p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 8 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Predictive value of modified early warning score for massive transfusion in patients with traumatic brain injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1082-1087 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.13611

Predictive value of modified early warning score for massive transfusion in patients with traumatic brain injury

Hwa Rang Chae, Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Dong Ki Kim
Department of Emergency Medicine, Chonnam National University Hospital, Chonnam National University Medical School, Gwangju-Korea

BACKGROUND: Exsanguination can be fatal in patients with traumatic brain injury (TBI). We aimed to analyze and compare the prognostic performances of injury severity score (ISS), revised trauma score (RTS), shock index (SI), and modified early warning score (MEWS) for predicting massive transfusion (MT) in severe trauma patients with TBI.
METHODS: In this retrospective observational study, severe trauma patients with TBI who visited our emergency department between January 2018 and December 2020 were included in the study. TBI was considered when abbreviated injury scale was 3 or higher. The primary outcome was MT.
RESULTS: A total of 1108 patients were included, and MT was performed in 92 (8.3%) patients. Receiver operating characteristic analyses were performed to evaluate the accuracy of ISS, RTS, SI, and MEWS for predicting MT. The area under curves (AUCs) of ISS, SI, RTS, and MEWS for predicting MT were 0.725 (95% confidence interval [CI], 0.698–0.751), 0.676 (95% CI, 0.648–0.704), 0.769 (95% CI, 0.743–0.793), and 0.808 (95% CI, 0.784–0.831), respectively. The AUC of MEWS was significantly different from the AUCs of ISS and SI but not the AUC of RTS for predicting MT. In a multivariate analysis, Glasgow Coma Scale (odds ratio [OR], 0.856; 95% CI, 0.803–0.911), body temperature (OR, 0.596; 95% CI, 0.386–0.920), and fresh frozen plasma (OR, 2.031; 95% CI, 1.794–2.299) were independently associated with MT. MEWS (OR, 1.425; 95% CI, 1.256–1.618) was independently associated with MT after adjustment for confounders.
CONCLUSION: MEWS may be a useful tool for predicting MT in severe trauma patients with TBI.

Keywords: Massive transfusion, prognosis, scoring; trauma.

Travmatik beyin hasarı olan hastalarda masif transfüzyon için modifiye erken uyarı puanı- nın tahmin değeri

Hwa Rang Chae, Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Dong Ki Kim
Chonnam Ulusal Üniversite Hastanesi, Chonnam Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Departmanı, Gwangju-Kore

AMAÇ: Travmatik beyin hasarı (TBH) olan hastalarda ciddi kan kaybı ölümcül olabilir. Şiddetli travma hastalarında masif transfüzyonu (MT) öngör-mek için, yaralanma şiddeti skoru (ISS), revize travma skoru (RTS), şok indeksi (SI) ve modifiye erken uyarı skoru (MEWS)’nun prognostik perfor-manslarını analiz etmeyi ve karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük gözlemsel çalışmaya Ocak 2018–Aralık 2020 tarihleri arasında acil servisimize başvuran TBH’li ağır travma hastaları dahil edildi. Kısa travma ölçeği 3 veya daha yüksek olduğunda TBH kabul edildi. Birincil sonuç MT idi.
BULGULAR: Toplam 1.108 hasta dahil edildi ve 92 (%8.3) hastaya MT uygulandı. MT’yi öngörmek için ISS, RTS, SI ve MEWS’nin doğruluğunu değer-lendirmek üzere alıcı işletim karakteristik analizleri yapıldı. ISS, SI, RTS ve MEWS’nin MT’yi tahmin etmek üzere eğri altında kalan alanları (AUC’ler) sırasıyla 0.725 (%95 güven aralığı [CI], 0.698–0.751), 0.676 (%95 CI, 0.648–0.704), 0.769 (%95 CI, 0.743–0.793) ve 0.808 (%95 CI, 0.784-0.831) idi. MEWS’nin AUC’si, ISS ve SI’nin AUC’lerinden önemli ölçüde farklıydı, ancak MT’yi tahmin etmek için RTS’nin AUC’sinden farklı değildi. Çok değişkenli bir analizde, Glasgow Koma Skalası (Odds oranı [OR], 0.856; %95 CI, 0.803–0.911), vücut ısısı (OR, 0.596; %95 CI, 0.386–0.920) ve taze donmuş plazma (OR, 2.031; %95 CI, 1.794–2.299) bağımsız olarak MT ile ilişkiliydi. MEWS (OR, 1.425; %95 CI, 1.256–1.618), araya giren faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra bağımsız olarak MT ile ilişkili bulundu.
TARTIŞMA: MEWS, TBH’li ciddi travma hastalarında MT’yi öngörmek için yararlı bir araç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Masif transfüzyon, prognoz, puanlama; travma.

Hwa Rang Chae, Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Dong Ki Kim. Predictive value of modified early warning score for massive transfusion in patients with traumatic brain injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1082-1087

Corresponding Author: Dong Hun Lee, Korea-South
Manuscript Language: English