p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of “life-threatening” definition and negligence in children treated in the emergency surgery service burn unit (from the viewpoint of forensic medicine) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 170-173

Evaluation of “life-threatening” definition and negligence in children treated in the emergency surgery service burn unit (from the viewpoint of forensic medicine)

Süheyla Aliustaoğlu1, Haluk İnce2, Nurhan İnce3, Yüksel Yazıcı1, Gurol Berber1, Recep Güloğlu4
1Council Of Forensic Medicine Istanbul, Turkey
2Departments Of Forensic Medicine Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Departments Of Public Health, Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
4Departments Of General Surgery Trauma & Emergency Surgery Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
The aim of this study is to outline the sociodemographic and traumatic characteristics of children who were referred to the Burn Unit of Emergency Service with burn injuries, to discuss the doctors’ approach to these cases, and to compare the prognosis of patient groups with and without life-threat.
METHODS
This epidemiological study was carried out between 14 October 2004 and 31 December 2006 and included a total of 134 pediatric patients aged between 0-18 years. A semi-structured questionnaire form was designed to obtain the information from the study population. The obtained data were statistically evaluated.
RESULTS
66.2% (n=90) of the cases were male and 33.8% (n=46) were female. The mean age of the study population was 3.9±4.1 years and the mean percentage of burned body area was 22.47±17.37. The main cause of burn was scalding with hot water, with a frequency of 77.2% (n=105). When the percentage of burn area of the body was lower than 20%, the mortality was 6.3% (n=6), whereas it was 61% (n=25) when the burn area exceeded 20% of the body (p=0.0001). While the mortality was 21.0% (n=25) among the cases with first-degree burns, it was 35.3% (n=6) among those with second- and third-degree burns (p=0.189). Mortality ratio among the cases with life-threat was higher than those without life-threat, and this difference was statistically significant (p=0.033).

CONCLUSION
Extent of burn is a determinative factor for prognosis in children. Evaluation of all burn cases in children should be approached as cases of neglect/abuse; protection of these children in this manner will serve as an important practice of preventive medicine.

Keywords: Forensic medicine, child abuse; burn causes; burn traumas.

Acil cerrahi yanık ünitesinde tedavi edilen çocuklarda yaşamsal tehlike tanımının ve ihmalin adli tıp açısından irdelenmesi

Süheyla Aliustaoğlu1, Haluk İnce2, Nurhan İnce3, Yüksel Yazıcı1, Gurol Berber1, Recep Güloğlu4
1Adli Tıp Kurumu, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
3İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
4İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Travma Ve Acil Cerrahi Birimi

AMAÇ
Çalışmanın amacı, acil servis yanık ünitesinde tedavi edilen çocukların sosyo-demografik özelliklerini ortaya koyarak, bu olgularda gerekli hekim yaklaşımını tartışmak ve yaşamsal tehlike kriterleri taşıyan ve taşımayan hastaların prognozlarını karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma 14.10.2004 - 31.12.2006 tarihleri arasında, tanımlayıcı epidemiyolojik yöntemle, acil cerrahi servisi yanık ünitesine gelen 0-18 yaş grubundaki olgularda (n=136) gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile yanıklı hastalara ilişkin bilgiler toplanmıştır. Veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Olguların %66,2’si (n=90) erkek, %33,8’i (n=46) kadındır. Yaş ortalaması 3,9±4,1 yıl, ortalama yanık yüzdesi 22,47±17,37 olarak hesaplanmıştır. Yanık nedenleri arasında ilk sırayı %77,2 oranla (n=105) suda haşlanmalar almaktadır. Yanık yüzdesi %20’nin altında olan olgularda %6,3 (n=6) oranında, %20’nin üzerinde olan olgularda %61 (n=25) oranında ölüm görülmüştür (p=0,0001). I. derece yanıklı olguların %21’inde (n=25) ölüm gerçekleşirken, II.-III. derece yanık olgularının %35,3’ünde (n=6) ölüm meydana gelmiştir (p=0,189). Yaşamsal tehlike taşıyan olgularda ölüm oranları, yaşamsal tehlike taşımayan olgularda karşılaşılan ölüm oranlarından istatistiksel olarak anlamlılık gösterecek biçimde yüksek bulunmuştur (p=0,033).
SONUÇ
Çocuklarda yanık yüzdesinin genişliği prognoz için çok belirleyicidir. Tüm yanık olgularının ihmal/istismar gibi değerlendirilerek çocukların güvence altına alınması önemli bir koruyucu hekimlik uygulaması olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, çocuk istismarı; yanık nedenleri; yanık travmaları.

Süheyla Aliustaoğlu, Haluk İnce, Nurhan İnce, Yüksel Yazıcı, Gurol Berber, Recep Güloğlu. Evaluation of “life-threatening” definition and negligence in children treated in the emergency surgery service burn unit (from the viewpoint of forensic medicine). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 170-173

Corresponding Author: Haluk İnce, Türkiye
Manuscript Language: Turkish