p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery An investigation into the effects of hemodynamic changes on the patient’s clinical condition during the treatment of patients undergoing aneurysmal subarachnoid hemorrhage [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 563-567 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.24412

An investigation into the effects of hemodynamic changes on the patient’s clinical condition during the treatment of patients undergoing aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Nihan Yaman Mammadov1, Achmet Ali2, Orkhan Mammadov3, Ararso Kedir Jima3, Günseli Orhun2, Ibrahim Ozkan Akinci4
1Department of Anesthesiology, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van-Turkey
2Department of Anesthesiology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Intensive Care Unit, Altunizade Acıbadem Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Intensive Care Unit, Taksim Acıbadem Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: In this study, we investigated the hemodynamic changes in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) during the intensive care unit and the effects of PiCCO on the hemodynamic clinical course during hydration and hypertension treatment.
METHODS: In our study, 15 adult aSAH patients, whose aneurysm had been treated by surgery or coiling, were examined for the signs of vasospasm in between the dates 03/01/2015 and 01/03/2016. The PICCO measurement was made at least twice in a day. Positive daily fluid balance was attempted to be at least 1000 mL and the value of the Global end-diastolic index (GEDI) was targeted to 680 to 800 mL/m2 for each patient. The values of mean arterial pressure (MAP), systolic arterial pressure (SAP), heart rate (HR), central venous pressure (CVP), and cardiac index (CI), GEDI, systemic vascular resistance index (SVRI), extravascular lung water index (ELWI) measured by PiCCO, and daily neurological outcome of patients and GCS values were recorded.
RESULTS: It had been observed that CVP value was randomly changing during the volume therapy, but the GEDI value determined by thermodilution was consistent. A positive correlation was detected between the period of reaching the hospital and the first measured value of SVRI. Low GEDI value was detected as a risk factor in the perspective of vasospasm, but an ideal GEDI value could not be determined.
CONCLUSION: GEDI values were correlated with daily fluid balance. While low GEDI value was found as a risk factor, we could not determine an ideal GEDI value.

Keywords: Fluid therapy, PiCCO; subarachnoid hemorrhage; vasospasm.

Anevrizmal subaraknoid kanama geçiren hastalarda tedavi süresince gelişen hemodinamik değişikliklerin kliniğe etkilerinin araştırılması

Nihan Yaman Mammadov1, Achmet Ali2, Orkhan Mammadov3, Ararso Kedir Jima3, Günseli Orhun2, Ibrahim Ozkan Akinci4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Altunizade Acıbadem Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul
4Taksim Acıbadem Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda anevrizmal subaraknoid kanama (aSAK) hastalarının yoğun bakım izlemlerinde hemodinamik değişiklikleri ve hidrasyon, hipertansiyon tedavisi sırasında PiCCO ile ölçülen hemodinamik parametrelerin klinik seyre etkisini inceledik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda 01.03.2015 ve 01.03.2016 tarihleri arasında cerrahi klip veya endovasküler koil ile anevrizması tedavi edilen, erişkin, 15 aSAK hastası vazospazm açısından incelendi. Günde en az iki kez PiCCO ölçümü yapıldı. Sıvı tedavisi günlük en az 1000 mL pozitiflik olacak şekilde, Global end-diyastolik İndeks (GEDİ) değeri 680–800 mL/m2 şeklinde hedeflendi. Hastaların geliş ortalama arter basıncı (OAB), sistolik arter basıncı (SAB), kalp atım hızı (KAH), santral venöz basınç (CVP) ve kardiyak indeks (CI), GEDI, sistemik vasküler rezistans indeksi (SVRI), ekstravasküler akciğer volüm indeksi (ELWI) değerleri kaydedildi. Hastaların günlük nörolojik muayeneleri, klinik vazospazm bulguları, GKS değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların volüm durumları ve volüm tedavisi takibinde CVP değerinin rastgele değiştiği fakat termodilüsyon ile saptanan GEDI değerinin uyumlu olduğu görüldü. Hastaneye geliş süresi ile ilk ölçülen SVRI değeri arasında ileri düzeyde pozitif korelasyon saptandı. Düşük GEDI değerinin vazospazm açısından risk faktörü olduğu bulundu.
TARTIŞMA: Volüm tedavisinin takibindeki değişikliklerle GEDI değerindeki değişikliklerin uyumlu olduğu görüldü. Düşük GEDI değerinin vazospazm açısından risk faktörü olduğu bulunmasına rağmen, önerilecek ideal bir GEDI değeri saptanamadı.

Anahtar Kelimeler: PiCCO, sıvı tedavisi; subaraknoid kanama; vazospazm.

Nihan Yaman Mammadov, Achmet Ali, Orkhan Mammadov, Ararso Kedir Jima, Günseli Orhun, Ibrahim Ozkan Akinci. An investigation into the effects of hemodynamic changes on the patient’s clinical condition during the treatment of patients undergoing aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 563-567

Corresponding Author: Nihan Yaman Mammadov, Türkiye
Manuscript Language: English