p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of the demographic and clinical features of pregnant and non-pregnant patients undergoing appendectomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 555-562 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.12544

Comparison of the demographic and clinical features of pregnant and non-pregnant patients undergoing appendectomy

Cemalettin Koç1, Sami Akbulut1, Ebru Inci Coşkun2, Barış Sarıcı1, Sezai Yılmaz1
1Department of Surgery and Liver Transplant Institute, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: This retrospective study aims to compare the demographic and clinicopathological characteristics of the pregnant and non-pregnant patients who underwent appendectomy with a presumed diagnosis of acute appendicitis.
METHODS: Between June 2009 and January 2019, 431 reproductive-aged of female patients underwent appendectomy with a presumed diagnosis of acute appendicitis. Patients were divided into two groups considering their pregnancy status: pregnant group (n=48) and non-pregnant group (n=383). Both groups were compared with respect to demographic, clinical and histopathological features.
RESULTS: No statistically significant difference was found between pregnant and non-pregnant groups except total bilirubin level (p=0.019) and ultrasonographic findings (p=0.016). In the non-pregnant group, negative appendectomy and perforation rates were 26% and 10.5%, where these rates for the pregnant group were 20.8% and 4.2%. Sensitivity, specificity and accuracy rates of ultrasonography for the pregnant group were 50%, 100% and 58.5%, where these rates for the non-pregnant group were 67.3%, 57.9% and 65%. The pregnancy date was the first trimester in 52.1%, the second trimester in 29.2% and the third trimester in 16.7% of the pregnants. None of the term births (87.5%) resulted in neither a fetal nor a maternal complication. However, 12.5% of the preterm births resulted in neonatal mortality.
CONCLUSION: Although not statistically significant, this study points out relatively lower rates of negative appendectomy and perforated acute appendicitis among pregnant patients, which is related to the overly attentive evaluation of pregnants admitted due to acute abdomen.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy; obstetric complications; pregnancy; preterm labour.

Apendektomi yapılan gebe ve gebe olmayan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Cemalettin Koç1, Sami Akbulut1, Ebru Inci Coşkun2, Barış Sarıcı1, Sezai Yılmaz1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi ve Karaciğer Nakli Enstitüsü, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu retrospektif çalışma akut apandisit ön tanısıyla apendektomi yapılan gebe ve gebe olmayan hastaların demografik ve klinikopatolojik özelliklerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Haziran 2009 ve Ocak 2019 tarihleri arasında üreme çağındaki 431 kadın hastaya akut apandisit ön tanısıyla apendektomi yapıldı. Hastalar gebelik durumları gözönünde bulundurularak iki gruba ayrıldı: Gebe grup (n=48) ve gebe olmayan grup (n=383). Her iki grup demografik, klinik ve histopatolojik özellikler yönünden karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gebe ve gebe olmayan gruplar arasında total bilirubin (p=0.019) ve ultrasonografik bulgular (p=0.016) dışında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Gebe olmayan grupta negatif apendektomi ve perforasyon oranları sırasıyla %26 ve %10.5 olarak hesaplanırken gebe grupta bu oranlar sırasıyla %20.8 ve %4.2 olarak hesaplandı. Ultrasonografinin gebe grubundaki sensistivite, spesifisite ve doğruluk oranları sırasıyla %50, %100 ve %58.5 olarak saptanırken gebe olmayan grupta bu oranlar sırasıyla %67.3, %57.9 ve %65 olarak bulundu. Gebelerin %52.1’i birinci trimesterda, %29.2’si ikinci trimesterda ve geriye kalan %16.7’si üçüncü trimesterdaydı. Miadında gerçekleşen doğumların (%87.5) hiçbirinde fetal veya maternal komplikasyon gelişmedi. Buna karşın preterm gerçekleşen doğumların (%12.5) ikisi neonatal mortalite ile sonuçlandı.
TARTIŞMA: İstatistiksel olarak anlamlılık göstermemekle birlikte gebelerde negatif apendektomi ve perfore akut apandisit oranları gebe olmayan hastalara göre daha düşük bulundu ki bu durumun en önemli sebebi akut karın ile başvuran gebelerin klinik olarak daha hassas bir şekilde değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apendektomi; gebelik; obstetrik Komplikasyonlar; preterm eylem.

Cemalettin Koç, Sami Akbulut, Ebru Inci Coşkun, Barış Sarıcı, Sezai Yılmaz. Comparison of the demographic and clinical features of pregnant and non-pregnant patients undergoing appendectomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 555-562

Corresponding Author: Cemalettin Koç, Türkiye
Manuscript Language: English