p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Supp : Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Long-term outcome and quality of life of patients with unstable pelvic fractures treated by closed reduction and percutaneous fixation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(3): 261-266 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.19052

Long-term outcome and quality of life of patients with unstable pelvic fractures treated by closed reduction and percutaneous fixation

Mehmet Ayvaz1, Omur Caglar1, Guney Yılmaz1, Gizem İrem Guvendik2, Rifat Emre Acaroğlu1
1Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Orthopedics And Traumatology
2Hacettepe University School Of Physiotheraphy

BACKGROUND
Treatment of unstable pelvic fractures has evolved recently, and percutaneous treatment has become the choice of treatment in most cases. The aim of this study was to evaluate the outcome of percutaneous treatment in patients with unstable pelvic fractures.
METHODS
Twenty patients (11 females, 9 males; mean age, 32 years, range, 11-66 years) who had unstable pelvic fractures and were treated percutaneously were enrolled in the study. Short Form-36 (SF-36) scores, Majeed scores, Iowa Pelvic Scores, and Pelvic Outcome Scores were determined for the outcome assessment.
RESULTS
The minimum duration of follow-up was 2 years, (range, 24-48 months). The mean Injury Severity Score (ISS) was 31 (range, 16-50). The average SF-36 scores were comparable with the general population in terms of bodily pain, general health and social function. The mean Majeed functional pelvic score was 93.3 (range, 72-100; 19 excellent and 1 good clinical grades) and the mean Iowa Pelvic Score was 86 (range, 82-90). The mean Pelvic Outcome Score was 33 (range, 24-37; maximum score, 40).
CONCLUSION
We have demonstrated better outcomes in patients with pelvic fractures treated with percutaneous fixation. The technique may be advantageous as it avoids the use of extensive approaches, bleeding, wound complications, and prolonged surgeries.

Keywords: Pelvic fracture, percutaneous treatment; outcome.

Kapalı redüksiyon ve perkütan vidalama ile tespit edilmiş anstabil pelvis kırıklı hastalarda yaşam kalitesinin ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi

Mehmet Ayvaz1, Omur Caglar1, Guney Yılmaz1, Gizem İrem Guvendik2, Rifat Emre Acaroğlu1
11hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
22hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Okulu, Ankara

AMAÇ
Kapalı redüksiyon ve perkütan vidalama ile tespiti son zamanlarda pelvis kırıklı hastaların çoğunda tedavi seçeneği olmuştur. Bu çalışmanın amacı, anstabil pelvis kırıklı hastalarda uygulanan perkütan tedavinin uzun dönem sonuçlarının ve hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ortalama yaşı 32 (dağılım 11-66 yaş) olan 20 hasta (11 kadın, 9 erkek) çalışmaya dahil edildi. Sonuçların ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi macıyla Kısa Form-36 (KF-36) anketi, Majeed skorlaması, Iowa pelvik skorlaması ve pelvik sonuç değerlendirme skorlaması kullanıldı.
BULGULAR
En kısa takip süresi 2 yıl (dağılım 2-4 yıl) idi. Ortalama yaralanma şiddet skoru 31 (dağılım 16-50) olarak bulundu. Ortalama KF-36 skorları vücut ağrısı, genel sağlık ve sosyal fonksiyonlarda normal toplum değerleri ile benzer bulundu. Ortalama Majeed skoru 93.3 (dağılım 72-100; 19 mükemmel ve 1 iyi klinik sonuç) ve ortalama Iowa pelvik skoru 86 (dağılım 82-90) olarak bulundu. Ortalama pelvik sonuç değerlendirme skoru ise 33 (dağılım 24-37; en yüksek olası skor, 40) idi.
SONUÇ
Pelvis kırıklarında perkütan tedavi yöntemi ile iyi sonuçlar elde etmek mümkündür. Geniş cerrahi yaklaşımların önlenmesi, kanamanın, yara problemlerinin az olması ve uzun süreli cerrahilerden kaçınılması tekniğin avantajlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Pelvis kırıkları, perkütan tedavi; sonuç.

Mehmet Ayvaz, Omur Caglar, Guney Yılmaz, Gizem İrem Guvendik, Rifat Emre Acaroğlu. Long-term outcome and quality of life of patients with unstable pelvic fractures treated by closed reduction and percutaneous fixation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(3): 261-266

Corresponding Author: Mehmet Ayvaz, Türkiye
Manuscript Language: English