p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Clinical importance of ultrasonographic pelvic fluid in pediatric patients with blunt abdominal trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 155-159

Clinical importance of ultrasonographic pelvic fluid in pediatric patients with blunt abdominal trauma

Murat Orak1, Mehmet Üstündağ1, Cahfer Güloğlu1, Mehmet Tahir Gökdemir2, Mehmet Özgür Erdoğan2, Behçet Al3
1Dept. Of Emergency Medicine (em), Dicle University Faculty Of Medicine, Diyarbakir, Turkey
2Dept. Of Em, Şanlıurfa Training And Research Hospital, Sanliurfa, Turkey
3Dept. Of Em, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey.

BACKGROUND
The aim of this study was to evaluate the significance of the ultrasonographic finding of pelvic fluid as a predictor of organ injury in pediatric patients with blunt abdominal trauma.
METHODS
We reviewed retrospectively the medical records of 85 consecutive pediatric patients who admitted to the Emergency Department of Dicle University from January 2008 to December 2008 with blunt abdominal trauma. Age, gender, mechanism of injury, isolated injuries, surgical interventions, hospitalization, and mortality were evaluated according to the location of fluid.
RESULTS
A total of 85 pediatric patients (63 male, 22 female; mean age: 7.88±3.403 years) with blunt abdominal trauma were included in the present study. Forty percent of the patients had intraperitoneal fluid, while 60% had pelvic fluid. The majority (35.3%) of patients applied due to falling from height. The difference between the mechanism of the injuries and location and presence of the fluid was not statistically significant (p>0.05). Twenty-nine patients had solid organ injuries. Splenic injuries showed the highest association with intraperitoneal fluid (p<0.001). Of the patients, 15.3% underwent exploratory laparotomy and 44.7% required blood transfusion. The presence of intraperitoneal fluid statistically increased the probability of the exploratory laparotomy and necessity of blood transfusion (p<0.001). Mortality rate was 4.8%.

CONCLUSION
In ultrasound examination, it was determined that the probability of solid organ injury was lower in the presence of pelvic fluid, while it was higher in the presence of intraperitoneal fluid outside the pelvis.

Keywords: Emergency department, fluid location; organ injury; pediatric trauma; ultrasonography.

Künt karın travmalı pediyatrik hastalarda ultrasonografiyle saptanan pelvik sıvının klinik önemi

Murat Orak1, Mehmet Üstündağ1, Cahfer Güloğlu1, Mehmet Tahir Gökdemir2, Mehmet Özgür Erdoğan2, Behçet Al3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep., Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada, pediyatrik künt batın travmalı hastalarda organ hasarının bir göstergesi olarak ultrasonografiyle saptanan pelvik sıvı varlığının önemi değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ocak 2008 ve Aralık 2008 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine künt karın travması ile başvuran ardışık 85 pediyatrik hastanın kayıtları geriye doğru değerlendirildi. Hasta yaşı, cinsiyeti, yaralanma mekanizması, izole yaralanmalar, cerrahi girişimler, hastaneye yatış ve mortalite mayi yerleşimine göre değerlendirildi.
BULGULAR
Künt karın travması olan toplam 85 pediyatrik hasta (63 erkek, 22 kız; ortalama yaş 7,88±3,403 yıl) bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların %40’ında intraperitoneal sıvı, %60’ında pelvik sıvı vardı. Hastaların çoğu (%35,3) yüksekten düşme nedeni ile başvurmuşlardı. Yaralanma mekanizması ile sıvı varlığı ve sıvı yerleşimi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değil idi (p>0,05). Yirmi dokuz hastada solid organ yaralanması vardı. İntraperitoneal sıvıyi en çok arttıran dalak yaralanması idi (p<0,001). Hastaların %15,3’üne laparotomi yapıldı (bunların tümünde intraperitoneal sıvı vardı) %44,7 hasta kan transfüzyonuna ihtiyaç duydu. İntraperitonal sıvı varlığı laparotomi olasılığını ve kan transfüzyon ihtiyacını istatistiksel olarak artırmıştı (p<0,001). Mortalite oranı %4,8 idi.
SONUÇ
Ultrasonografi incelemesinde pelvik sıvı varlığında solid organ yaralanma olasılığı daha düşük iken, pelvis dışı intraperitoneal sıvı varlığında solid organ yaralanma olasılığı daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, sıvı yerleşimi; organ yaralanması; pediyatrik travma; ultrasonografi.

Murat Orak, Mehmet Üstündağ, Cahfer Güloğlu, Mehmet Tahir Gökdemir, Mehmet Özgür Erdoğan, Behçet Al. Clinical importance of ultrasonographic pelvic fluid in pediatric patients with blunt abdominal trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 155-159

Corresponding Author: Behçet Al, Türkiye
Manuscript Language: English