p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of classical surgery and sutureless repair with DuraSeal or fibrin glue for duodenal perforation in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 9-13 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.13914

Comparison of classical surgery and sutureless repair with DuraSeal or fibrin glue for duodenal perforation in rats

Saliha Karagöz Avcı1, Serdar Yüceyar1, Erman Aytac1, Onur Bayraktar1, Ilknur Erenler4, Huseyin Ustun3, Hafize Uzun2, Suphan Erturk1
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Biochemistry, Istanbul, Turkey
3Ministry Of Health, Ankara Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Ankara, Turkey
4Ministry Of Health, Kocaeli Government Hospital, Department Of General Surgery, Kocaeli, Turkey.

BACKGROUND
The purpose of the study was to compare classical primary suture repair and sutureless repair with fibrin glue or DuraSeal adhesion barrier for the closure of duodenal perforation in rats.
METHODS
Forty adult female Wistar Albino rats weighing between 250-300g were randomly divided into four equal groups. Primary repair, primary repair and omentoplasty, or application of fibrin glue or DuraSeal adhesion barrier was performed in each of the four groups, respectively. The bursting pressure, tissue hydroxyproline levels and histopathology were evaluated.
RESULTS
Bursting pressure values of the primary repair and primary repair and omentoplasty groups were significantly higher than in the fibrin glue and DuraSeal groups (p<0.001). There were no significant differences between the experimental groups regarding hydroxyproline levels and histological parameters.
CONCLUSION
The sutureless methods (Fibrin glue, DuraSeal) have no superior effects when compared with the conventional repair techniques. We observed similar results between the sutureless repair groups; thus, DuraSeal can be considered an alternative to fibrin glue for this purpose. This suggestion must be supported with new studies, however, which would be planned with other wound healing markers and different designs.

Keywords: DuraSeal, duodenal perforation; fibrin glue; sutureless repair

Sıçanlarda oluşturulan duodenum perforasyonunda klasik cerrahi ile DuraSeal ya da fibrin yapıştırıcı ile yapılan dikişsiz onarımların karşılaştırılması

Saliha Karagöz Avcı1, Serdar Yüceyar1, Erman Aytac1, Onur Bayraktar1, Ilknur Erenler4, Huseyin Ustun3, Hafize Uzun2, Suphan Erturk1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada, sıçanlarda oluşturulan deneysel duodenum perforasyonunda klasik cerrahi teknikler ile adezyon bariyerleri olan DuraSeal ya da fibrin yapıştırıcıyla yapılan dikişsiz onarım tekniklerinin karşılaştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kırk adet yetişkin, ağırlıkları 250-300 g arasında olan, dişi Wistar Albino sıçan rastgele dört adet eşit gruba ayrıldı. Primer onarım grubu, primer onarım ve omentoplasti grubu, fibrin yapıştırıcı uygulanan grup ve DuraSeal uygulanan grup. Doku iyileşmesini değerlendirmek amacıyla patlama basıncı, doku hidroksiprolin seviyesi ve histopatolojik inceleme parametre olarak kullanıldı.
BULGULAR
Primer onarım, primer onarım ve omentoplasti gruplarının patlama basıncı değerleri fibrin yapıştırıcı ve DuraSeal grubu patlama basıncı değerlerine göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Biyokimyasal ve histolojik parametreler açısından tüm gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu.
SONUÇ
Değerlendirdiğimiz dikişsiz onarım tekniklerinin konvansiyonel onarım tekniklerine üstün etkilerinin olmadığını gözlemledik. Dikişsiz onarım gruplarının sonuçları benzerdi. DuraSeal, fibrin yapıştırıcı gibi dikişsiz onarım alanında alternatif olabilir. Bu çıkarım farklı yara iyileşmesi belirteçleri ve farklı yöntemlerle planlanmış çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: DuraSeal, duodenal perforasyon; fibrin yapıştırıcı; dikişsiz tamir.

Saliha Karagöz Avcı, Serdar Yüceyar, Erman Aytac, Onur Bayraktar, Ilknur Erenler, Huseyin Ustun, Hafize Uzun, Suphan Erturk. Comparison of classical surgery and sutureless repair with DuraSeal or fibrin glue for duodenal perforation in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 9-13

Corresponding Author: Serdar Yüceyar, Türkiye
Manuscript Language: English