p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Indicators that determine disease course in COVID-19 patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 668-676 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.06634

Indicators that determine disease course in COVID-19 patients

Osman Uzundere1, Cem Kıvılcım Kaçar1, Hakan Akelma1, Mehmet Salih Gül1, Deniz Kandemir1, Ümit Akol1, Abdulkadir Yektaş2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır-Turkey
2Department of Intensive Care Unit, University of Health Sciences Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır-Turk

BACKGROUND: In this study, it was tried to determine the factors affecting the clinical process in patients who were followed up in hospital for coronavirus disease-2019 (COVID-19).
METHODS: The study, which was designed as a single-center and retrospective cohort, included 658 patients admitted to the service due to COVID-19. The patients were grouped and compared as the patients followed up in the wards (Group 1) and those admitted to ICU (Group 2), between those who were intubated (Group I) in the ICU and those who were not (Group NI), and between patient groups who died (Group M) and survived (Group NM) among those who were intubated.
RESULTS: Of the 658 patients hospitalized in the wards, 566 (86%) were discharged and 99 (14%) were later admitted to the ICU. The mortality rate for the 658 patients that were followed up was found to be 7.75%. When Groups 1 and 2 were compared, it was observed that the patients in Group 2 had more comorbidity and higher KDIGO stages (p<0.001). In addition, patients in Group 2 had older age, higher APACHE II and SOFA scores, high WBC counts, neutrophil counts, lymphocyte counts, N/L ratio, CRP, LDH, CK, PTZ, D-dimer, procalcitonin, and ferritin values (all values p<0.001, for CK p=0.034). When the patients in Group I and Group NI were compared, it was observed that the patients in Group I had more comorbidities and higher mortality rate (p<0.001). In addition, patients in Group I had older age, high D-dimer, and ferritin levels (p=0.008; 0.011, and 0.043, respectively). When the patients in Group M and Group NM were compared, it was observed that the patients in Group M were mostly males (p=0.017) and were mostly in KDIGO Stages 1 and 2 (p=0.005). In addition, it was found that the CRP and LDH levels of patients in Group M were significantly higher than those in Group NM (p=0.018 and 0.023, respectively).
CONCLUSION: Comorbidity, clinical features, and laboratory findings are parameters that can help in predicting the clinical course of hospitalized patients due to COVID-19.

Keywords: Clinical features, COVID-19; intensive care unit.

COVID-19 hastalarında hastalığın seyrini belirleyen göstergeler

Osman Uzundere1, Cem Kıvılcım Kaçar1, Hakan Akelma1, Mehmet Salih Gül1, Deniz Kandemir1, Ümit Akol1, Abdulkadir Yektaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Diyarbakır

AMAÇ: Bu çalışmada, koronavirüs hastalığı-2019 nedeniyle hastanede takip edilen hastalarda klinik sürece etkili olan faktörler saptanmaya çalışıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tek merkezli ve geriye dönük kohort olarak dizayn edilen çalışmaya koronavirüs hastalığı-2019 hastalığı nedeniyle servise yatan 658 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalar öncelikle serviste takip edilenler (Grup 1) ve yoğun bakım ünitesine alınanlar (Grup 2) şeklinde; sonrasında yoğun bakım ünitesine alınan hastalar, entübe edilenler (Grup I) ve edilmeyenler (Grup NI) olarak ve son olarak entübe edilen hastalar, mortal olanlar (M) ve olmayanlar (NM) olarak gruplandırıldı ve karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 658 hastanın 566’sı (%86) serviste takip edilip taburcu edilirken 99’u (%14) yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Takip edilen 658 hastanın ölüm oranı %7.75 olarak bulundu. Grup 1 ve 2 karşılaştırıldığında Grup 2’deki hastaların daha fazla komorbiditeye ve daha yüksek KDIGO skorlarına sahip olduğu gözlendi (p<0.001). Ayrıca Grup 2’deki hastaların daha ileri yaş, daha yüksek APACHE II ve SOFA skorları, WBC, nötrofil, lenfosit, N/L oranı, CRP, LDH, CK, PTZ, D-dimer, prokalsitonin and ferritin değerlerine sahip olduğu gözlendi (bütün özellikler için p<0.001, CK için p=0.034). Grup I ve NI karşılaştırıldığında Grup I’daki hastaların daha fazla komorbiditeye sahip olduğu ve yüksek mortalite oranlarına sahip olduğu gözlendi (p<0.001). Ayrıca Grup I’daki hastalar daha ileri yaş, yüksek D-dimer ve ferritin düzeylerine sahipti (sırasıyla, p=0.008; 0.011 ve 0.043). Son olarak Grup M ve NM karşılaştırıldığında Grup M’deki hastaların çoğunlukla erkek (p=0.017) ve KDIGO evre 1 ve 2’deki hastalardan oluştuğu (p=0.005) gözlendi. Ayrıca Grup M’deki hastaların daha yüksek CRP ve LDH değerlerine sahip olduğu saptandı (sırasıyla, p=0.018 ve 0.023).
TARTIŞMA: Komorbidite, klinik özellikler ve laboratuvar bulguları koronavirüs hastalığı-2019 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların klinik seyrini tahmin etmede yardımcı olabilecek parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, klinik özellikler; yoğun bakım ünitesi.

Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Hakan Akelma, Mehmet Salih Gül, Deniz Kandemir, Ümit Akol, Abdulkadir Yektaş. Indicators that determine disease course in COVID-19 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 668-676

Corresponding Author: Osman Uzundere, Türkiye
Manuscript Language: English