p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Views of emergency physicians working in university and state hospitals in Turkey regarding the use of analgesics in patients with acute abdominal pain [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 175-183 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.06706

Views of emergency physicians working in university and state hospitals in Turkey regarding the use of analgesics in patients with acute abdominal pain

Ozgur Ozen, Selahattin Kıyan
Ege University Hospital Department Of Emergency Medicine

BACKGROUND: Use of narcotic analgesics in patients with acute abdominal pain does not cause delayed misdiagnosis, increases patient comfort and does not suppresses physical examination. The purpose of this study was to determine attitudes anddaily practices of emergency medicine (EM) specialists, residents and faculty members in Turkey on the use of analgesics in patients with acute abdominal pain and factors affecting their decisions on the use of analgesics.
METHODS: A cross-sectional study was performed between November 15, 2013 and January 25, 2014 by conducting a questionnaire to EM physicians working in University Hospitals, Education and Research Hospitals of the Ministry of Health, State Hospitals, and Private Hospitals in Turkey.
RESULTS: A total of 803 questionnaires (participation rate: 47%) were completed. 59.3% (n=470) of the participants were research assistants. 49.5% of the participants reported that analgesic drugs “suppressed’’ physical examination findings. They stated that 90% of the patients “always’’ and “often’’ requested analgesics and that 34.6% of surgery consultant physicians “rarely” recommended the use of analgesics, while 28.7% “never” recommended, and that there was no common policy established together with surgical departments (79.1%). According to the comparison between the EM specialists and residents, residents in the group stating that they would “never’’ use analgesics were higher than specialists in number (p=0.002); residents reported that they administered analgesics “upon surgical intervention decision”, while specialists reported that they administered analgesics “after patient’s examination and treatment plan” (p=0.021); residents reported that analgesics “suppressed’’ physical examination findings, while specialists reported that analgesics “clarified’’ physical examination findings (p<0.0001); residents reported that they did not administer analgesics “before examination by surgeon’’, while specialists reported otherwise (p=0.0001). Senior residents (>24 months) reported that they administered analgesics “often’’ compared to junior residents (p=0.034) and that junior residents believed that the use of analgesics would “suppress physical examination findings’’ at a higher percentage (p=0.002).
CONCLUSION: The rates of use of analgesics in patients with acute abdominal pain by EM physicians are very low. The rates of use of analgesics by EM residents are much lower compared to EM specialists, and they highly believe that analgesic drugs suppress physical examination findings. Residents tend to administer analgesic drugs at a later stage. As seniority of residents increases, the rate of analgesics use and the opinion that analgesic drugs have no effect on physical examination findings increases.

Keywords: Abdominal pain, analgesics, emergency physicians, survey

Türkiye’de üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan acil tıp hekimlerinin akut karın ağrısında analjezik kullanım sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Ozgur Ozen, Selahattin Kıyan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

AMAÇ: Türkiye’de çalışan acil tıp uzman, asistan ve öğretim üyelerinin akut karın ağrılı hastalarda analjezik kullanımı konusundaki tutumları, günlük pratik uygulamaları ve analjezik kullanım kararını etkileyen faktörleri belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kesitsel analitik çalışma 15 Kasım 2013–25 Ocak 2014 tarihleri arasında Türkiye’deki üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde çalışan acil tıp hekimlerine anket formu uygulanarak yapıldı.
BULGULAR: İnternet bağlantısıyla (n=410) ve posta (n=393) yoluyla toplam 803 anket dolduruldu (Katılım oranı: %47). Katılımcıların %59.3’ü (n=470) araştırma görevlisi, %35.1’i (n=278) acil tıp uzmanı ve %5.7’si (n=45) öğretim üyesiydi. Katılımcıların analjezik ilaçların; fizik muayene bulgularını %49.5’i “baskıladığını”, %34.5’inin “sıklıkla” kullandığı, %50.7’sinin “muayene ve hastanın planlaması yapıldıktan sonra” uyguladığını, %60.6’sının “cerrah hastayı görmeden”, %56.9’unun da “kesin tanı konmadan önce uyguladığını” bildirdi. Hastaların %47.9’unun “her zaman”, %41.6’sının “sıklıkla” analjezik talep ettiklerini bildirdiler. Cerrahi konsültan hekiminin %34.6’sı “nadiren”, %28.7’si “hiçbir zaman” analjezik kullanımını önermediği ve cerrahi bölümlerle oluşturulmuş ortak politika olmadığı (%79.1) yanıtını verdiler. Acil tıp uzmanlarının (devlet ve üniversite) analjezik kullanımı ve hastaya ait faktörler konusunda istatistiksel olarak fark yoktu. Acil tıp uzmanları ve asistanları arasında ise, asistanların “hiçbir zaman” analjezik kullanmam diyen grubu, uzmanlara göre fazlaydı (p=0.002), asistanlar “operasyon kararı verildiğinde”, uzmanlar ise “muayene ve hasta yönetim planı yapıldıktan sonra” analjezik uyguladıklarını (p=0.021), asistanlar analjeziklerin fizik muayene bulgularını “baskıladığını”, uzmanlar ise “netleştirdiğini” (p<0.0001), asistanlar “cerrah muayene etmeden analjezik uygulamadıkları”, uzmanlarsa uyguladıklarını bildirdi (p=0.0001). Hem asistanların hem de uzmanların en sık narkotik analjezik kullandıkları, NSAID kullanım oranlarının her iki grup içinde yüksek olduğu görüldü. Asistanlar ağrı şiddeti, fizik muayene bulguları, inceleme sonuçları ve farklı tanılarda analjezik kullanımı konusunda da uzmanlara göre istatistiksel olarak anlamlı oranda kararsız kalmaktaydı. Devlette çalışan asistanların analjezikleri “hiçbir zaman” ve “nadiren” kullanırım diyen grubu, üniversitede çalışanlara göre fazlaydı (p=0.001). Her iki grupta analjezik kullanımının fizik muayene bulgularına %57 oranında baskılar yanıtını verdiler. Kıdemli asistanlar (>24 ay) analjeziği kıdemsizlere göre “sıklıkla” uyguladıklarını (p=0.034) ve kıdemsiz asistanların daha çok oranda analjezik kullanımının “fizik muayene bulgularını baskıladığını” inandıklarını bildirdiler (p=0.002).
TARTIŞMA: Acil tıp hekimlerinin akut karın ağrılı hastalarda analjezik kullanım oranları çok düşüktür ve yıllar içerisinde değişiklik olmamıştır. Acil tıp asistanlarının uzmanlarına oranla analjezik kullanım oranları çok daha düşüktür ve analjeziklerin fizik muayeneyi baskıladığına, cerrah hastayı muayene etmeden uygulamaması gerekliliğine inançları yüksektir. Asistanların, analjezik uygulama zamanı daha geçtir. Asistanın kıdemi arttıkça kullanım oranı ve fizik muayene etkilemediği görüşü artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal ağrı, analjezikler, acil hekimleri, anket.

Ozgur Ozen, Selahattin Kıyan. Views of emergency physicians working in university and state hospitals in Turkey regarding the use of analgesics in patients with acute abdominal pain. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 175-183

Corresponding Author: Selahattin Kıyan, Türkiye
Manuscript Language: English