p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 24 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Role of circulating microRNAs in acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 211-215 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.22379

Role of circulating microRNAs in acute appendicitis

Avni Uygar Seyhan1, Elif Funda Şener2, Oğuzhan Bol3, Serpil Taheri2, Tugba Topaloglu4, Esra Tufan4, Reyhan Tahtasakal4, Nahide Ekici Günay5, Hatice Karabulut6, Nurullah Günay6
1Department of Emergency Medicine, Health Sciences University, Kartal Dr. Lütfi Kirdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Medical Biology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri-Turkey
3Department of Emergency Medicine, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ-Turkey
4Genome and Stem Cell Center (GENKOK), Erciyes University, Kayseri-Turkey
5Department of Clinical Biochemistry, Health Sciences University, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri-Turkey
6Department of Emergency Medicine, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri-Turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is a momentous, emergency, surgical pathology that has still been investigated for both etiopathogenetic unknowns and challenges in diagnosis. Presently, there is little information about the role of microRNAs (miRNAs), which have basic biological functions in the cell, can be a marker, and are associated with various pathologies, in patients with AA. The aim of this study was to investigate the expressions of some miRNAs in AA.
METHODS: Overall, 41 miRNAs were screened in 48 individuals comprising 24 patients with AA and 24 healthy controls at Erciyes University Genome and Stem Cell Center (GENKOK). The obtained data were analyzed using appropriate statistical methods.
RESULTS: miR-29c-3p was found to be increased 2-fold during the first 4–6 h in AA, and this increase was revealed to be statistically significant compared with healthy individuals. Similarly, expressions of let-7b-5p, let-7i-5p, miR-30a-5p, miR-29b-3p, and miR-23a-3p also increased approximately 2-fold in AA, although not statistically significant. No significant differences were found in the screening of the remaining 35 miRNAs in patients with AA.
CONCLUSION: Although there is little information about the relationship between AA and miRNAs currently, miR-29c-3p was reported to increase in the acute period of AA in this study. With the current results, it can be argued that miR-29c-3p bears the potential to be a marker in patients with AA. The present study may also be a basic research for more extensive and necessary miRNAs screening in this field.

Keywords: Acute appendicitis, inflammation; microRNAs.

Akut apandisitte dolaşımdaki mikroRNA’lar

Avni Uygar Seyhan1, Elif Funda Şener2, Oğuzhan Bol3, Serpil Taheri2, Tugba Topaloglu4, Esra Tufan4, Reyhan Tahtasakal4, Nahide Ekici Günay5, Hatice Karabulut6, Nurullah Günay6
1Saglik Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Egitim ve Arastirma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Tekirdağ
4Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK), Kayseri
5Saglik Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Egitim ve Arastirma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Kayseri
6Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Akut apandisit (AA) gerek tanı anında yaşanan güçlükler nedeniyle gerekse de etiyopatogenetik bilinmeyenler açısından halen araştırılmaya devam eden önemli bir acil cerrahi patolojidir. Hücrede temel biyolojik işlevleri olan, biyolojik bir belirteç olabilen ve çeşitli patolojiler ile ilişkilendirilmiş mikroRNA’ların (miRNA) AA’lı hastalardaki rolü hakkında bugün için yeterli bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışma ile bazı miRNA’ların AA’daki ekspresyonlarını araştırmak amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Erciyes Üniversitesi Genome and Stem Cell Center (GENKOK) Merkezi’nde 24 AA’lı ve 24 sağlıklı toplam 48 bireye ait numunelerde 41 miRNA’nın real time PCR ile taraması yapıldı. Elde edilen veriler uygun istatistiksel testlerle değerlendirildi.
BULGULAR: Akut apandisitli hastaların ilk dört–altı saatlik döneminde miR-29c-3p iki kat arttı, bu yükselme sağlıklı bireylere göre istatistiksel açıdan anlamlı bulundu. Benzer şekilde let-7b-5p, let-7i-5p, miR-30a-5p, miR-29b-3p ve miR-23a-3p ekspresyonları da AA’da yaklaşık iki kat artış gösterdi, ancak istatistiksel açıdan anlamlılık saptanmadı. Geri kalan 35 miRNA taramasında, AA’lı hastalar için özellik tespit edilmedi.
TARTIŞMA: Akut apandisit ve miRNA arasındaki ilişki hakkında şimdiye kadar elde edilmiş yeterli veri olmamasına rağmen, mevcut araştırmaya göre AA’lı hastalarda akut dönemde miR-29c-3p’nin yükseldiği tespit edilmiştir. Elde edilen bu veri ile miR-29c-3p’nin AA’lı hastalarda bir belirteç olabilme potansiyeli taşıdığı ileri sürülebilecektir. Bu çalışmanın, alanında ihtiyaç duyulan daha geniş miRNA taramalarına temel bir araştırma olabileceği de düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, enflamasyon; mikroRNA.

Avni Uygar Seyhan, Elif Funda Şener, Oğuzhan Bol, Serpil Taheri, Tugba Topaloglu, Esra Tufan, Reyhan Tahtasakal, Nahide Ekici Günay, Hatice Karabulut, Nurullah Günay. Role of circulating microRNAs in acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 211-215

Corresponding Author: Nurullah Günay, Türkiye
Manuscript Language: English