p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery In-hospital outcomes of patients undergoing emergent surgical treatment in patients with infective endocarditis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 996-1003 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.23162

In-hospital outcomes of patients undergoing emergent surgical treatment in patients with infective endocarditis

Ali Kemal Kalkan1, Serkan Kahraman1, Gökhan Demirci1, Hicaz Zencirkiran Agus1, Ender Oner1, Kübra Kalkan2, Mustafa Yildiz1
1Department of Cardiology, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, Training and Research Hospital, Istanbul-Türkiye
2Department of Rheumatology, University of Health Sciences, Basaksehir Cam ve Sakura City Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Infective endocarditis is a serious heart disease that may cause several different clinical conditions and can need urgent surgical therapy. In our study, we aimed to evaluate the patients with infective endocarditis undergoing acute surgical treatment results in-hospital mortality.
METHODS: A total of 107 consecutive patients with infective endocarditis undergoing acute surgical therapy were included in our retrospective study. The patients were divided into two groups according to the presence of in-hospital mortality as Group 1 without in-hospital mortality (n=89) and Group 2 with in-hospital mortality (n=18). The demographic, laboratory, and clinical parameters were evaluated in both groups.
RESULTS: The mean age (50±14; 64±14, P<0.001) and the incidence of chronic renal failure (9 [10.1%]; 8 [44.4%], P=0.001) were higher in Group 2 while the ejection fraction was lower in Group 2 (50.0±9.3; 44.6±12.9, P=0.039). The incidence of positive blood culture was also higher in Group 2 (41 [46.1]; 14 [77.8], P=0.014). Aortic bioprosthesis operation (2 [2.2]; 6 [33.3], P<0.001) and mitral bioprosthesis operation (4 [4.5]; 5 [27.8], P=0.008) were higher in Group 2 as well as the incidence of septic shock was also higher in Group 2 (1 [1.1]; 3 [16.7], P=0.015). In addition, in multivariate logistic regression analyses, advanced age (odds ratio [OR]: 1.068, 95% confidence interval [CI]: 1.009–1.130, P: 0.024) and positive blood culture (OR: 4.436, 95% CI: 1.044–18.848, P: 0.044) were found to be independent predictors of in-hospital mortality.
CONCLUSION: Advanced age, lower ejection fraction, high creatinine, positive blood culture, high systolic pulmonary artery pressure, and septic shock predicted in-hospital death in patients who have undergone emergent or urgent surgery due to infective endocarditis.

Keywords: Emergent surgery, infective endocarditis; in-hospital mortality.

Acil cerrahi tedavi uygulanan enfektif endokardit hastalarının hastane içi sonlanımları

Ali Kemal Kalkan1, Serkan Kahraman1, Gökhan Demirci1, Hicaz Zencirkiran Agus1, Ender Oner1, Kübra Kalkan2, Mustafa Yildiz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başaksehir Cam ve Sakura Şehir Hastanesi, Romatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Enfektif endokardit birkaç farklı klinik duruma neden olabilen ve acil cerrahi tedavi gerektirebilen ciddi bir kalp hastalığıdır. Çalışmamızda akut cerrahi tedavi uygulanan enfektif endokarditli hastaların hastane içi mortalite sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Retrospektif çalışmamıza akut cerrahi tedavi uygulanan enfektif endokarditli ardışık toplam 107 hasta dahil edildi. Hastalar hastane içi mortalite varlığına göre hastane içi mortalite olmayan grup 1 (n=89) ve hastane içi mortalite olan grup 2 (n=18) olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grupta demografik, laboratuvar ve klinik parametreler değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaş (50±14; 64±14, p<0.001) ve kronik böbrek yetmezliği insidansı [9 (%10.1); 8 (%44,4), p=0.001] grup 2'de daha yüksek, ejeksiyon fraksiyonu ise grup 2'de daha düşüktü [50.0±9.3; 44.6±12.9, p=0.039]. Pozitif kan kültürü insidansı da grup 2'de daha yüksekti [41 (46.1); 14 (77.8), p=0.014]. Aortik biyoprotez ameliyatı [2 (2.2); 6 (33.3), p<0.001] ve mitral biyoprotez ameliyatı [4 (4.5); 5 (27.8), p=0.008] grup 2'de daha yüksekti ve septik şok insidansı da grup 2'de daha yüksekti [1 (1.1); 3 (16.7), p=0.015]. Ayrıca çok değişkenli lojistik regresyon analizlerinde ileri yaş [Odds oranı: 1.068, %95CI: 1.009-1.130, p=0.024] ve pozitif kan kültürünün [Odds oranı: 4.436, %95CI: 1.044-18.848, p=0.044] hastane içi mortalitenin bağımsız belirteçleri olduğu bulundu.
SONUÇ: İleri yaş, düşük ejeksiyon fraksiyonu, yüksek kreatinin, pozitif kan kültürü, yüksek sistolik pulmoner arter basıncı, septik şok enfektif en-dokardit nedeniyle acil cerrahi uygulanan hastalarda hastane içi ölümü öngördürücüsü olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, hastane içi mortalite; infektif endokardit.

Ali Kemal Kalkan, Serkan Kahraman, Gökhan Demirci, Hicaz Zencirkiran Agus, Ender Oner, Kübra Kalkan, Mustafa Yildiz. In-hospital outcomes of patients undergoing emergent surgical treatment in patients with infective endocarditis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 996-1003

Corresponding Author: Ali Kemal Kalkan, Türkiye
Manuscript Language: English