p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Can C-reactive protein-based biomarkers be used as predictive of 30-day mortality in elderly hip fractures?A retrospective study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 849-856 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.12454

Can C-reactive protein-based biomarkers be used as predictive of 30-day mortality in elderly hip fractures?A retrospective study

Orhan Balta1, Harun Altınayak2, Mehtap Gürler Balta3, Sezer Astan4, Cihan Uçar5, Recep Kurnaz6, Eyup Cagatay Zengin1, Mehmet Burtaç Eren1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine Hospital, Tokat-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University, Samsun Training and Research Hospital, Samsun-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Tokat State Hospital, Tokat-Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, Trabzon Training and Research Hospital, Trabzon-Turkey
6Department of Orthopaedics and Traumatology, Acıbadem State Hospital, Eskişehir-Turkey

BACKGROUND: C-reactive protein-to-lymphocyte ratio (CLR), C-reactive protein/albumin (CRP/ALB), and CRP are prognostic factors for outcome and survival in oncology and digestive surgery. CLR has not been studied for the prediction of mortality in hip fracture. The aim of this study is to investigate whether there is an association between pre-operative CLR, CRP/ALB, and CRP levels in patients with hip fracture and patient survival.
METHODS: The medical reports of the patients who underwent surgery with a diagnosis of hip fracture in our hospital between January 2016 and December 2019 were retrospectively reviewed. The patients were divided into two groups (Group E: Those who died within 1 month and Group S: Those who died after the 1st month or those who survived). A total of 19 parameters, namely, included “ blood parameters including hemoglobin, C-reactive protein, albumin, lymphocytes, neutrophils, monocytes, platelets, PLR, NLR, LMR, CLR CRP/ALB ratios, gender, American Society of Anesthesiologists, Charlson Comorbidity Index, delirium, infections, repeated surgeries, and type of anesthesia were evaluated preoperatively and on the post-operative 2nd and 5th days and 1 month.
RESULTS: A total of 165 patients with the mean age of 83.09±8.52 years who met the inclusion criteria were studied. The pre-op-erative means of CRP, neutrophil count, CLR ratio, and CRP/ALB ratio were statistically significantly higher in Group E than in Group S (p=0.016, p=0.023, p=0.035, and p=0.044, respectively). The univariate regression analysis showed that age, pre-operative Hb level, CRP, and CRP/ALB ratio were significant predictors of the 1-month mortality (ß=−0.335, p=0.049; ß=0.411, p=0.028; ß=3.632, p=0.007; and ß=−3.280, p=0.008; respectively). When we performed the ROC curve analysis, the CRP/ALB ratio had the highest AUC, with the highest sensitivity and specificity. The cutoff value of CRP/ALB ratio was found to be 12.42.
CONCLUSION: We found that the pre-operative CRP/ALB ratio is an important parameter for predicting the first 30-day mortality in elderly patients with intertrochanteric femur fractures. For this reason, we recommend that CRP and albumin be checked in prepa-ration for routine pre-operative anesthesia.

Keywords: Albumin, CLR; C-reactive protein; lymphocyte; motality.

Yaşlı kalça kırıklarında 30 günlük mortaliteyi öngörmek için C-reaktif protein bazlı biyobelirteçler kullanılabilir mi?: Geriye dönük bir çalışma

Orhan Balta1, Harun Altınayak2, Mehtap Gürler Balta3, Sezer Astan4, Cihan Uçar5, Recep Kurnaz6, Eyup Cagatay Zengin1, Mehmet Burtaç Eren1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tokat
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat
4Tokat Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Tokat
5Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon
6Acıbadem Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir

AMAÇ: CLR, CRP/ALB ve CRP, onkoloji ve cerrahide cerrahi sonuç sonuç ve sağkalım için prognostik faktör olarak tanımlanmıştır. CLR kalça kırığı hastalarında mortalitenin öngörüp öngöremeyecegi hakkında çalışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, kalça kırığı olan hastalarda ameliyat öncesi CLR, CRP/Alb ve CRP düzeyleri ile hasta sağkalımı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2016–Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemizde kalça kırığı tanısı ile ameliyat edilen hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar iki gruba ayrıldı (E grubu: bir ay içinde ölenler, S grubu: ilk aydan sonra ölenler veya hayatta kalanlar). Cinsiyet, ASA, CCI, deliryum, enfeksiyonlar, tekrarlanan ameliyatlar ve anestezi tipi gibi klinik parametreler incelendi. Ayrıca hemoglobin, C-reaktif protein, albümin, lenfositler, nötrofiller, monositler, trombositler, PLR, NLR, LMR, CLR ve CRP/Alb oranlarını içeren kan parametreleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ikinci, beşinci gün ve bir ayda değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan yaş ortalaması 83.09±8.52 yıl olan toplam 165 hasta incelendi. C-RP, nötrofil sayısı, CLR oranı ve CRP/Alb oranının ameliyat öncesi ortalamaları grup E’de grup S’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla, p=0.016, p=0.023, p=0.035 ve p=0.044). Tek değişkenli regresyon analizi, yaş, ameliyat öncesi Hb seviyesi, C-RP ve CRP/Alb oranının bir aylık mortalitenin anlamlı öngörücüleri olduğunu gösterdi (sırasıyla, ß=-0.335, p=0.049; ß=0.411, p=0.028; ß=3.632, p=0,007; ß=-3,280, p=0.008). ROC eğrisi analizini yaptığımızda, CRP/Alb oranı, en yüksek duyarlılık ve özgüllük ile en yüksek AUC’ye sahipti. CRP/Alb oranının kestirim değeri 12.15 olarak bulundu.
TARTIŞMA: Kalça kırığı olan yaşlı hastalarda ameliyat öncesi CRP/Alb oranının ilk 30 günlük mortaliteyi öngörmede önemli bir parametre olduğunu bulduk. Bu nedenle rutin ameliyat öncesi anesteziye hazırlıkta CRP ve albumin kontrolü yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Albumin, CLR; C-reaktif protein; lenfosit; mortalite.

Orhan Balta, Harun Altınayak, Mehtap Gürler Balta, Sezer Astan, Cihan Uçar, Recep Kurnaz, Eyup Cagatay Zengin, Mehmet Burtaç Eren. Can C-reactive protein-based biomarkers be used as predictive of 30-day mortality in elderly hip fractures?A retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 849-856

Corresponding Author: Orhan Balta, Türkiye
Manuscript Language: English