p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Analysis of injuries and deaths by trauma scores due to occupational accidents [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1258-1269 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.22796

Analysis of injuries and deaths by trauma scores due to occupational accidents

Erdem Hösükler1, Tolga Turan2, Zehra Zerrin Erkol1
1Department of Forensic Medicine, Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu-Türkiye
2The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: This study was aimed to evaluate the injury characteristics, causes, results, and hospital charges in cases of occu-pational accidents that were reported to judicial authorities using trauma scores.
METHODS: The study was performed after obtaining permission from the judicial authorities and approval from the local ethics committee. All occupational accident cases that were reported to the judicial authorities in Bolu Province between 2015 and 2019 were included in the study. The groups were compared with the Chi-Square test, Mann-Whitney U Test, and the Kruskal-Wallis Test. P<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: This study included 3599 cases. The majority of the cases (74.70%) were male, with a mean age of 34.90±10.50 years. Occupational accidents occurred most frequently between 8 and 16 h (n=1982; 55.10%), on Friday (n=595, 16.53%), in April (n=356; 9.89%), and in spring (n=971; 26.98%). Occupational accident-related death occurred in 29 cases (0.8%). The most common injury due to occupational accidents occurred in the food industry (n=1256, 34.90%). Blunt object injury (n=1112, 30.90%) was the most com-mon type of occupational accident; and the upper extremity (n=2049, 54.93%) was the most common injury localization. The mean Abbreviated Injury Scale of the cases was 0.94±0.74, the mean Injury Severity Score (ISS) was 1.79±4.47, and the mean New-Injury Severity Score (NISS) was 2.11±5.28. The means of ISS and NISS were statistically significantly higher for males, life-threatening injuries, work accidents in the Construction and Agriculture-Forestry sectors, fall from height, traffic accidents, and caught-in-machinery. The total hospital charge was 1,351,339.10 TL and its average was 380.30±2418.90 TL. The mean of treatment costs was significantly higher in the agriculture-forestry and construction sectors.
CONCLUSION: The evaluation of all occupational accidents that are submitted to the jurisdiction on a provincial basis may provide more useful information in the prevention of work accidents. The use of trauma scores in the evaluation of occupational accidents is a useful argument for understanding the sectors and injury types that cause severe trauma. Furthermore, trauma scores may be an important predictor of hospital costs.

Keywords: Forensic medicine, injury, occupational accident, trauma scores.

İş kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin travma skorları ile analizi

Erdem Hösükler1, Tolga Turan2, Zehra Zerrin Erkol1
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu
2İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda travma skorları kullanılarak adli makamlara yansıyan iş kazası olgularında yaralanma özellikleri, nedenleri, sonuçları ve hastane maliyetinin travma skorları kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma adli makamlardan izin ve yerel etik kurulundan onay alındıktan sonra yapıldı. 2015–2019 yılları arasında Bolu ilinde adli makamlara yansıyan tüm iş kazası olguları çalışmaya dahil edildi. Gruplar Ki-Kare testi, Mann-Whitney U Testi ve the Kruskal-Wallis Testi ile karşılaştırılmıştır. P değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 3599 olgu dahil edildi. Olguların büyük çoğunluğu (%74.70) erkek olup yaş ortalaması 34.90±10.50’dir. İş kazası en sık 8–16 saatleri (n=1982; %55.10) arasında, cuma günü (n=595, %16.53), Nisan (n=356; %9.89) ayında ve ilkbahar (n=971; %26.98) mevsiminde meydana gelmiştir. İş kazasına bağlı ölüm 29 olguda (%0.80) gerçekleşmiştir. En sık yaralanma gıda sektöründe (n=1256, %34.90) meydana gelmiş-ti. En sık iş kazası tipi künt cisim yaralanması (%30.90) olup, mağdurlar en sık üst ekstremiteden (%54.93) yaralanmıştır. Olguların AIS ortalaması 0.94±.74, ISS ortalaması 1.79±4.47 ve NISS ortalaması 2.11±5.28’dir. Erkeklerde, yaşamı tehdit eden yaralanmalarda, inşaat ve tarım-ormancılık sektörlerinde, yüksekten düşme, trafik kazası ve makineye sıkışma şeklindeki iş kazalarına ISS ve NISS ortalaması istatistiki olarak anlamlı derecede daha yüksektir. Toplam tedavi masrafı 1.351.339,10 TL olup, ortalamasının ise 380.30±2418.90 TL’dir. İnşaat ve tarım-orman sektöründe tedavi masrafları anlamlı derecede daha yüksektir.
TARTIŞMA: Adli makamlara yansıyan tüm iş kazalarının her il bazında ayrı olarak değerlendirilmesi, iş kazaları için alınacak önlemlerin belirlenmesinde yararlı olabilir. Travma skorlarının kullanımı, ağır travmalara neden olan sektörlerin ve yaralanma mekanizmalarının tespiti ve tedavi masraflarının belirlenmesinde önemli bir argüman niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, iş kazası, travma skorları, yaralanma.

Erdem Hösükler, Tolga Turan, Zehra Zerrin Erkol. Analysis of injuries and deaths by trauma scores due to occupational accidents. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1258-1269

Corresponding Author: Erdem Hösükler, Türkiye
Manuscript Language: English