p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Can ionized calcium levels and platelet counts used for estimating the prognosis of pediatric trauma patients admitted to the emergency surgery intensive care? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 579-584 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.17329

Can ionized calcium levels and platelet counts used for estimating the prognosis of pediatric trauma patients admitted to the emergency surgery intensive care?

Kemalettin Koltka1, Mehmet ilhan2, Ali Fuat Kaan Gök2, Kayıhan Günay2, Cemalettin Ertekin2
1Department of Anesthesiology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Injury is the leading cause of death for pediatric population older than 1 year of age and 95% of those deaths are from the low- and middle-income countries. Most of those injured pediatric patients are treated in general hospitals. In designated trauma centers, the outcomes of severely injured patients are better. Scoring systems used frequently in intensive care units (ICUs) to make triage easier and to estimate prognosis. However, some of the scores may require additional expensive and sometimes time consuming tests. The purpose of the present study was to compare the usefulness of several scoring systems with initial ionized calcium levels and platelet counts to predict prognosis of pediatric trauma patients admitted to the emergency surgery department.
METHODS: This retrospective study was performed at a tertiary university hospital. The patients’ ages, genders, trauma etiologies, types of trauma, time of trauma, transport place (primary or secondary), duration of stay in the ICU and in the hospital, mortality rates, initial ionized calcium levels (Ca+2), initial platelet counts, and data of several trauma scores (GCS, RTS, ISS, TRISS, and PTS) were analyzed.
RESULTS: One hundred and fourteen pediatric trauma patients were admitted to the ICU. The mean age was 77.8±54 months. Most of them were male, falls were the primary mechanism of injury, and head trauma was the most common pattern of injury. The mortality rate was 15.8%, and the admission values for Ca+2, platelet counts, GCS, RTS, TRISS, and PTS had been found higher for patients who survived, while ISS scores were higher for those who had died.
CONCLUSION: It was found that pediatric patients admitted to the ICU were younger than 10 years, of whom most of them were male. Falls were the most common mechanism of injury, and head trauma was present in most of the pediatric patients admitted to the ICU. Initial Ca+2 levels and platelet counts can be used along with the trauma scoring systems in predicting mortality and overall survey regarding pediatric trauma patients.

Keywords: Ca+2 levels, intensive care unit, pediatric trauma; platelet counts; trauma scores.

Acil cerrahi yoğun bakıma kabul edilen pediyatrik travma hastalarının prognozunun tahmininde iyonize kalsiyum düzeyleri ve trombosit sayıları kullanılabilir mi?

Kemalettin Koltka1, Mehmet ilhan2, Ali Fuat Kaan Gök2, Kayıhan Günay2, Cemalettin Ertekin2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahı̇ Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Yaralanma, bir yaşından büyük pediyatrik popülasyon için önde gelen ölüm nedenidir ve bu ölümlerin %95’i düşük ve orta gelirli ülkelerden gelmektedir. Yaralanan pediyatrik hastaların çoğu 1. basamak hastanelerde tedavi edilmektedir. Belli travma merkezlerinde, ağır yaralı hastaların sonuçları daha iyidir. Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) puanlama sistemleri triyaj işlemini kolaylaştırmak ve prognozu tahmin etmek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bazı puanlama sistemleri ek, pahalı ve zaman alıcı testler gerektirebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, acil cerrahi servisine başvuran pediyatrik travma hastalarının prognozunu öngörmek için başlangıçtaki iyonize kalsiyum seviyeleri ve trombosit sayıları ile bazı skorlama sistemlerini karşılaştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışma, üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde yapıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, travma etiyolojileri, travma tipleri, travma zamanı, nakil yeri (birincil veya ikincil), yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri, ölüm oranları, başlangıçtaki iyonize kalsiyum düzeyleri (Ca+2), başlangıç trombosit sayıları ve çeşitli travma skorlarının (GCS, RTS, ISS, TRISS ve PTS) verileri analiz edildi.
BULGULAR: Yüz on dört pediyatrik travma hastası yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Ortalama yaş 77.8±54 aydı. Hastaların çoğunluğu erkekti, düşme birincil yaralanma etiyolojisiydi ve kafa travması en yaygın yaralanma şekliydi. Mortalite oranı %15.8 olup, Ca+2, trombosit sayıları, GCS, RTS, TRISS ve PTS değerleri hayatta kalanlarda daha yüksek bulunurken, ISS skorları ölenlerde daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA: Yoğun bakıma alınan çocuk hastaların çoğunun 10 yaşından küçük olduğu ve erkek olduğu belirlendi. Düşme en yaygın yaralanma etiyo-lojisiydi ve yoğun bakım ünitesine kabul edilen pediyatrik hastaların çoğunda kafa travması mevcuttu. Pediyatrik travma hastalarına ilişkin mortalite ve prognozun belirlenmesinde travma skorlama sistemleri ile birlikte başlangıç Ca+2 seviyeleri ve trombosit sayıları kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ca+2 seviyeleri, pediatrik travma, travma skorları; trombosit sayısı; yoğun bakım ünitesi.

Kemalettin Koltka, Mehmet ilhan, Ali Fuat Kaan Gök, Kayıhan Günay, Cemalettin Ertekin. Can ionized calcium levels and platelet counts used for estimating the prognosis of pediatric trauma patients admitted to the emergency surgery intensive care?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 579-584

Corresponding Author: Mehmet ilhan, Türkiye
Manuscript Language: English