p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The care of a patient with Fournier’s gangrene [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 71-74 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.22735

The care of a patient with Fournier’s gangrene

Esma Özşaker1, Meryem Yavuz1, Yasemin Altınbaş1, Burçak Şahin Köze1, Birgül Nurülke2
1Ege University, Faculty Of Nursing, Department Of Surgical Nursing, Izmir, Turkey
2Ege University Medical Faculty Hospital, Department Of Urology, Izmir, Turkey

Fournier’s gangrene is a rare, necrotizing fasciitis of the genitals and perineum caused by a mixture of aerobic and anaerobic microorganisms. This infection leads to complications including multiple organ failure and death. Due to the aggressive nature of this condition,
early diagnosis is crucial. Treatment involves extensive soft tissue debridement and broad-spectrum antibiotics. Despite appropriate therapy, mortality is high. This case report aimed to present nursing approaches towards an elderly male patient referred to the urology service with a diagnosis of Fournier’s gangrene.

Keywords: Case report, Fournier’s gangrene, nursing diagnosis; patient care.

Fournier gangrenli hastanın bakımı

Esma Özşaker1, Meryem Yavuz1, Yasemin Altınbaş1, Burçak Şahin Köze1, Birgül Nurülke2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir

Fournier gangreni genital bölgenin ve perinenin aerobik ve anaerobik bakterilere bağlı olarak gelişen ve nadir görülen nekrotizan fasiitidir. Bu enfeksiyon çoklu organ işlev bozukluğu ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu hastalığın agresif tedavisi için öncelikli olan tanının erken konmasıdır. Tedavideki asıl nokta, geniş doku debridmanı ile birlikte geniş spektrumlu antibiyoterapinin uygulanmasıdır. Tedaviye rağmen mortalite yüksek seyretmektedir. Bu olguda, Fournier gangreni tanısıyla üroloji servisine yatırılan yaşlı bir erkek hastaya yönelik hemşirelik yaklaşımları yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, hasta bakımı, hemşirelik tanısı; olgu sunumu.

Esma Özşaker, Meryem Yavuz, Yasemin Altınbaş, Burçak Şahin Köze, Birgül Nurülke. The care of a patient with Fournier’s gangrene. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 71-74

Corresponding Author: Esma Özşaker, Türkiye
Manuscript Language: English