p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acute appendicitis in pregnancy: 50 case series, maternal and neonatal outcomes [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 255-259 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.24747

Acute appendicitis in pregnancy: 50 case series, maternal and neonatal outcomes

Nefise Tanrıdan Okcu1, İlknur Banlı Cesur2, Oktay İrkörücü3
1Department of Obstetric and Gynecology, Adana City Training and Research Hospital, Adana-Turkey
2Department of Pediatric General Surgery, Adana City Training and Research Hospital, Adana-Turkey
3Department of General Surgery, Adana City Training and Research Hospital, Adana-Turkey

BACKGROUND: During pregnancy, the most common indication for non-obstetric surgery in acute abdomen is appendicitis. In pregnancy, appendicitis may be confused with pregnancy-related pathologies and may cause a delay in diagnosis or unnecessary surgery. The present study aims to evaluate the maternal and neonatal outcomes of patients undergoing appendectomy during pregnancy.
METHODS: This study was designed retrospectively between 2011–2017. Appendicitis detection rates, admission and laboratory features, operation results and obstetric results were evaluated in pregnant women who underwent surgery for a preliminary diagnosis of acute appendicitis.
RESULTS: The findings showed that 2593 patients underwent an appendectomy, 1154 of them were women and 50 of them were pregnant. Negative laparotomy was detected in 12 (16%) patients. Six (12%) of these 50 patients had a laparoscopic appendectomy and 44 (88%) had an appendectomy with laparotomy. The mean time to operation after admission to hospital was 10.5±11 hours. No maternal mortality was observed. Preterm labor occurred in four (8%) patients. Two patients (4%) were in the second trimester and two patients (4%) were in the third trimester. Two (4%) newborns born in the second trimester died postpartum. One of these newborns had multiple anomalies. Appendectomy was not characterized by an increased risk of perinatal mortality.
CONCLUSION: Delay in the diagnosis and surgery of acute appendicitis during pregnancy may increase the risk of perinatal mortality and should not be delayed in diagnosis and surgery in pregnancy.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy; pregnancy.

Gebelikte akut apandisit: 50 olgu serisi, maternal ve neonatal sonuçları

Nefise Tanrıdan Okcu1, İlknur Banlı Cesur2, Oktay İrkörücü3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Adana
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana

AMAÇ: Gebelikte akut batının en sık obstetrik dışı cerrahi endikasyonu apandisittir. Gebelikte apandisit gebeliğe bağlı patolojilerle karışabilmekte, tanıda gecikmeye veya gereksiz cerrahiye yol açabilmektedir. Çalışmanın amacı gebelikte appendektomi yapılan hastaların maternal ve neonatal sonuçlarının değerlendirilmesi olarak belirlendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma 2011–2017 yılları arasında geriye dönük olarak tasarlandı. Akut apandisit öntanısı ile cerrahiye alınan gebelerde apandisit saptanma oranları, başvuru ve laboratuvar özellikleri, ameliyat sonuçları ve obstetrik sonuçlar değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 2593 hastaya appendektomi uygulandı, bunların 1154’ü kadın, 50’si gebe idi. Negatif laparotomi 12 (%16) hastada saptandı. Elli gebe hastanın altısı (%12) laparoskopik appendektomi, 44’ü (%88) laparotomi ile appendektomi idi. Hastaneye kabul sonrası operasyona kadar geçen süre ortalama 10.5±11 saat idi. Maternal mortalite izlenmedi. Dört (%8) hastada preterm eylem nedeniyle prematür doğum gerçekleşti. Hastaların ikisi (%4) ikinci trimesterde, ikisi (%4) üçüncü trimesterde idi. İkinci trimesterde doğan iki (%4) yenidoğan postpartum hayatını kaybetti. Bu yenidoğanlardan birinde multipl anomali mevcuttu. Appendektomi perinatal mortalite riskinde artış ile karakterize değildi.
TARTIŞMA: Gebelikte akut apandisit tanı ve cerrahisinde gecikme perinatal mortalite riskini artırabilir, tanı ve cerrahide gecikilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, appendektomi; gebelik.

Nefise Tanrıdan Okcu, İlknur Banlı Cesur, Oktay İrkörücü. Acute appendicitis in pregnancy: 50 case series, maternal and neonatal outcomes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 255-259

Corresponding Author: Nefise Tanrıdan Okcu, Türkiye
Manuscript Language: English