p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Medicolegal evaluation in terms of physical abuse of children aged 0–3 years presenting at the emergency department with brain hemorrhage [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 105-108 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.06730

Medicolegal evaluation in terms of physical abuse of children aged 0–3 years presenting at the emergency department with brain hemorrhage

Güven Seçkin Kırcı, Hacı Seyit Bölükbaşı, Deniz Utku Öztürk, Hilal Çakır, Erdal Özer
Department of Forensic Medicine, Blacksea Tecnihal Univercity Faculty of Medicine, Trabzon-Türkiye

BACKGROUND: Physical abuse of children covers all types of non-accidental and preventable physical violence and injury perpetrated by the caregiver.
METHODS: The study included children in the 0–3 years age group who presented at the Emergency Department (ED) with the finding of intracranial hemorrhage during the 5-year period of 2017–2021. These children were evaluated retrospectively, and findings that should be considered were revealed.
RESULTS: In the 32 cases included in the study, the most common cranial finding was subdural hematoma, and the most common extracranial finding was ecchymoses. Presentation at the ED was seen to be 2 days after the trauma in 9.37% of the cases.
CONCLUSION: Any physician who encounters findings related to physical abuse of a child must make a forensic and social services report. Physicians who do not make the necessary reports or act to the contrary have both a legal and moral responsibility in the subsequent process.

Keywords: Cerebral hemorrhage, physical abuse; shaken baby syndrome.

Beyin kanaması ile acil servise başvuran 0–3 yaş çocukların fiziksel istismar açısından medikolegal değerlendirilmesi

Güven Seçkin Kırcı, Hacı Seyit Bölükbaşı, Deniz Utku Öztürk, Hilal Çakır, Erdal Özer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Çocuğun fiziksel istismarı; bakım veren tarafından yapılan, kaza dışı ve önlenebilir her türlü fiziksel şiddet ve yaralanmayı kapsar.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 2017–2021 yılları arasındaki beş yıllık süreçte, 0–3 yaş grubu kafa içi kanama bulgusu ile acil servisine başvuran çocukların, yaş, cinsiyet, başvuruyu yapan kişi, klinik tanı, kanama dışı bulguları yönleriyle geriye dönük değerlendirilerek, başvuruların çocuğun fiziksel istismarı açısından dikkat edilmesi gereken bulguları literatür eşliğinde ortaya konulmuştur.
BULGULAR: Çalışmaya dahi edilen 32 olguda en sık rastlanan kraniyal bulgu subdural hematom iken, en sık gözlenen ekstrakranial bulgu ekimozlar olarak tespit edilmiştir. Olguların yüzde 9.37’sinin ise acil servise başvurusun iki gün daha geç sürede yapıldığı görülmüştür.
TARTIŞMA: Çocuğun fiziksel istismarına ilişkin bulgular ile karşılaşan hekim, ayrıntılı bir anamnez ve muayene sonucu elde ettiği veriler ile istismar lehinde kanaat oluşturduğunda mutlaka adli ve sosyal bildirimi yapmalıdır. Aksi halde davranan ya da bildirimden kaçınan hekim, ilerleyen süreçte hem hukuki hem de vicdani sorumluluk içinde kalacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beyin kanaması, fiziksel istismar; sarsılmış bebek sendromu.

Güven Seçkin Kırcı, Hacı Seyit Bölükbaşı, Deniz Utku Öztürk, Hilal Çakır, Erdal Özer. Medicolegal evaluation in terms of physical abuse of children aged 0–3 years presenting at the emergency department with brain hemorrhage. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(1): 105-108

Corresponding Author: Güven Seçkin Kırcı, Türkiye
Manuscript Language: English