p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 23 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of different treatment protocols for combined injury-induced lung injury in rabbits [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 362-367 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.21736

Evaluation of different treatment protocols for combined injury-induced lung injury in rabbits

Xiao Bing Li
Department of Burn and Plastic Surgery, Tianjin First Center Hospital, Tianjin-PR China

BACKGROUND: This study aims to evaluate the effectiveness of different treatment regimens on combined injury-induced lung injury.
METHODS: Rabbits were subjected to non-lethal closed-chest bilateral lung contusion followed by a 30% total body surface area scald burn. The rabbits were randomly assigned to resuscitation groups that maintained a minimum mean arterial blood pressure of 70 mmHg using one of the following three methods: normal saline plus polygeline injection in a ratio of 1: 1 (1: 1G), normal saline plus polygeline injection in a ratio of 1: 2 (1: 2G), and normal saline plus polygeline injection in a ratio of 1: 3 (1: 3G), After injury, lung injury was assessed using lung wet-to-dry (W/D) weight ratio, enzyme-linked immunosorbent assay, and real-time PCR.
RESULTS: In the 1: 3 fluid resuscitation group, rabbits exhibited significantly reduced lung W/D ratio, alveolar hemorrhage, myeloperoxidase activity, and IL-8 and TNF-α levels in the serum compared with the 1: 1 or 1: 2 fluid resuscitation groups. The 1: 3 fluid resuscitation-treated rabbits also attenuated ultrastructural changes in the lung 24 h after the combined injury.
CONCLUSION: This study demonstrated the impact of fluid resuscitation on combined injury-induced lung injury. Further, 1: 3 fluid resuscitation treatment at the early stage of lung injury after combined lung contusion and burn injury was found to be more effective.

Keywords: Acute lung injury, burn injury, fluid resuscitation, lung contusion.

Tavşanlarda kombine travmanın neden olduğu akciğer yaralanmasında farklı tedavi protokollerinin değerlendirilmesi

Xiao Bing Li
Tianjin Birinci Merkezi Hastanesi, Yanık ve Plastik Cerrahi Bölümü, Tianjin-Çin Halk Cumhuriyeti

AMAÇ: Kombine travmanın neden olduğu akciğer yaralanmasında farklı tedavi rejimlerinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tavşanlar ölümcül olmayan iki taraflı kapalı göğüs kontüzyonu ardından tüm vücut alanının %30’unu tutan haşlanma yanığına maruz bırakıldı. Tavşanlar minimum ortalama arter kan basıncı 70 mmHg’nin üç yöntemle başka bir deyişle 1: 1, 1: 2 veya 1: 3 oranında normal salin/poligelin enjeksiyonları ile idame ettirilen resüsitasyon gruplarından birine randomize edildi (sırasıyla, 1: 1G, 1: 2 G ve 1: 3 G). Travmadan sonra akciğer yaralanması ıslak/kuru (I/K) akciğer ağırlığı oranı, ELISA ve gerçek zamanlı PCR analiziyle değerlendirildi.
BULGULAR: 1: 1 veya 1: 2 sıvı resüsitasyon grubuna göre 1: 3 sıvı resüsitasyon grubunda tavşanlarda azalmış akciğer I/K oranı, alveoler kanama, MPO aktivitesi ve serumda düşük IL-8 ve TNF-α düzeyleri saptandı. Ayrıca 1: 3 sıvı resüsitasyonu uygulanan tavşanlarda kombine yaralanmadan 24 saat sonra ultrastrüktürel değişiklikler de azaldı.
TARTIŞMA: Bu çalışma kombine yaralanmaya maruz kalan akciğerde sıvı resüsitasyonunun etkisini göstermiştir. Akciğer yaralanmasının erken evresinde kombine akciğer kontüzyonu ve yanık yaralanmasından sonra 1: 3 sıvı resüsitasyonuyla tedavi daha efektiftir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kontüzyonu, akut akciğer yaralanması, sıvı resüsitasyonu, yanık yaralanması.

Xiao Bing Li. Evaluation of different treatment protocols for combined injury-induced lung injury in rabbits. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 362-367

Corresponding Author: Xiao Bing Li, China
Manuscript Language: English