p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The impact of COVID-19 pandemic in the first 100 days on orthopedic trauma surgery practice, the experience of a university hospital in Istanbul [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 27-32 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.23796

The impact of COVID-19 pandemic in the first 100 days on orthopedic trauma surgery practice, the experience of a university hospital in Istanbul

Mahmut Kürşat Özşahin, Göker Utku Değer, Nuri Aydın
Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: With the rapid and effective change created by the COVID-19 pandemic in all medical practice, we aimed to evaluate the impact of the first 100 days of the COVID-19 pandemic on the operations performed in a reference university hospital in the field of orthopedics and traumatology. Compare the results with the same period of the previous year and aim to evaluate importance of restrictions.
METHODS: The operations performed in orthopedics and traumatology clinic between March 18, 2020 (the day we stopped the elective surgeries), and July 1, 2020 (when the normalization process began), were collected from the electronic archive to compare with the same period of 2019.
RESULTS: Comparing the same periods of the year, it was seen that 102 surgeries were performed in the 2020 COVID-19 period compared to 380 operations performed in 2019. Although most of the operations performed during the COVID-19 period were traumas, the comparison revealed that trauma cases decreased by 25% from 73 to 58 (p<0.001). Among trauma patients operated in the restraint period, decrease in the pediatric group and the increase in patients over 65 years of age had seen statistically significant. Compared to the same period of the previous year, 50% increase seen in amputation cases related to diabetic foot (p<0.001).
CONCLUSION: The postponement of elective cases due to the COVID-19 pandemic enabled us to manage trauma cases despite decreasing capacity utilization. In addition, it was observed that the transition of schools to online education and the implementation of curfews significantly reduced the number of trauma in the pediatric group. Separation of operating rooms and wards had a huge effect on protection of non-COVID patients. We hope that, in light of this study, we can guide health policies and help other colleagues to manage the possible new waves of the pandemic process or similar processes that may occur in the future.

Keywords: Coronavirus, COVID-19, fracture; orthopedic surgery; orthopedic trauma; pandemic; SARS-COV-2.

COVID-19 pandemisinin ilk 100 gününde ortopedik travma cerrahisi pratiğine etkisi: İstanbul’da bir üniversite hastanesinin deneyimi

Mahmut Kürşat Özşahin, Göker Utku Değer, Nuri Aydın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Covid-19 pandemisinin tüm tıbbi uygulamalarda yarattığı hızlı ve etkili değişim ile travma cerrahisi pratiği de etkilendi. Pandeminin ilk 100 gününün ortopedi ve travmatoloji alanında referans üniversite hastanesinde yapılan operasyonlara olan etkisini bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırarak değerlendirmeyi ve uygulanan kısıtlamaların önemini göstermeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 18 Mart 2020 (elektif ameliyatları durdurduğumuz gün) ile 1 Temmuz 2020 (normalleşme sürecinin başladığı gün) arasında hastanemiz ortopedi ve travmatoloji kliniğinde gerçekleştirilen ameliyatlar, 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırılmak üzere elektronik arşivden çıkarıldı.
BULGULAR: 2020 yılı Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı zaman aralığında yapılan 102 ameliyata karşı, 2019 yılının aynı döneminde 380 ameliyat yapıldığı görüldü. Covid-19 döneminde yapılan ameliyatların büyük bölümünü travma olguları oluşturmasına rağmen, bu olgu grubunda %25 oranında azalma ile 73’den 58’e düştüğü değerlendirildi (p<0.001). Kısıtlama döneminde ameliyat edilen travma hastaları arasında pediatrik gruptaki azalma (p<0.04) ve 65 yaş üstü hastalarda artış istatistiksel olarak anlamlı görülmüştür. Geçen yılın aynı dönemine göre diyabetik ayağa bağlı amputasyon olgularında %50 artış olduğu görüldü (p<0.001).
TARTIŞMA: Covid-19 salgını nedeniyle elektif olguların ertelenmesi, kapasite kullanımının azalmasına rağmen travma olgularının yeterli yönetimini sağladı. Ayrıca, okulların online eğitime geçmesi ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanması pediatrik grubun travma sayılarında belirgin azalma sağladığı görüldü. Ameliyathane ve servislerin ayrılması, Covid-19 dışı hastaların korunmasında çok büyük bir etkiye sahip olduğu görüldü. Bu çalışmanın ışığında, sağlık politikalarına rehberlik edebileceğimizi ve diğer meslektaşlarımızın pandemi sürecinin olası yeni dalgalarını veya gelecekte meydana gelebilecek benzer süreçleri yönetmelerine yardımcı olabileceğimizi umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Coronavirus, COVID-19, kırık; ortopedik cerrahi; ortopedik travma; pandemic; Sars-Cov-2.

Mahmut Kürşat Özşahin, Göker Utku Değer, Nuri Aydın. The impact of COVID-19 pandemic in the first 100 days on orthopedic trauma surgery practice, the experience of a university hospital in Istanbul. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 27-32

Corresponding Author: Göker Utku Değer, Türkiye
Manuscript Language: English