p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A rare cause of intestinal obstruction: right paraduodenal hernia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 226-228 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.20352

A rare cause of intestinal obstruction: right paraduodenal hernia

Tuba Atak
Department of Surgery, Bursa Cekirge State Hospital, Bursa-Türkiye

Internal herniation is an extremely rare cause of intestinal obstruction. Paraduodenal hernias result from abnormal rotation of the bowel. Symptoms that may range from recurrent abdominal pain to acute obstruction may occur. If it is not diagnosed and treated in time, the disease may result in intestinal ischemia. This article aimed to present the diagnosis and treatment process of a 47-year-old male presenting with acute abdomen symptoms by evaluating retrospectively with the accompaniment of literature. During the abdominal exploration of the patient, nearly all of the intestines were observed to be herniated from the right paraduodenal region to the posterior area. The opening of the hernial sac was repaired primarily by reducing the intestinal bowel loops into the intraperitoneal region. The patient undergoing anastomosis by performing resection of the ischemic part after reduction of herniated bowel loops was discharged uneventfully on the post-operative 10th day. Paraduodenal hernia is a condition that should be considered in patients with abdominal pain and intestinal obstruction symptoms. Early diagnosis is of vital importance to prevent the complications which can develop.

Keywords: Bowel obstruction, paraduodenal hernia; strangulation.

Nadir bir intestinal obstrüksiyon sebebi: sağ paraduodenal herni

Tuba Atak
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye

İnternal herniasyon son derece nadir görülen bir intestinal obstrüksiyon sebebidir. Paraduodenal herniler, barsağın anormal rotasyonu sonucunda oluşmaktadır. Tekrarlayıcı karın ağrılarından akut barsak tıkanıklıklarına kadar değişebilen semptomlar oluşturmaktadır. Zamanında tanı konulup tedavi edilmezse barsakta iskemi ile sonuçlanabilmektedir. Bu yazıda, akut karın bulgularıyla gelen 47 yaşında erkek hastanın tanı ve tedavi süreci retrospektif olarak değerlendirilerek literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır. Karın eksplorasyonunda ince barsakların tamamına yakın kısmının sağ paraduodenal bölgeden posteriora doğru herniye olduğu görüldü. İnce barsak ansları intraperitoneal alana redükte edilerek herni kesesinin girişi primer olarak tamir edildi. Redüksiyon sonrası iskemik kısım rezeke edilerek anastomoz yapılan hasta onuncu günde sorunsuz taburcu edildi.
Paraduodenal herni, karın ağrısı ve intestinal obstrüksiyon bulguları olan hastalarda akılda tutulması gereken bir durumdur. Gelişebilecek komplikasyonları önleyebilmek için erken tanı hayati öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Barsak obstrüksiyonu, paraduodenal herni; strangülasyon.

Tuba Atak. A rare cause of intestinal obstruction: right paraduodenal hernia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 226-228

Corresponding Author: Tuba Atak, Türkiye
Manuscript Language: English