes of single- and double- bundle anterior cruciate ligament reconstruction techniques using magnetic resonance imaging [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 565-570 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.06565

Prediction of clinical outcomes of single- and double- bundle anterior cruciate ligament reconstruction techniques using magnetic resonance imaging

Müjdat Bankaoğlu1, Özge Yapıcı Uğurlar2, Meriç Uğurlar3, Burak Günaydın4, Şükrü Mehmet Ertürk1, Osman Tuğrul Eren5
1Department of Radiology, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Orthopaedics and Traumatology, İstinye University Faculty of Medicine, Bahçeşehir LIV Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Orthopaedics and Traumatology, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ-Turkey
5Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The objective of the study is to compare the clinical results of the single-bundle (SB) and double-bundle (DB) anterior cruciate ligament (ACL) repairing techniques using magnetic resonance imaging (MRI).
METHODS: Thirty-eight patients were randomized by block randomization into two different groups of ACL reconstruction: DB (n=19) and SB techniques (n=19). MRI evaluation and clinical examination with modified Cincinnati Knee Rating Score and Lysholm knee scores were performed pre-operatively and at the end of a follow-up period of 36 months.
RESULTS: No significant differences were found in the ACL angle, posterior cruciate ligament angle, and tibial translation between the DB and the SB groups. Regarding the clinical scores, there were no significant differences between the techniques. As for the correlation of radiologic results with clinical scores in the SB group, there was a strong and significant correlation between the post-operative ACL angle values and the Lysholm clinical score (r=–0.66; p=0.002).
CONCLUSION: The post-operative ACL angle can predict the degree of clinical recovery in patients undergoing SB ACL reconstruction.

Keywords: Anterior cruciate ligament, double-bundle; magnetic resonance imaging; single-bundle.

Tek ve çift demet ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu teknikleri klinik sonuçlarının manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak değerlendirilmesi

Müjdat Bankaoğlu1, Özge Yapıcı Uğurlar2, Meriç Uğurlar3, Burak Günaydın4, Şükrü Mehmet Ertürk1, Osman Tuğrul Eren5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçeşehir LİV Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Manyetik rezonans görüntüleme kullanarak tel demet ve çift demet ön çapraz bağ tamir yöntemlerinin klinik sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: İki farklı ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyon grubuna 38 hasta blok randomizasyon ile randomize edildi: çift demet tekniği (n=19) ve tek demet tekniği (n=19). Ameliyat öncesi ve takip süresinin sonunda onikinci haftada hastaların değerlendirilmesi klinik muayenesi, manyetik rezonans görüntüleme değerlendirmesi, Modifiye Cincinnati Diz Değerlendirme skoru ve Lysholm diz skorları ile yapıldı.
BULGULAR: Ön çapraz bağ açısı, posterior çapraz bağ (PÇB) açısı ve tibial translasyonda çift demet grubu ile tek demet grubu arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Klinik skorlar ile ilgili olarak teknikler arasında anlamlı bir fark yoktu. Tek demetli grupta radyolojik sonuçların klinik skorlarla korelasyonuna göre, ameliyat sonrası ÖÇB açısı değerleri ile Lysholm klinik skoru arasında negatif, güçlü ve anlamlı bir korelasyon vardı (r=-0.66, p=0.002).
TARTIŞMA: Ameliyat sonrası ÖÇB açısı, tek demetli ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda klinik iyileşme derecesini öngörebilir.

Anahtar Kelimeler: Çift demet, manyetik rezonans görüntüleme; ön çapraz bağ; tek demet.

Müjdat Bankaoğlu, Özge Yapıcı Uğurlar, Meriç Uğurlar, Burak Günaydın, Şükrü Mehmet Ertürk, Osman Tuğrul Eren. Prediction of clinical outcomes of single- and double- bundle anterior cruciate ligament reconstruction techniques using magnetic resonance imaging. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 565-570

Corresponding Author: Meriç Uğurlar, Türkiye
Manuscript Language: English