p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of the appendectomy cases performed under emergency conditions during the COVID-19 pandemic and discussed with the pathology reports [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 703-710 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.16287

Evaluation of the appendectomy cases performed under emergency conditions during the COVID-19 pandemic and discussed with the pathology reports

Mert Mahsuni Sevinç, Onur Olgaç Karagülle, Rozan Kaya, Candeniz Ertürk, Selim Doğan
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study is to examine the cases underwent appendectomy during the COVID-19 pandemic and to discuss the pathology reports of patients.
METHODS: During the COVID-19 pandemic, the pathological reports of the appendectomy materials of 588 patients over the age of 15 who applied to the emergency department between January 1, 2020, and June 1, 2021, were examined. A total of 565 patients with a diagnosis of acute (AA), subacute (SA), or perforated appendicitis (PA) were included and divided into three groups according to diagnosis. Twenty-three patients were excluded from the study due to other pathologies. The age, gender, duration of pain, ASA score, operational technique, operation time, Clavien-Dindo score, hospitalization time, post-operative complications, pre- and post-operative PCR and thoracic tomography findings in suspected cases of COVID-19, and laboratory and radiological findings of patients were retrospectively analyzed.
RESULTS: Of 565 patients diagnosed with appendicitis, 464 (82.1%) had AA, 35 (6.2%) SA, and 66 (11.7%) PA. The median age of the PA group was higher than in the AA group (p=0.0139). The incidence of diabetes mellitus in the PA group and of asthma in the SA group were highest among other groups (p=0.004 and 0.0037, respectively). The duration of pain was longer in the SA and PA groups than the AA group (p<0.0001), therefore, the patients applied to hospital later than the acute group. The rate of thorax CT-positive scans was 1.6% in patients suspected for COVID-19 (p=0.066). While laparoscopic surgery was preferred over 70% in all groups, the rate of conventional surgery (21.1%) in the AA group was highest and of transition from laparoscopic to open surgery was highest in the PA group (10.6%) (p<0.0001). Hospitalization duration was longest in the PA group (p<0.0001).
CONCLUSION: COVID-19 pandemic not only changes all routines of social life but also complicates the treatment and manage-ment of cases with AA symptoms applied to hospital under emergency conditions. Follow-up of the appendectomy specimen is crucial in terms of excluding other pathologies.

Keywords: Appendectomy, appendicitis; COVID-19; pathology.

COVID-19 pandemisi sürecinde acil şartlarda yapılan apendektomi olgularının patoloji raporları eşliğinde değerlendirilmesi

Mert Mahsuni Sevinç, Onur Olgaç Karagülle, Rozan Kaya, Candeniz Ertürk, Selim Doğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisi sırasında apendektomi yapılan olguları incelemek, hastaların patoloji raporlarını tartışmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: COVID-19 pandemisi sırasında 1 Ocak 2020–1 Haziran 2021 tarihleri arasında acil servise başvuran 15 yaş üstü 588 hastanın apendektomi materyallerinin patolojik raporları incelendi. Akut (AA), subakut (SA) veya perfore apandisit (PA) tanılı 565 hasta çalışmaya dahil edildi ve tanılarına göre üç gruba ayrıldı. Yirmi üç hasta, diğer patolojiler nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, ağrı süresi, ASA skoru, ameliyat tekniği, ameliyat süresi, Clavien-Dindo skoru, hastanede yatış süresi, ameliyat sonrası komplikasyonlar, şüpheli COVID-19 olgularında ameliyat öncesi ve sonrası PCR ve torasik tomografi bulguları, laboratuvar ve radyolojik bulguları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Apandisit tanısı alan 565 hastanın 464’üne (%82.1) AA, 35’ine (%6.2) SA ve 66’sına (%11.7) PA tanısı kondu. PA grubunun medyan yaşı AA grubuna göre daha fazlaydı (p=0.0139). PA grubunda diabetes mellitus ve SA grubunda astım insidansı diğer gruplar arasında en yüksekti (sırasıyla p=0.004 ve 0.0037). SA ve PA gruplarında ağrı süresi AA grubuna göre daha uzundu (p<0.0001), bu nedenle hastaların akut gruba göre hastaneye daha geç başvurduğu belirlendi. COVID-19 şüphesi olan hastalarda toraks BT taraması pozitif olanların oranı %1.6 idi (p=0.066). Tüm gruplarda %70’in üzerinde laparoskopik cerrahi tercih edilirken, AA grubunda en fazla konvansiyonel cerrahi (%21.1) yapıldığı ve PA grubunda la-paroskopik cerrahiden açık cerrahiye geçiş oranının diğer gruplara kıyasla en yüksek (%10.6) olduğu tespit edildi (p<0.0001). Hastanede kalış süresi PA grubunda en uzundu (p<0.0001).
TARTIŞMA: COVID-19 pandemisi sadece sosyal hayatın tüm rutinlerini değiştirmekle kalmamış, acil şartlarda hastaneye başvuran AA semptomlu olguların tedavisini ve yönetimini de zorlaştırmıştır. Apendektomi piyeslerinin takibi diğer patolojilerin dışlanması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, apendektomi; patoloji; COVID-19.

Mert Mahsuni Sevinç, Onur Olgaç Karagülle, Rozan Kaya, Candeniz Ertürk, Selim Doğan. Evaluation of the appendectomy cases performed under emergency conditions during the COVID-19 pandemic and discussed with the pathology reports. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 703-710

Corresponding Author: Mert Mahsuni Sevinç, Türkiye
Manuscript Language: English