p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Management of inhalation injury and respiratory complications in Burns Intensive Care Unit [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 333-338 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.09735

Management of inhalation injury and respiratory complications in Burns Intensive Care Unit

Afife Ayla Kabalak, Ahmet Çınar Yastı
Burns Treatment Center, Ankara Numune Education And Research Hospital

BACKGROUND
Inhalation injury has high mortality and carries a significant risk of permanent pulmonary dysfunction. Inhalation injury and its consequences impose difficulties for the respiratory therapists, nurses and doctors who play a central role in its clinical management. In this study, we aimed to report our clinical experience and the role of non-invasive mechanic ventilatory (NIMV) support in a series of inhalation-injured patients.
METHODS
Patients hospitalized at Ankara Numune Training and Research Hospital’s Burns Intensive Care Unit between March 2009 and March 2011 was reviewed, and patients with required respiratory support due to inhalation injury were included in the study.
RESULTS
Among the patients, 37 had inhalation injury, and their mortality was 13.5%. Of the 37 patients, 16 had mandatory intubation (6 in the first 6 hours and 10 in the clinical course); however, others (67.8%) had only NIMV support.
CONCLUSION
Application of NIMV support with proper modes decreases the need for invasive procedures in inhalation-injured patients. Based on our results, we propose the application of NIMV support in inhalation-injured burn patients.

Keywords: Inhalation injury, medical treatment; respiratory management; ventilatory support.

Yanık yoğun bakım ünitesinde inhalasyon yaralanması ve solunum komplikasyonlarının yönetimi

Afife Ayla Kabalak, Ahmet Çınar Yastı
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi

AMAÇ
İnhalasyon yaralanması yüksek mortalite oranlarına sahiptir ve belirgin kalıcı pulmoner fonksiyon bozukluğu riski taşımaktadır. İnhalasyon yaralanması ve sonuçları, klinik yönetiminde ana rol oynayan solunum terapistlerine, hemşirelere ve doktorlara ciddi zorluklar oluşturur. Çalışmamızda inhalasyon yaralanmalı hasta serimizdeki klinik tecrübelerimizi ve noninvazif mekanik ventilatör (NIMV) desteğinin rolünü bildirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi’nde Mart 2009 - Mart 2011 yılları arasında yatarak tedavi alan hastalardan inhalasyon hasarı nedeniyle solunum desteğine ihtiyaç duyanlar çalışmaya alındı.
BULGULAR
Bu hastaların 37’sinde inhalasyon yaralanması vardı, mortalite oranı %13,5 olarak bulundu, hastaların 16’sında zorunlu entübasyon uygulanırken (altı hastada ilk 6 saatte ve 10 hastada klinik seyir sürecinde) diğer hastalara sadece (%67,8) NIMV desteği uygulandı.
SONUÇ
NIMV desteğinin uygun modlarda uygulanması, inhalasyon yaralanmalı olgularda invaziv yöntemlerin gerekliliğini azaltmaktadır. NIMV desteğinin inhalasyon yaralanmalı yanık hastalarında uygulanmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnhalasyon yaralanması, medikal tedavi; solunum yönetimi; ventilatör desteği.

Afife Ayla Kabalak, Ahmet Çınar Yastı. Management of inhalation injury and respiratory complications in Burns Intensive Care Unit. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 333-338

Corresponding Author: Afife Ayla Kabalak, Türkiye
Manuscript Language: English