p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Falls from heights in and around the city of Batman [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(2): 141-147

Falls from heights in and around the city of Batman

Behçet Al1, Cuma Yıldırım1, Sacid Çoban2
1Department Of Emergency Medicine, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department Of General Surgery, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey

BACKGROUND: We evaluated the demographic data, mortality rates, fall causes, and post-mortem findings of individuals who fell from heights. METHODS: Five hundred thirty-eight patients who sustained injuries after an accidental fall from heights were entered into the study. Our cases were collected prospectively in Batman over a seven- month period. RESULTS: The mean age was 12.4±3.22 years (3 months-98 years); 56.5% of patients were under 6 years old and 83.5% were under 20 years old. The mean fall height was 3.2±2.4 m. The mortality rate was 2.2%, and was highest among the patients who fell from flat-roofed houses. The most common injuries were to the head, and 100% of those who died had a head injury. Six patients were followed because of abdominal bleeding and 141 patients due to extremity fractures; 6.7% of patients were operated on and 83.8% of patients were treated in the emergency department. CONCLUSION: The results of this study were at variance with literature data with respect to the following: falls from heights were most common in the 0-5 years of age group. Craniocerebral trauma is the most common injury in fatal falls. Males had a higher rate of falls from height than females.

Keywords: Balcony, Batman; falls; flat-roofed house; fracture; injury; mortality; stairs.

Batman ve çevresinde yüksekten düşmeler

Behçet Al1, Cuma Yıldırım1, Sacid Çoban2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep

AMAÇ: Yüksekten düşenlerin demografik bilgileri, mortalite oranları, düşme nedenleri ve ölüm sonrası bulguları değerlendirildi. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya, kaza sonucu yüksekten düşmeye maruz kalan 538 hasta alındı. Olgular Batman’da yedi ay içerisinde prospektif olarak derlendi. BULGULAR: Ortalama yaş 12,4±3,22 yıl (dağılım 3 ay-98 yıl) idi. Hastaların %56,5’i altı yaş altı, %83,5’i de 20 yaşından küçük idi. Ortalama düşme yüksekliği 3,2±2,4 m olarak saptandı. Mortalite oranı %2,2 bulundu. Mortalite oranı damdan düşenlerde en yüksek idi. En çok yaralanma kafada meydana gelmişti ve ölenlerin tamamında (%100) kafa yaralanması vardı. Altı hasta karın kanaması nedeniyle, 141 hasta da ekstremite kırıkları nedeni ile takip edildi. Hastaların %6,7’si ameliyat edildi; %83,8’i acil serviste tedavi edildi. SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları literatür bilgileri arasında uyuşmazlık yoktu. Yüksekten düşmeler en fazla 0-5 yaş grubu olanlarda meydana gelmişti. Kranyoserebral travma ölümcül düşmelerin en yaygın yaralanması idi. Erkeklerde yüksekte düşme oranları kadınlara göre daha yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Balkon, Batman; düşmeler; ev damı; kırık; yaralanma; ölüm; merdiven.

Behçet Al, Cuma Yıldırım, Sacid Çoban. Falls from heights in and around the city of Batman. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(2): 141-147

Corresponding Author: Behçet Al, Türkiye
Manuscript Language: English