p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Treatment of comminuted intra-articular fractures of the distal radius by open reduction and volar plating in adults [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 209-217

Treatment of comminuted intra-articular fractures of the distal radius by open reduction and volar plating in adults

Bülent Erol, Cihangir Tetik, Evrim Şirin, Barış Kocaoğlu
Department Of Orthopedics And Traumatology, Marmara University Hospital, İstanbul, Turkey

BACKGROUND: We herein present the mid-term results of the adult patients with communited intra-articular fractures of the distal radius who were treated by palmar plating.
METHODS: Between 1999 and 2003, open reduction and palmar plating were performed in 23 of the patients who had surgical treatment for comminuted intra-articular fractures of the distal radius. Nineteen patients (11 females, 8 males; mean age 34; range 22 to 54 years) with regular follow-up were included in the study. In the majority of patients only one wrist was involved (7 dominant - 12 nondominant). Preoperative evaluation included patient’s history, physical examination, and radiological studies (plain radiographs, computed tomography). The patients were classified according to AO classification as 7 type B [B1 (1); B2 (3); B3 (3)] and 12 type C [C1 (7); C2 (5)]. The surgical procedure included internal fixation by using plates and screws with palmar approach. Range of motion exercises were started immediately after the operations. The patients were followed clinically and radiographically, with an average follow-up time of 28 months (range, 13-47 months). Complications were recorded.
RESULTS: Union was achieved in all patients. Radiographic parameters including the radial height, radial inclination, palmar tilt, and articular congruency have been corrected in the operation and remained unchanged until the last follow-up. According to the Gartland and Werley’s classification, there were 9 (47%) excellent, 7 (37%) good, and 3 (16%) fair results. No perioperative and postoperative complications were recorded, except for three wound problems and one prolonged scar tenderness.
CONCLUSION: Palmar plating is a safe and effective treatment for comminuted intraarticular fractures of the distal radius, regardless of direction of displacement of the distal fragment.

Keywords: Distal radius fracture, internal fixation, palmar plating.

Yetişkinlerde parçalı intraartiküler distal radius kırıklarının açık redüksiyon ve voler plaklamayla tedavisi

Bülent Erol, Cihangir Tetik, Evrim Şirin, Barış Kocaoğlu
Marmara Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Parçalı intraartiküler distal radius kırıklarında voler plaklama ile tedavi edilen yetişkin hastaların orta dönem takip sonuçları sunuldu.
GEREÇ-YÖNTEM: 1999-2003 yılları arasında parçalı intraartiküler distal radius kırığı nedeniyle ameliyat edilen erişkin hastalardan 23 tanesine açık redüksiyon ve voler plaklama uygulandı. Düzenli takipleri yapılan 19 hasta (11 kadın, 8 erkek; ort. yaş 34; dağılım 22-54) çalışmaya dahil edildi. Yaralanma çoğu hastada sadece tek el bileğiyle sınırlıydı (7 dominant - 12 nondominant). Hastaların ameliyat öncesi değerlendirmeleri hikaye, fizik muayene ve radyolojik incelemeleri (direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi) içerdi. AO/ASIF kriterlerine göre hastaların 7’si tip B [B1 (1); B2(3); B3(3)], kalan 12’si ise tip C [C1(7); C2(5)] şeklinde sınıflandı. Cerrahi prosedür voler yaklaşımla, plak ve vidalar kullanılarak internal fiksasyon uygulamasını içerdi. Ameliyat sonrası erken dönemde hareket açıklığı egzersizlerine başlandı. Hastalar klinik ve radyolojik olarak ortalama 28 ay (13 - 47 ay) takip edildi. Komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Tüm hastalarda kaynama sağlandı. Radyografik parametreler; radyal yükseklik, radyal inklinasyon, voler eğim, ve eklem yüzey uyumsuzlukları ameliyatla birlikte düzeltilerek son takiplere kadar korundu. Gartland ve Werley skorlamasına göre hastaların 9’unda (%47) mükemmel, 7’sinde (%37) iyi ve 3’ünde de (%16) orta sonuçlar alındı. Üç hastada yara sorunları ve bir hastada uzun süreli skar hassasiyeti gelişmesi dışında ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası başka komplikasyonla karşılaşılmadı.
SONUÇ: Voler yaklaşımla plaklama, intraartiküler distal radius kırıklarının tedavisinde, distal fragmanın deplasman yönüne bakılmaksızın, güvenilir ve etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Distal radius kırığı, internal fiksasyon, palmar plaklama.

Bülent Erol, Cihangir Tetik, Evrim Şirin, Barış Kocaoğlu. Treatment of comminuted intra-articular fractures of the distal radius by open reduction and volar plating in adults. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 209-217

Corresponding Author: Barış Kocaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish