p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A newly designed intramedullary nail with distal interlocking system for tibia fractures in adults - the clinical results [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 243-249 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.08466

A newly designed intramedullary nail with distal interlocking system for tibia fractures in adults - the clinical results

Fatih Küçükdurmaz1, Fuat Akpınar2, Gürsel Saka2, Necdet Sağlam2, Cihan Acı2
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Turkey
2Orthopedics And Traumatology Clinic, Umraniye Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
The surgical treatment of fractures of the tibia includes reamed and unreamed options. Reamed nails have mechanical advantages but they significantly harm the endosteal circulation. Unreamed nails spare the endosteal circulation, but provide a less stable fixation. In both systems, immediate full weight-bearing is not possible due to instability related to distal interlocking (DI). Further, DI is responsible for the majority of the fluoroscopy requirement and a significant loss of surgical time.
In our study, we present the clinical results of a new intramedullary (IM) nail and system, which allows stable fixation with an unreamed technique that permits immediate full weight-bearing, with a minimum fluoroscopy requirement for DI.
METHODS
Fifty tibia fractures (49 patients) operated using our new IM system between 2008 and 2010 were evaluated retrospectively. They were allowed full weight-bearing the day after surgery. The patients were followed at least 10 months postoperatively.
RESULTS
Mean fluoroscopy time was 18 seconds (min: 10, max: 30) for DI. Mean union time was 9 weeks (min: 6, max: 12). There was no neurovascular injury, deep infection, malunion, delayed union, or nonunion.
CONCLUSION
We demonstrated that our newly developed IM nail and new DI system may be an option to solve the stability problems sourced from the DI screw. It also significantly decreases the requirement of fluoroscopy.

Keywords: Distal interlocking, fluoroscopy; immediate full weight-bearing; stability; tibia fracture.

Yetişkinlerdeki tibia kırıkları için yeni dizayn edilmiş bir intramedüller çivi ve distal kilit sistemi, klinik sonuçlarımız

Fatih Küçükdurmaz1, Fuat Akpınar2, Gürsel Saka2, Necdet Sağlam2, Cihan Acı2
11bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul.

AMAÇ
Tibia kırıklarının cerrahi tedavisinde oymalı ve oymasız seçenekler vardır. Oymalı çivilerin biyomekanik üstünlükleri vardır ancak endosteal dolaşıma önemli ölçüde zarar verir. Oymasız çiviler ise endosteal dolaşımı korur fakat daha az stabil bir sabitleme sağlar. Her iki sistemde de distal kilit vidası kaynaklı instabilite nedeniyle hemen tam ağırlık vermek mümkün değildir. Ayrıca, distal kilit vidası, skopi kullanma ihtiyacının ve cerrahi sürenin uzamasından sorumludur. Bu çalışmada, yeni intramedüller çivi ve oymasız sistemle stabil bir sabitleme sağlayıp hemen tam ağırlık vermeye izin veren distal kilit vidası sisteminin klinik sonuçları sunuldu.

GEREÇ VE YÖNTEM
2008 ile 2010 yılları arasında yeni intramedüller sistemle ameliyat edilmiş 50 tibia kırığı (49 hasta) geriye dönük olarak değerlendirildi. Ameliyattan hemen sonraki 1. gün tam ağırlığa izin verildi. Hastalar ameliyat sonrası en az 10 ay takip edildi.
BULGULAR
Distal kilitleme için ortalama skopi süresi 18 saniye (min: 10, maks: 30) idi. Ortalama kaynama süresi 9 hafta (min: 6, maks: 12). Nörovasküler yaralanma, derin enfeksiyon, yanlış veya gecikmiş kaynama ve kaynamama yoktu.
SONUÇ
Biz bu çalışmamızla yeni geliştirdiğimiz intramedüller çivinin ve distal kilit vidası sisteminin distal kilit vidasından kaynaklanan stabilite problemlerinin çözülmesinde bir seçenek olabileceğini gösterdik. Ayrıca sistemimiz ameliyatta gereken skopi ihtiyacını da önemli ölçüde azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Distal kilit vidası, skopi; hemen tam ağırlık verme; stabilite; tibia kırığı.

Fatih Küçükdurmaz, Fuat Akpınar, Gürsel Saka, Necdet Sağlam, Cihan Acı. A newly designed intramedullary nail with distal interlocking system for tibia fractures in adults - the clinical results. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 243-249

Corresponding Author: Fatih Küçükdurmaz, Türkiye
Manuscript Language: English